Recent Acquisitions
at Concord Free Public Library

          

June 2016 (6月)    
CHINESE 070.92 Shen Shen, Bing, Shen Bing zi shu :;wo he Zhou Yongkang de gu shi
CHINESE 155.24 Johnson Johnson, Spencer, Shui ban zou le wo de ru lao?
CHINESE 302.2 Kiyama Kiyama, Hirotsugu. Lü shi jiao ni neng gong neng shou de hui hua shu :;yu dao ji shou, gan ga wen ti de liu zhong hui hua ji qiao
CHINESE 332.4 Richards Rickards, James. Xia yi bo quan qiu huo bi da zhan
CHINESE 332.6322 Shi Shi, Shenghui, Zhi mai yi zhi gu, sheng guo 18% :;li cai zhuan jia bu gan jiao ni de shi
CHINESE 362.175 Schipper Schipper, Dörte, Rang ri zi duo yi dian sheng ming :;an ning bing fang de mei wei da chu
CHINESE 613.0423 Qiu Qiu, Jinling. Nan ren yao shou, nü ren xing fu
CHINESE 617.585 Vonhof Vonhof, John, Hu jiao sheng jing :;pao zhe, shan you, wu zhe, jian xing zhe, zhan dou ren yuan, ji xian yun dong yuan bi bei de shang hai yu fang yu zhi liao da quan
CHINESE 641.5 Wu Wu, Meiling. Xiao xiao mi tong de chu fang jiao ke shu :;152 ge chu fang Q&A , 845 ge jing zhun Step, shan yong xiao jia dian, dan shen liao li qing song X quan jia xiang yong man zu!
CHINESE 641.5951 Hu Hu, Juanjuan. Zi zai sheng huo :;Juanjuan de 101 dao jia chuan hao wei
CHINESE 649.1 Wang Wang, Hongzhe, Jiao hai zi bi IQ geng zhong yao de shi :;er tong fa zhan zhuan jia de 21 tang da nao qian neng ke
CHINESE 658.409 Amoruso Amoruso, Sophia, Zheng mei CEO :;ta cong jie tou liu lang mei bian shen yi wan nü lao ban
CHINESE 895.14 Yu/Ji Yu, Qiuyu, Ji pin mei xue :;shu fa, Kun qu, Pu'er cha
CHINESE 895.18 Tang Tang, Qihuang, Di gou you you mo wen ji
CHINESE 914.04 Wang Wang, Yujing, Ouzhou tie dao wu guo jie lü xing :;Traveller wan mei huo che lü you xing cheng gui hua zhi nan
CHINESE 920 Si   40 shi jie Hua ren guang hui =;Dialogue with 40 outstanding Chinese - Americans
CHINESE 951.249 Lin Lin, Hsiao-ting, Tai hai, leng zhan, Jiang Jieshi :;jie mi dang an zhong xiao shi de Taiwan shi 1948-1988
     
May 2016 (5月)    
CHINESE 395.52 Bowman Bowman, Judith, Zui hou yi ge tian tian quan bu yao na :;ni bu neng bu zhi dao de zhi chang li yi
CHINESE 616.8 Perlmutter Perlmutter, David, Wu fu zhi yin shi, rang ni bu sheng bing! :;jie kai xiao mai, tan shui hua he wu, tang shang nao you shang shen de jing ren zhen xiang
CHINESE 641.563 Chen Chen, Yueqing. Mei tian qing chu ai xi bao :;Chen Yuqing quan shi wu yang sheng fa = Whole food, whole health, and whole living
CHINESE 649.1 Imas Imas, Sarah, Youtai ma ma gei hai zi de 3 ba jin yao shi :;sheng cun li, yi zhi li, jie jue wen ti de neng li
CHINESE 649.1 Zhao Zhao, Lirong. Deguo ma ma zhe yang jiao zi lü :;jiao chu jian qiang, du li, kuan rong, jie yue hao hai zi
CHINESE 895.14 Wu Wu, Lingyao, Yong you mo lai la pi
CHINESE FICTION Qin, W. Qin, Wanxin, Tai yang sheng qi de shi hou
CHINESE FICTION Sheng, K. Sheng, Keyi, Ye man sheng zhang =;Barbaric growth
CHINESE FICTION Tao, C. Tao, Chun. Yi zuo ying pan
CHINESE FICTION Xuan, X. Xuan, Xian, Wu ci fang mou sha
     
April 2016 (4月)    
[TV Series] CHINESE DVD Hu ma mao ba   Hu ma mao ba;[videorecording] =;Tiger mom
[TV Series]CHINESE DVD Lang ya bang   Lang ya bang;[videorecording] =;Nirvana in fire
CHINESE BIOG 070.92 Zhang/Chang Chang, Ying-Ying. Zhang Chunru :;wu fa wang que li shi de nü zi = The woman who could not forget : Iris Chang before and beyond The rape of Nanking
CHINESE 306.874 Hongcha Hongcha, He ma ma ru ying sui xing de ri zi
CHINESE 641.092 Han Han, Lianglu, Lianglu jia zhi wei
CHINESE 641.5951 Ai   Ai liao li, wang you re sou Top 100 xia fan cai
CHINESE 641.631 Meng Meng, Zhaoqing, Meng lao shi de mian shi xiao dian
CHINESE 641.77 Imaizumi Imaizumi, Kumi, Ai shang zhu tie guo :;mei wei, jie neng you sheng shi de 72 dao Staub liao li
CHINESE 641.815 Wang Wang, Anqi, Mian bao ji zuo man tou, tu si he mian bao :;yi zhi gao ding de chao jian dan pei fang zhi wai, zai sou ji 27 ge rang tu si ge tian geng hao chi de mi fang
CHINESE 649.1 Sun Sun, Yumei. Youtai ma ma zhe yang jiao si kao :;jiao chu shou xin yong, neng fen xiang, hui li cai de hao hai zi
CHINESE 649.1 Wang Wang, Hongzhe, Hai zi de jiao yang, ni zuo dui le ma? :;er tong fa zhan zhuan jia jiao ni qing song xue nao ke xue yu er fa
CHINESE BIOG 759.2 Freud/Greig Greig, Geordie, Qu ni de, sheng huo :;yu Luxi'an Fuluoyide gong jin zao can
CHINESE BIOG 951.040922 Wang Wang, Kailin, Minguo nü ren :;sui yue shen chu de chen xiang
CHINESE DVD Dao shi xia shan   Dao shi xia shan;[videorecording] =;Monk comes down the mountain
CHINESE DVD Gang jiong   Gang jiong;[videorecording]
CHINESE DVD Heng chong   Heng chong zhi zhuang Helihuo;[videorecording] =;Hollywood adventures
CHINESE FICTION Fang, X. Fang, Xiang, Cao pan shou de yi dian yuan
CHINESE FICTION Jiang, Y. Jiang, Yitan, Lushan yin shi
CHINESE FICTION Xiao, R. Xiao, Renfu, Shi tu.;II,;Mi jing
CHINESE FICTION Xu, K. Xu, Kaizhen, Da xuan wo
     
March 2016 (3月)    
CHINESE 190 Critchley Critchley, Simon, Zhe xue jia si wang lu
CHINESE 306.8 Zhao Zhao, Yongjiu, Ai de wu zhong neng li :;Ai qing yu hun yin zhong de qing shang ke = Five magics you must learn to love
CHINESE 307.1216 Wang Wang, Jun, Li shi de xia kou
CHINESE 330 Zhang Zhang, Weiying, Li nian de li liang
CHINESE 646.70082 Xu Xu, Wei, Xiang ai she chi pin yi yang ai zi ji :;Love O
CHINESE BIOG 791.320922 Ma Ma, Hongjie, Zui hou de shua hou ren
CHINESE 895.18 Chang/Zhang Chang, Kang-i Sun, Gu se jin xiang :;Zhang Chonghe ti zi xuan ji
CHINESE 951.026 Zhang Zhang, Hongjie, Da ming wang chao de qi zhang mian kong.;2,;Zhong jie pian
CHINESE 951.035 Ma Ma, Zhongwen, Wan Qing ren wu yu shi shi
CHINESE 951.05 Wood Wood, Frances, Liu xue Beijing :;wo zai er shi shi ji qi shi nian dai Zhongguo de jing li = Hand-grenade practice in Peking : my part in the cultural revolution
CHINESE DVD Ci ke nie   Ci ke Nie Yinniang;[videorecording] =;The assassin
CHINESE DVD Jie jiu Wu   Jie jiu Wu xian sheng;[videorecording] =;Saving Mr. Wu
CHINESE DVD Luo pao ba   Luo pao ba ai qing;[videorecording] =;All you need is love
CHINESE DVD Po feng   Po feng;[videorecording]
CHINESE DVD Shan shuo de   Aoharaido;[videorecording] :;Ao-haru-ride = Shan shuo de qing chun
CHINESE DVD Taiping Lun jiang tao   Taiping Lun;[videorecording] :;jing tao zhi ai = The crossing.;II
CHINESE DVD Wo de shao nu   Wo de shao nü shi dai;[videorecording]
CHINESE DVD Wu yue yi hao   Wu yue yi hao;[videorecording] =;First of May
CHINESE FICTION Hailey Hailey, Arthur, Qian shang =;The moneychangers
CHINESE FICTION Joyce, R. Joyce, Rachel, Yi ge ren de chao sheng =;The unlikely pilgrimage of Harold Fry
CHINESE FICTION Laokui Laokui,  
CHINESE FICTION Liu, Z. / Liu, Zijie, Qin ai de xiao hai =;My dear child
CHINESE FICTION Zhongguo 2014   2014 nian Zhongguo qing chun wen xue jing xuan
     
February 2016 (2月)    
CHINESE 158.1 Dai Dai, Chenzhi, Wo bu shi tian cai, wo shi hao ren cai :;zi gu cheng gong kao qin fen
CHINESE 325.251 French French, Howard W., Zhongguo de di 2 ge da lu :;bai wan Zhongguo yi min ru he zai Feizhou tou zi xin di guo
CHINESE 330.951 Wu Wu, Weixiong, Shui lai wan jiu Zhongguo jing ji :;Han Zheng zhun bei qu dai Li Keqiang
CHINESE 613.0434 Zhuang Zhuang, Jingfen, 50 sui, zen yang sheng huo zui jian kang :;Zhuang Shuqi bo shi de chang shou yang sheng zhi hui
CHINESE 615.5 Kawashima Kawashima, Akira, Xian zai kai shi, bie zai zuo cuo!;zi ran yi xue bo shi jiao ni zhen jian kang chang shi
CHINESE 616.8498 Myazaki Miyazaki, Sōichirō, Shui bu zhao, shui bu hao, jue dui you jiu! :;Riben shui mian ming yi de shu shui mi jue, rang shang ban zu, shi mian zhe, ye mao zi ri ri hao mian
CHINESE 641.561 Liang Liang, Qiongbai, Liang ge ren de xing fu jian can
CHINESE 641.5944 Liwei Liwei, Liwei de Bali can zhuo =;ma cuisine parisienne à taipei
CHINESE 641.5952 Kurihara Kurihara, Harumi, Jue pin liao li :;Liyuan Qingmei jiao ni cheng wei yan ke gao shou
CHINESE 641.6318 Chen Chen, Zhitian, Hui shuo hua de shi pu shu :;yang sheng zhou shan
CHINESE 641.813 Zhang Zhang, Qunxiang, Zhong yi bo shi ye bao tang :;hao he you yang sheng de quan neng jia chang tang pu
CHINESE 650.1 Su Su, Qingqing, Zhu zai Zhongguo shang chang de ren wu :;ji yu, cai neng he guan xi
CHINESE 658.4 Okada Okada, Akito, Wei lai ni shi shei :;Niujin da xue de 6 tang ling dao ke = Sekai o kaeru shikōryoku o yashinau okkusufōdo no oshiekata
CHINESE 895.14 Hu Hu, Shi, Si Shi zi shu
CHINESE BIOG 895.18 Chen Chen, Wenqian, Wo hai pa, cheng gong
CHINESE 914.4 Huang   Huang, Yongyu, Yan zhe Saina He dao Feilengcui =;From the Seine to Firenze
CHINESE 951.06 Wu Wu, Yanshi, Hei mu yu hou tai - Tianjin he Shanghai
CHINESE 951.132 Yeh Yeh, Catherine Vance, Shanghai, ai :;Ming ji, zhi shi fen zi he yu le wen hua, 1850-1910 = Shanghai love : courtesans, intellectuals, & entertainment culture, 1850-1910
CHINESE DVD Bali jia qi   Bali jia qi;[videorecording] =;Paris holiday
CHINESE DVD Cong cong na nian   Cong cong na nian;[videorecording] =;Fleet of time
CHINESE DVD Jin zhi yu ye 2   Jin zhi yu ye 2;[videorecording] =;Who's the woman, who's the man 2
CHINESE DVD Lang tu teng   Lang tu teng;[videorecording] =;Wolf totem
CHINESE DVD Mi cheng   Mi cheng;[videorecording] =;Wild city
CHINESE DVD Shang di   Shang di de nan gao yin;[videorecording] =;The tenor-lirico spinto
CHINESE DVD Song jia huang chao   Song jia huang chao;[videorecording] =;The Soong sisters
CHINESE DVD Wang pai   Wang pai;[videorecording] =;Who is under cover
CHINESE DVD You yi ge   You yi ge di fang zhi you wo men zhi dao;[videorecording] =;Somewhere only we know
CHINESE DVD Zhi qu Weihu Shan   Zhi qu Weihu Shan;[videorecording] =;The taking of Tiger Mountain
CHINESE DVD Zhuo yao ji   Zhuo yao ji;[videorecording] =;Monster hunt
CHINESE FICTION Ge, L. Ge, Liang. Zhu que
CHINESE FICTION Ge, L./Bei Ge, Liang, Bei yuan
CHINESE FICTION Lai, W. Lai, Weiren, Mu luo =;The end
CHINESE FICTION Wang, A./ Ni Wang, Anyi, Ni ming
CHINESE FICTION Xie, S. Xie, Shijun, Gui gu zi chuan qi
CHINESE FICTION Xie, S. Xie, Shijun, Gui gu zi chuan qi
     
January 2016 (1月)    
CHINESE 005.4469 Ap   Apple hui zen me zuo? :;100 ge rang ping guo dian yuan ye xiang xue de ac OS X gong zuo fang fa
CHINESE 302.22 Ochi Ochi, Masato, Liao bu ting de cong ming wen hua shu :;chao tu jie 40 ge kai chang, jie hua, da po xin fang de wen hua ji qiao = Zukai aite ni kyūwari shaberaseru shitsumonjutsu
CHINESE BIOG 306.766092 Zhou Zhou, Longzhang, Deng huo Niuyue shuo ren wu
CHINESE 332.6 Munger Munger, Charles T., Qiong Chali de pu tong chang shi =;Poor Charlie's almanack
CHINESE 338.761004092 Ma/Zhang Zhang, Yan, Ma Yun gei nian qing ren de 12 tang qiu sheng ke :;jin tian hen can ku, ming tian geng can ku, hou tian hui hen mei hao
CHINESE 370.951 Cai Cai, Yuanpei, Zhou yi zhi hui da shi tan
CHINESE 495.12 Shirakawa Shirakawa, Shizuka, Han zi bai hua
CHINESE 613.2 Han Han, Bosheng. Pai du shu shi sheng yan
CHINESE BIOG 616.994 Lee Lee, Kai-Fu, Wo xiu de si wang xue fen
CHINESE 649.1 Li Li, Xianwen, Hai zi wei shen me hui zhe yang? :;gao xiao neng fu mu xue zhuan jia jiao ni yi zhao jie jue 80% de jiao yang wen ti
CHINESE 649.1 Wang Wang, Jia, Bu yi yang de hai zi xin li xue :;60 zhao jiao yang du xin shu, qing song jiao chu hao hai zi
CHINESE 650.1 Akaba Akaba, Yuji, Ling miao si kao li :;quan shi jie zui jian dan de nao li duan lian = Zerobyō shikō
CHINESE 895.1 Zheng Zheng, Zhenduo, Zhongguo wen xue da shi tan
CHINESE 895.14 He He, Liwei, Dang shi ming yue dang shi ren
CHINESE 895.14 Jiang Jiang, Xun, She de, she bu de :;dai zhu jin gang jing lü xing
CHINESE 895.14 Li   Gei hai zi de san wen
CHINESE 895.18 Li Li, Shuyun. Cha wei de chu xiang
CHINESE BIOG 895.18 Wang / Fang Fang, Wei, Ge ming xing kong xia de huai hai zi :;Wang Xiaobo zhuan
CHINESE 951 Li Li, Kaiyuan, Qin beng :;cong Qin shi huang dao Liu Bang
CHINESE 951.06 Xie Xie, Minzi, Beijing zheng ju luan tao
CHINESE DVD Taiping lun   Taiping lun.;Luan shi fu sheng;[videorecording] = Crossing I
CHINESE FICTION Chenyu Chenyu, Wen rou shi guang =;Tender time
     
December 2015 (12月)    
CHINESE BIOG 759.951 Zhu/Chen   Chen, Shixu, Gu du de jue chang :;Badashanren zhuan
CHINESE 895.14 Jian Jian, Zhen, Shui zai yin shan shan de di fang, deng ni :;lao nian shu xie yu diao ling huan xiang
CHINESE 895.14 Maleonn Maleonn, Ren jian wo di
CHINESE 895.14 Murakami Murakami, Haruki, Da luo bo he nan tiao de e li, Cunshang Radio
CHINESE 895.14 Shen 匠人 Shen, Fuyu, Jiang ren
CHINESE 895.14 Zhang Zhang, Wei, Zhe bei zi huo de re qi teng teng =;Take a sad song and make it better
CHINESE FICTION Chang, X. Chang, Xiaohu, Qin qiang
CHINESE FICTION Ferris, J. Ferris, Joshua, Qu zhong ren san
CHINESE FICTION Galbraith, R. Galbraith, Robert, Can
CHINESE FICTION Jiang, F. Jiang, Fangzhou, Gu shi de jie ju zao yi xie zai kai tou
CHINESE FICTION Kang, H. Kang, He, Ren lei xue
CHINESE FICTION Liu, Q. Liu, Qingbang, Huang ni di =;Huangnidi
CHINESE FICTION Nashimili Nashimili, Hun li zhi qian, yu ni gao bie =;Before the wedding, say goodbye
CHINESE FICTION Qiu, W. Qiu, Wei, Zai jian, shao nian
CHINESE FICTION Wang, M. Wang, Meng, Qi pa qi pa chu chu ai
CHINESE FICTION Watanabe, J. Watanabe, Jun'ichi, Yu le yuan
CHINESE FICTION Xia, J. Xia, Jianyong, Shaoxing shi er nian
CHINESE FICTION Yan, G. Yan, Ge, Pingle Zhen shang xin gu shi ji
CHINESE FICTION Zhang, X. Zhang, Xiaoxian, Xue di li de dan che
CHINESE FICTION Zhang, X.   Zhang, Xiaoxian, Zhi yi wang le wo de ni
CHINESE SHORT STORIES Wen, Z. Wen, Zhen, Wo men ye li zai mei shu guan tan lian ai =;The last night we were together
CHINESE809 Tang Tang, Nuo, Na shi mei you wang, ge ren ren yi er xing
     
November 2015 (11月)    
CHINESE BIOG 338.761004 Lee Lee, Kai-Fu, Xiang si er sheng :;wo xiu de si wang xue fen
CHINESE 378.161 Zhang Zhang, Shunfang, Meiguo da xue shen qing zhi nan
CHINESE BIOG 745.619 Wang/Wang Wang, Zhaojun, Shu sheng zhi dao :;Wang Xizhi zhuan
CHINESE 791.43092 Liu/Wo Liu, Ruoying. Wo gan zai ni huai li gu du =;Dare to be lonely in someone else's arms
CHINESE 895.14 Wo   Wo men zhe ge shi dai de pa he ai
CHINESE 895.18 Ang Ang, Fang. Ba li qiang diao 巴黎腔è°
CHINESE 895.18 Shen Shen, Shanshu, Wo bu yuan xiang zhe ge shi jie tou jiang
CHINESE 951 Zhang Zhang, Chang, 1972- Zuo tian xia 坐天ä¸
CHINESE BIOG 951.03 Ji/He He, Xiangjiu, Kuang dai da ru :;Ji Xiaolan zhuan
CHINESE CHINESE Ziyoujiguang ‹ Ziyoujiguang, Bu hun nü wang =;Too good to be married
CHINESE FICTION Ai, M./Wan Ai, Mi, Wan mei gao bie
CHINESE FICTION Er 2014   2014 nian Zhongguo xuan yi xiao shuo jing xuan 2014
CHINESE FICTION Jiang, X. Jiang, Xiaoyun, Tao hua jing
CHINESE FICTION Jin, H./Deng Jin, Ha, Deng dai
CHINESE FICTION Jiuyehui/Ceng Jiuyehui, Ceng shao nian.;Xia ce
CHINESE FICTION Jiuyehui/Ceng Jiuyehui, Ceng shao nian.;Shang ce
CHINESE FICTION Sun, P. Sun, Pin, San ren cheng yan
CHINESE FICTION Yu, G./Gu Yu, Geng, Gu ding
     
October 2015 (10月)    
CHINESE 153.14 Wang Wang, Feng. Zui qiang da nao :;xie gei Zhonggo ren de ji yi mo fa shu
CHINESE 158.1 Liu Liu, Tong, Ni de gu du, sui bai you rong =;As long as you are here
CHINESE 299.51282 Yu Yu, Shicun, Da shi jian :;chong xin fa xian Yi jing
CHINESE 325.73 Zhang Zhang, Jun Meiguo kan fa
CHINESE 338.761004 Jing Dong/Li Li , Zhigang , Chuang jing dong :;Liu Qingdong qin shu chuang ye zhi lu
CHINESE 523.1 Tang Tang, Sange, Feng kuang yu zhou
CHINESE 613.7148 Bai Bai, Shuping. Xue da tai ji quan =;Taiji quan (Shadowboxing)
CHINESE BIOG 791.43092 Zhang/Zhou Zhou, Xiaofeng, Su ming :;gu du Zhang Yimou
CHINESE 895.14 Cai Cai, Chongda, Pi nang =;No more than skins
CHINESE 895.14 Chen Chen, Wenqian, Shu, bu zai le
CHINESE 895.14 Liushenleilei Liushenleilei. Ni wo jie fan ren
CHINESE 895.14 Yu/Wo Yu, Hua, Wo men sheng huo zai ju da de cha ju li
CHINESE 895.14 Yu/You Yu, Dan, You meng bu jue ren sheng han
CHINESE 895.14 Zhou Zhou, Guoping. Ren sheng bu jiao jin
CHINESE 895.18 Jian Jian, Fan, Cang hai zhi hou
CHINESE 895.18 Qijinnian   Jin zai yuan fang =;Tothe brightness that blinds tile
CHINESE BIOG 895.18 Zhang Zhang, Beihai, Yi piao Niuyue
CHINESE 974.71 Stanton Stanton, Brandon, Ren zai Niuyue
CHINESE DVD Chi dao   Chi dao;[videorecording] =;Helios
CHINESE DVD Chong shang   Chong shang yun xiao;[videorecording] =;Triumph in the skies
CHINESE DVD Ma que wang   Ma que wang;[videorecording] =;King of mahjong
CHINESE DVD Shen ye shi tang   Shinya shokudō;[videorecording] =;Midnight diner
CHINESE DVD Tian jiang xiong shi   Tian jiang xiong shi;[videorecording] =;Dragon blade
CHINESE DVD Tian shi   Tian shi dou jiang shi;[videorecording] =;Sifu vs vampire
CHINESE DVD Wo de zao geng   Wo de zao geng nü you;[videorecording] =;My girlfriend is sick
CHINESE DVD Wu ge xiao hai   Wu ge xiao hai de xiao zhang;[videorecording] =;Little big master
CHINESE FICTION Ai, W. Ai, Wei, Nan fang
CHINESE FICTION Cao, G. Cao, Guilin, Niuyue ren zai Beijing
CHINESE FICTION Chi, Z. Chi, Zijian, Qun shan zhi dian
CHINESE FICTION Di'an Di'an, Nan fang you Lingyang
CHINESE FICTION Feng, T. Feng, Tang, Wan wu sheng zhang
CHINESE FICTION Guo, Y. Guo, Yanli, Ye sha
CHINESE FICTION Guoguo Guoguo, Hua Qiangu
CHINESE FICTION Guoguo Guoguo, Hua Qiangu
CHINESE FICTION Huang, X. Huang, Xiaoyang, Zhi chang er gui ze
CHINESE FICTION Ning, K. Ning, Ken, San ge san chong zou =;Three trios
CHINESE FICTION Xiao, R. Xiao, Renfu, Shi tu.;I,;Qi lu
CHINESE FICTION Xu, H. Xu, Haofeng, Dao shi xia shan :;gui si nian xiu ding ben
CHINESE FICTION Xu, Z. Xu, Zhaoshou, Huang yuan wen dao
CHINESE FICTION Yan, G. Yan, Geling, Chuang pan
CHINESE FICTION Yan, Z. Yan, Zhen, Huo zhe zhi shang
CHINESE FICTION Yang, X. Yang, Xincheng. Wei zi
CHINESE FICTION Yanning Yanning, Ye yan bei yin =;Yeyan beiyin
CHINESE FICTION Yu, Q. Yu, Qiuyu, Bing he
CHINESE FICTION Zhang, X. Zhang, Xiaotian, Guo jia yin mou
     
September 2015 (9月)    
CHINESE 001.2 Zhang 国学修养大师谈 Zhang, Taiyan, Guo xue xiu yang da shi tan
CHINESE 133.5 Qi 漫步中国星空 Qi, Rui, Man bu Zhongguo xing kong :;tan xing dou ao mi, lan chuan tong wen hua, yin ge yao, wang xing kong, jiu cong jin wan kai shi = Roving China heavens
CHINESE 158.1 Hafo 哈佛家训大全集   Hafo jia xun da quan ji
CHINESE 395.12 Peng 完美女孩的人气密码 Peng, Fan, Wan mei nü hai de ren qi mi ma :;shou huan ying de nü hai dou neng yong you xing fu ren sheng
CHINESE 579 Wu 放大后的微观世界 Wu, Bo, Fang da hou de wei guan shi jie
CHINESE 581.7 Wu 关爱危难中的植物 Wu, Bo, Guan ai wei nan zhong de zhi wu
CHINESE 591.68 Wu 关爱危难中的动物 Wu, Bo, Guan ai wei nan zhong de dong wu
CHINESE 595.7 Wu 人类的朋友 Wu, Bo, Ren lei de peng you, kun chong
CHINESE 597.9 Wu 水陆两栖动物知多少 Wu, Bo, Shui lu liang qi dong wu zhi duo shao
CHINESE 598.2 Wu 一起探寻鸟类世界 Wu, Bo, Yi qi tan xun niao lei shi jie
CHINESE 613.04242 Peng 完美女孩的私密手册 Peng, Fan, Wan mei nü hai de si mi shou ce :;rang shen ti mei li yi sheng de jian kang xiao mi mi
CHINESE 629.4 Zhang 交通和航天 Zhang, Zhe, Jiao tong he hang tian
CHINESE 709.51 Wang 千古丹青, 墓室壁画 Wang, Jinfeng, Qian gu dan qing, mu shi bi hua
CHINESE 794.1 Er 儿童象棋基础教程. 启蒙篇   Er tong xiang qi ji chu jiao cheng.;Qi meng pian
CHINESE 895.114 Song 宋词三百首   Song ci san bai shou
CHINESE 895.18 Liu 人是一种易碎品 Liu, xing long. Ren shi yi zhong yi sui pin
CHINESE 920.051 Zhang/Wang 流动的斯文 Wang, Dao. Liu dong de si wen :;Hefei Zhang jia ji shi tao zhuang
CHINESE 920.051 Zhang/Wang 流动的斯文 Wang, Dao. Liu dong de si wen :;Hefei Zhang jia ji shi tao zhuang
CHINESE 929.4 Xu 百家姓   Bai jia xing
CHINESE 951 Chen 人有病, 天知否 Chen, Tushou, Ren you bing, tian zhi fou :;1949 nian hou Zhongguo wen tan ji shi
     
June 2015 (6月)    
[TV series] CHINESE DVD shen diao xia   Shen diao xia lü;[videorecording] =;The romance of the condor heroes / bian ju: Yu Zheng dao yan : Deng Weien, Li Dachao
[TV Series] CHINESE DVD Wei sheng   Misaeng;[videorecording] =;Wei sheng
CHINESE DVD Lu shui hong yan   Lu shui hong yan;[videorecording] =;For love or money
CHINESE DVD Qin ai de   Qin ai de;[videorecording] =;Dearest
CHINESE DVD Shi er jin ya   12 jin ya;[videorecording] =;12 golden ducks
CHINESE DVD Taiping lun   Taiping lun.;Luan shi fu sheng;[videorecording] = Crossing I
CHINESE DVD Xiao shi dai 3   Xiao shi dai.;3,;Ci jin shi dai;[videorecording] =;Tiny times 3.0
CHINESE DVD Xiu chun dao   Xiu chun dao;[videorecording] =;Brotherhood of blades
     
May 2015 (5月)
[TV Series] CHINESE DVD Mei guan xi   Kwaench'ana, sarang iya;[videorecording] =;It's alright : this is love
[TV Series] CHINESE DVD Xia yi zhan   Xia yi zhan, xing fu;[videorecording] =;Autumn's concerto
CHINESE 133.33 Feng   Feng shui! You guan xi :;wu yun da kai mai xiang ren sheng shun li zu
CHINESE 428.24 Huaizhong Huaizhong, Ru he he Meiguo ren liao sheng huo hua ti? =;How to discuss life topics the American way?
CHINESE 613.2 Lee Lee, Si-Hyung. Xie, Xinqi, translator. Gen wo yi qi wu bing dao lao = Small steps, big changes / = Small steps, big changes
CHINESE 641.5951 Four   400 dao re men guan zi cai sheng jing =;Restaurant cuisine
CHINESE 895.14 Yu/Yu Yu, Qiuyu. Yu meng
CHINESE 951.042 Yue Yue, Nan. Nan du Bei gui.;Di yi bu,;Nan du
CHINESE 951.042 Yue/Da Yue, Nan. Nan du Bei gui.;Da jie ju,;Li bie
CHINESE 951.06 Li Li, Zichun. Tai zi dang gua fen Zhongguo :;ta men ji fei chang cong ming you fei chang di diao qing qiao di jue qu ju e cai fu
CHINESE DVD Biao ba   Biao ba;[videorecording]
CHINESE DVD Bu biao zhun   Bu biao zhun qing ren;[videorecording] =;Man in love
CHINESE DVD Chong fan   Chong fan 20 sui;[videorecording] =;20, once again!
CHINESE DVD Mengluo Lisha   Mengluo Lisha no tong;[videorecording] =;Bannō kanteishi kyÅ« : Mona Riza no hitomi
CHINESE DVD Qi yuan hui gu   Qi yuan hui gu niang;[videorecording] =;Grey met Shrek
CHINESE FICTION Wang, Y. Wang, Yuewen. Da Qing xiang guo
CHINESE FICTION Zhang, L. Zhang, Ling. Zhen tong
   
April 2015 (4月)
CHINESE 306.7 Xu Xu, Changde, Chong fan dan shen
CHINESE 641.561 Watanabe Watanabe, Maki, Yi ren fen liao li :;jian dan, mei wei, bu lang fei! zi ji zuo zui an xin de sheng huo ti an
CHINESE 641.5951 Chao   San shi san chu fang :;126 dao jia chang liao li de guan jian mei wei
CHINESE 646.79 Huang Huang, Bijiao, Tui xiu meng :;10 nian gui hua + ji lü jin xing, rang you qian ren ye xian mu de Faguo ren sheng
CHINESE 649.7 Xie Xie, Shumei, Jiao yang cang zai sheng huo li
CHINESE 745.209 Im Im, Chong-ae, Wo jiu shi jing dian! Yidali she ji :;zou jin du bu quan qiu de chuang yi wang guo, tou xue Yidali she ji shi de xiang xiang li = A walk around Italian design
CHINESE DVD Dan shen nan nu   Dan shen nan nü.;[videorecording];2 =;Don't go breaking my heart.;2
CHINESE DVD Huang jin shi dai   Huang jin shi dai;[videorecording] =;The golden era
CHINESE DVD Luan sheng mi ma   Luan sheng mi ma;[videorecording] =;The twins' code
CHINESE DVD Made 2 hao   Made 2 hao;[videorecording] =;Saving mother robot
CHINESE DVD Wo de tan te   TugÅ­n tugÅ­n nae insaeng;[videorecording]
CHINESE DVD Zhen xin qing an   Zhen xin qing an liang ci ling;[videorecording]
CHINESE DVD Zhi yao yi fen   Zhi yao yi fen zhong;[videorecording] =;One minute more
   
March 2015 (3月)    
CHINESE 363.25092 Lee Lee, Henry C., Hua bu ke neng wei ke neng :;Li Changyu de jian shi ren sheng
CHINESE 641.65655 Liang Liang, Huimin, Yang sheng dou jiang he jian kang =;Soymilk keeps you in good health
CHINESE 641.813 Cheng Cheng, Anqi, Lao huo tang :;yang sheng bao jian : cong yi wan tang kai shi = Wealth of knowledge in a bowl of soup : nourishing your health with soup
CHINESE 641.82 Umezaki Umezaki, Kazuko, Die zhu liao li 73 :;feng mi Riben de liao li xin guan nian, sheng shi + jie neng + mei wei yi guo gao ding
CHINESE 650.1 Zhang Zhang, Junjie, Wo fu you, yin wei wo zhe me zuo.;II :;: Youtai ren xiang de he ni bu yi yang
CHINESE 741.5 Xie Xie, Liwen, Mai tai qi ji yin qiao =;Exquisite
CHINESE 746.432 Huang   Chu xue zhe kai xin zhi! mao xian mao&wei jin bian zhi ji ben gong
CHINESE DVD 394.12 Taiwan 2   Taiwan shi tang.;2;[videorecording]
CHINESE DVD 394.12 Taiwan   Taiwan shi tang;[veideorecording]
CHINESE DVD Maidou wo he   Maidou wo he wo ma ma;[videorecording] =;McDull, me & my mum
CHINESE641.53 Xing   Xing dong xiao chu fang :;men shao guan de mei wei zhi nan
 
February 2015 (2月)
CHINESE 294.3444 Xi'arongbo Xi'arongbo, Tou guo fo fa kan shi jie
CHINESE 428.24 Ren Ren, Dehui. Re he huo yong ri chang Ying wen dan zi =;How to effectively use everyday English words?
CHINESE 616.238 Huang Huang, Congning, Cong xian zai kai shi, dai hai zi yuan li guo min :;cong yu fang, kong zhi dao zhi liao, Huang Congning yi shi gei fu mu de an xin ti an
CHINESE 641.5636 Campbell Campbell, LeAnne, Quan shi wu jiu ming chu fang, mei tian 3 can jiu ming yin shi :;che di zhong jie ai zheng, xin zang bing, zhong feng, tang niao bing, gu zhi shu song, fei pang, bai nei zhang = The China study cookbook
CHINESE 641.664 Li Li, Dequan, Zui hao chi de pai gu zen me zuo
CHINESE 895.13 Luo Luo, Yijun, Nü er
CHINESE BIOG 895.13 Mo/Ye Ye, Kai Mo Yan ping zhuan
CHINESE 895.14 Chen Chen, Wenqian, Shu, bu zai le
CHINESE 895.14 Yang Yan, Changshou, Ni jiu shi gai bian de qi dian
CHINESE 895.18 Xueman   Xueman =;Sharon
CHINESE 951.04 Fairbank Fairbank, John King, Fei Zhengqing Zhongguo hui yi lu
CHINESE 951.042 Wo   Wo men sheng ming li de qi qi :;cong Lugou Qiao dao Zhong Ri ba nian kang zhan
CHINESE 951.05092 Xi/Li Li Hongqiu. Xin qiang ren Xi Jinping :;nan yi zhuo mo de Zhongguo meng
CHINESE DVD 394.1 Zhong hua   Zhonghua chuan tong ming xiao chi;[videorecording] =;Chinese traditional snacks
CHINESE DVD Ai shen   Ai shen;[videorecording] =;Fall in love
CHINESE DVD Dengyi geo ren   Deng yi ge ren ka fei;[videorecording] =;Café. Waiting. Love
CHINESE DVD Guo jie   Guo jie;[videorecording] =;Bends
CHINESE DVD Si da ming bu   Si da ming bu.;[III],;Da jie ju;[videorecording] =;The four 3
CHINESE DVD Tong zhuo de ni   Tong zhuo de ni;[videorecording] =;My old classmate
CHINESE DVD Wan mei jia qi   Wan mei jia qi 168;[videorecording] =;Lock me up, tie him down
CHINESE DVD Yi ge ren de wu lin   Yi ge ren de wu lin;[videorecording] =;Kung fu jungle
CHINESE DVD Yi shou yao gun   Yi shou yao gun shang yue qiu;[videorecording] =;Rock me to the moon
CHINESE DVD Zhi xiang bi ni   Zhi xiang bi ni duo huo yi tian;[videorecording]
CHINESE DVD Zi fei yu   Zi fei yu;[videorecording] =;Fish story
CHINESE FICTION Jing, X./Bai Jiang, Xiaoyun, Bai nian hao he :;Minguo su ren zhi
CHINESE FICTION Minato K. Minato, Kanae, Hua zhi suo
CHINESE FICTION Tianxiabachang Tianxiabachang, Si wang xun huan.;Zhi er,;Men ling guai tan
CHINESE FICTION Xiaoqiaolaoshu Xiaoqiaolaoshu, Ba guo Hou shi
CHINESE FICTION Yang, J./Xi Yang, Jiang, Xi zao zhi hou
CHINESE FICTION Yu, H./Di Yu, Hua, Di qi tian
CHINESE FICTION Zhang, W./Dao Zhang, Wankang, Dao ji qun sheng lu
CHINESE FICTION Zhao, S./Sai Zhao, Shuxia. Sai Jinhua :;xi meng hong chen de chuan
     
January 2015 (1 月)    
[TV Series] CHINESE DVD Ji cheng zhe   SangsokjadÅ­l;[videorecording]
[TV Series] CHINESE DVD Xiao cheng da ai   Xiao cheng da ai;[videorecording] =;True love
CHINESE DVD Deng feng lai   Deng feng lai;[videorecording] =;Up in the wind
CHINESE DVD Dongjing xiao wu ‹   Chiisai ouchi;[videorecording]
CHINESE DVD Fang shou ai   Fang shou ai;[videorecording] =;Let go for love
CHINESE DVD Gui mi   Gui mi;[videorecording] =;Girls
     
December 2014 (12月)    
CHINESE 306.0951 Yang Yang, Meng. Mo sheng de Zhongguo ren
CHINESE 378.51 Yong   Yong yuan de Qing hua yuan
CHINESE 649.1 Chang Chang, Pyŏng-hye, Hao hai zi de cheng gong lai zi ma ma 1% de gai bian
CHINESE 658.4 Ren   Ren sheng de li wu :;10 ge dong shi zhang jiao ni ni jing zai qi de li liang
CHINESE 658.4 Zhou Zhou, Hongyi, Zhou Hongyi zi shu :;wo de hu lian wang fang fa lun
CHINESE 895.14 Liang Liang, Wendao, 1970- Guan jian ci / 关键词
CHINESE 895.14 Lin Lin, Tete. Yi zi ji xi huan de fang shi guo yi sheng =;Life is a journey
CHINESE 895.14 Zhi Zhi'an, Xi bie
CHINESE 951.06 Zhang Zhang, Kaili. Cong Wen Jiabao dao Li Keqiang
CHINESE DVD 781.63 Deng Deng, Lijun, Deng Lijun jin qu zhen cang :;He ri jun zai lai
CHINESE DVD 782.1 Zhonghua   Zhonghua xi qu hui cui;[videorecording] :;bai ji da xing dian shi ji lu pian
CHINESE DVD Bai fa mo   Bai fa mo nü zhuan zhi ming yue tian guo;[videorecording] =;The white haired witch of Lunar Kingdom
CHINESE DVD Mongol   Mongol;[videorecording]
CHINESE DVD Qie ting feng yun 3   Qie ting feng yun 3;[videorecording] =;Overheard 3
CHINESE DVD Shi lian ji rang   Shi lian ji rang;[ videorecording] =;Temporary family
CHINESE DVD Wo de mei li wang guo   Wo de mei li wang guo;[videorecording] =;My beautiful kingdom
CHINESE DVD Yu lan shen gong   Yu lan shen gong;[videorecording] =;Hungry ghost ritual
CHINESE FICTION Chen, J. Chen, Jibao, Bai shou tao :;yi lei te shu ren qun de cai fu mi mi
CHINESE FICTION Chen, X. Chen, Xiwo. Yi min =;Immigrant
CHINESE FICTION Chen, Y. Chen, Youjin, Shao nü Hubilie
CHINESE FICTION Fengchi Fengchi, Bu bu jing xin Nian Gengyao
CHINESE FICTION Li, X. Li, Xiaohua, Shi ji bing ren
CHINESE FICTION Li, Y. Li, Yan, Lao shu cang
CHINESE FICTION Liu, X. Liu, Xinwu, Piao chuang
CHINESE FICTION Liuliu/Ban Liuliu. Ban ju shi hua
CHINESE FICTION Lu, N. Lu, Nei, Hua jie wang shi =;Along the flower street
CHINESE FICTION Musen Musen, Wo de bao biao sheng ya :;yi ge hei dao bao biao de zi shu
CHINESE FICTION Qijinnian Qijinnian, Da di zhi deng
CHINESE FICTION Quan, Y. Quan, Yongxian, Zhao he shi ba nian
CHINESE FICTION Wang, Z. Wang, Zhaojun, Ba xiong di
CHINESE FICTION Watanabe Watanabe, Jun'ichi, Zai ai yi ci
CHINESE FICTION Xue, Y. Xue, Yiwei, Kong chao
CHINESE FICTION Yan, G./Mege Yan, Geling, Mage shi zuo cheng
CHINESE FICTION Ye, Z. Ye, Zhaoyan, Chi xiang hei ye de nu ren
CHINESE FICTION Yuan, L. Yuan, Ling, Wo de jiu shi jiu ci si wang
CHINESE FICTION Zhou, J. Zhou, Jianing, Huang wu cheng
CHINESE649.1 Ye Ye, Liping, Guten Tag! ni hao,wo jia zhu zai da hai shang!
     
November 2014 (11月)    
CHINESE 158.1 Liu Liu, Tong, Ni de gu du, sui bai you rong =;As long as you are here
CHINESE 181.1 Ji Ji, Feng, Bei da guo xue ke
CHINESE 649.1 Liang Liang, Lüzhu. Xiang zai ai qian mian :;cheng gong de jiao yang shi gei you zhun bei de fu mu
CHINESE 720 Han Han, Baode. Ru he xin shang jian zhu
CHINESE BIOG 895.13 Zhang/Yibei Yibei, Zao man hua pao :;Zhang Ailing hou ban sheng = Eileen Chang in her late years
CHINESE 895.14 Wang Wang, Meng, Shou zhu Zhongguo ren de di xian
CHINESE 951 Zhang Zhang, Facai, Li shi jiu zhe qi ba yang
CHINESE 951.05092 Xi/Nei   Xi Jinping shi dai
CHINESE 951.0612 Ba Ba, Ren, Zhan Zhou sheng si dou :;Xi Jinping san zhong quan hui guo guan zhan jiang jin lan da quan nei mu
CHINESE DVD Yi sheng yi shi   Yi sheng yi shi;[videorecording] =;But always
CHINESE FICTION Bayuechangan Bayuechangan. An lian
CHINESE FICTION Biaoshu Biaoshu. Kong shou tao bai lang
CHINESE FICTION Chen Chen, Jibao. Dui du :;Zhongguo bei jing xia zui quan wei de rong zi quan cheng shi cao xiao shuo
CHINESE FICTION Chen, X. Chen, Xiwo, Wo teng
CHINESE FICTION Cun, X. Cun, Xin. Zhi chang gao shou
CHINESE FICTION Han, H. Han, Han, Gao bai yu gao bie =;Till then Hanhan
CHINESE FICTION He, C. He, Changzai. Ni xi :;chang pian shang zhan xiao shuo
CHINESE FICTION Huang, X. Huang, Xiaoyang, Jing xi yan zhi pu
CHINESE FICTION Liu, X./Pan Liu, Xinglong, Pan hui
CHINESE FICTION Murong, X. Murong, Xuecun, Tian tang xiang zuo, Shenzhen wang you
CHINESE FICTION Qijinnian Qijinnian, Lan ben jia yi
CHINESE FICTION Wang, X./Yi Wang, Xiaoni, 1966 Nian
CHINESE FICTION Wang, Y./Ai Wang, Yuewen. Ai li yuan nian
CHINESE FICTION Xin, K. Xin, Ke. Si wen sao di
CHINESE FICTION Xuemo Xuemo, Ye hu ling
CHINESE FICTION Yan, G./Lao Yan, Geling, Lao shi hao mei
CHINESE FICTION Yang, J.   Xi zao
CHINESE FICTION Yilushen Yilushen. Shui na qing shen luan le liu nian
CHINESE FICTION Zhao, Z./Ya Zhao, Zhao, Ya tou er
     
October 2014 (10月)    
[TV Series] CHINESE DVD Lai zi xing ying   Pyŏl esŏ on kÅ­dae;[videorecording] =;Lai zi xing xing de ni = My love from the star
[TV SERIES] CHINESE DVD Li hun lü shi   Li hun lü shi =;Divorce lawyers
[TV SERIES] CHINESE DVD Sheng huo qi shi lu   Sheng huo qi shi lu
[TV SERIES] CHINESE DVD Wo ai nan gui mi   Wo ai nan gui mi =;Honey bee man
[TV SERIES] CHINESE DVD Xiuxiu de nan ren   Xiuxiu de nan ren;[videorecording] =;Xiu Xiu's men
[TV SERIES]CHINESE DVD Yi you er fen 1 1/2   1 1/2 de xia tian;[videorecording] =;One and a half summer
CHINESE 153.14 Liu Liu, Zuoyun, Wo de di yi ben tu jie ji yi shu :;chao gao xiao de ji yi mo fa
CHINESE 158.1 Yu Yu, Lingling, Jiao wo shen qi chang, miao sha quan chang de 68 ge fa ze!
CHINESE 158.12 Yang Yang, Dingyi, Jing zuo de ke xue, yi xue yu xin ling zhi lü :;21 shi ji zui shi yong de shen xin zhuan hua zhi nan
CHINESE 181.11092 Nan/Liu   Yun shen bu zhi chu :;Nan Huaijin xian sheng ci shi zhou nian ji nian
CHINESE 204.4 Vitale Vitale, Joe, Xin, ling ji xian :;tou guo wei wan cheng de qing li, zai du tuo tai huan gu de mi mi
CHINESE 305.523 Chua Chua, Amy, Hu ma de zhan jia :;san xiang hei an ren ge te zhi, jing ran rang ren chu lei ba cui!
CHINESE 327.51 YST YST, 2020 Zhongguo yu Meiguo zhong xu yi zhan :;dang Zhongguo de fu xing zhi lu yu shang Meiguo de chong fan Yazhou
CHINESE 332.024 Wu  Wu, Danru, Rang qian zhao dao ni
CHINESE 332.632 Wen   Wen ding huo li! :;gen tou zi zhuan jia tou xue cao zuo mi ji
CHINESE 378.73 Meiguo 2014-2016   2014-2016 Meiguo ming xiao zhi nan
CHINESE 613.2 Campbell Campbell, T. Colin, Jiu ming yin shi.;2,;Bu sheng bing de mi mi
CHINESE 613.2 Chen PH7.2 Chen, Junxu. PH7.2 jie kai ni de ti zhi mi ma :;Chen Junxu bo shi jiao ni yang cheng bu sheng bing de jian xing ti zhi li
CHINESE 613.2 Chen Chen, Junxu, Chi dui le, yong yuan dou jian kang.;sheng huo yin shi shi jian pian = How to eat healthy
CHINESE 641.5 Xie Xie, Kaiting, Xigu mei wei ren qi yi zhuo zi xing fu :;chong hui can zhuo chi fan gan shou jia de wen du yu shi wu de mei hao
CHINESE 641.563 Cao Cao, Maozhen, Zuo yue zi yang shen can
CHINESE 641.5638 He He, Yicheng, Jiang dan gu chun :;zhe yang chi xiao guo jia
CHINESE 641.59 Chen Chen, Shu'e, Liao li bu she xian! shi jie mei wei zai wo jia =;Cooking exchange
CHINESE 649.1 Bai   Bai sui yi shi yu er fa shi zuo ti yan :;10 wei da ren fen xiang wei shen me Danma yi shi de fang fa shi he mei yi ge hai zi!
CHINESE 649.1 Guo Guo, Yiting. Choyce quan zi dong jiao yang : hui zuo jia shi de hai zi,zou xiang shi jie geng zi zai / 全自動教養 : 會做家事的孩子,走向世界更自在 /
CHINESE 658.409 Wu Wu, Xiaoli, Qing wen shou xi zhi xing guan :;Wu Xiaoli fang tan zhuo yue Hua ren qi ye jia
CHINESE 658.452 Gallo è·Ÿ TED Gallo, Carmine, Gen TED xue biao da, rang shi jie ji zhu ni :;yong geng you shuo fu li de fang shi xing xiao ni he ni de gou xiang = Talk like TED : the 9 public speaking secrets of the world's top minds
CHINESE BIOG 796.425092 Lin Lin, Youli, Ni bu yong gan, mei ren ti ni jian qiang :;Lin Youli de sha mo chao ma qi huan zhi lü
CHINESE 895.13 Guo Guo, Qiangsheng, Ru guo wen xue hen jian dan, wo men ye bu yong zhe me xin ku
CHINESE 895.14 Han Han, Lianglu, Wen hua xiao lu tai
CHINESE 895.18 Liu Liu, Yuhong, Dong la xi che :;shuo lao ren, shuo lao shi, shuo lao hua
CHINESE 910.202 Jian   Guo jia di li zhong ji lü you :;yi sheng bi you de 500 sheng di zhi lü = Sacred places of a lifetime
CHINESE 915.1249 Han Han, Lianglu, Taibei hui wei
CHINESE 917.94 Wengehua   Wengehua, Jianada Luoji shan mai =;Vancouver, Canadian Rocky Mountain
CHINESE BIOG 947.086092 Putin/Xie Xie, Dong, Ying han tie wan Pujing zhuan :;huan ni yi ge qi ji ban de Eluosi
CHINESE 951.042 Mitter Mitter, Rana, Bei yi wang de meng you
CHINESE DVD 394.1 She pt.2   She jian shang de Zhongguo.;Di er ji;[videorecording] = A bite of China.;II
CHINESE DVD Bai ri yan huo   Bai ri yan huo;[videorecording] =;Black coal, thin ice
CHINESE DVD Chao ji ju xing   Chao ji ju xing;[videorecording] =;Mr. Go
CHINESE DVD Dong jing jia zu   Tōkyō kazoku;[videorecording] =;Tokyo family
CHINESE DVD Gong suo Chenxiang   Gong suo Chenxiang;[videorecording] =;The palace
CHINESE DVD Jie bu diao de ai   Bakamono;[videorecording]
CHINESE DVD Ming tian ji de   Ming tian ji de ai shang wo;[videorecording] =;Will you still love me tomorrow?
CHINESE DVD Shui diao huan le   Soshite chichi ni naru;[videorecording]
CHINESE DVD Xianggang zai   Xianggang zai;[videorecording] =;Aberdeen
CHINESE DVD Z feng bao   Z feng bao;[videorecording] =;Z storm
CHINESE DVD Zhen ai qian xing   Riaru kanzen naru kubinagaryÅ« no hi;[videorecording]
CHINESE DVD Zheng rong ri ji   Zheng rong ri ji;[videorecording]
CHINESE DVD Zi li ren jian   Fune wo amu;[videorecording] =;Zi li ren jian = The great passage
CHINESE FICTION Dong, Q. / Dong, Qizhang, Yi yu jian shi
CHINESE FICTION Dong, Q./Ming / Dong, Qizhang, Ming zi de mei gui
CHINESE FICTION Jia, P. 帶燈 / Jia, Pingwa, Dai deng
CHINESE FICTION Lore, P. Lore, Pittacus, Di liu xing zhe de chao neng li =;The power of Six
CHINESE FICTION Yasuda, L. Yasuda, Io, Zui hou yi chang, xie mu =;Shūkatsu fasshon shō
CHINESE 616.047 Chen Chen, Junxu, Jian kang, bu shi shu zi shuo le suan :;gen zhe Chen Junxu bo shi chai jie jian jian hong zi
     
July 2014 (7月)    
[TV Series] CHINESE DVD Dang nan ren   Namja ka saranghal ttae =;Dang nan ren lian ai shi = When a man falls in love
CHINESE DVD Beijing ai qing gu shi   Beijing ai qing gu shi;[videorecording] =;Beijing love story
CHINESE DVD Bu bu jing qing   Bu bu jing qing;[videorecording]
CHINESE DVD Chong ai qing ren   Chong ai qing ren meng;[videorecording]
CHINESE DVD Dao ma ji   Dao ma ji;[videorecording] =;Horseplay
CHINESE DVD Du cheng feng yun   Du cheng feng yun;[videorecording] =;From Vegas to Macau
CHINESE DVD Gong suo Liancheng   Gong suo Liancheng;[videorecording] =;The palace, the lost daughter
CHINESE DVD Hui dao ai kai   Hui dao ai kai shi de di fang;[videorecording] =;A moment of love
CHINESE DVD Jin yu liang yuan   Jin yu liang yuan;[videorecording] =;Perfect couple
CHINESE DVD Jing cha gu shi   Jing cha gu shi 2013;[videorecording] =;Police story 2013
CHINESE DVD Lan se shiche   Lan se shi che ju;[videorecording] =;The blue cornflower
CHINESE DVD Luo key ren sheng   Kagi dorobō no mesoddo;[videorecording]
CHINESE DVD Oshin   Oshin;[videorecording] =;Axin de gu shi
CHINESE DVD Ting jing xia yu   Ting jian xia yu de sheng yin;[videorecording] =;Rhythm of the rain
CHINESE DVD Xi you ji zhi do nao   Xi you ji zhi da nao tian gong;[videorecording]
CHINESE DVD Yi ge fu za gushi   Yi ge fu za gu shi =;A complicated story
     
June 2014 (6月)
CHINESE 641.53 Zhang Zhang, Zhengzhi. Bian dang kuai can dian
CHINESE 641.594 He 1 He, Xingji. Wo de di 1 ben xi can liao li shu
CHINESE 641.5951 Cao 100 Cao, Lijuan. Zhi fu Taiwan xiao chi 100 : zui shou huan ying de qin qie mei wei, rangni xiao ben jing ying zuan da qian!
CHINESE 641.822 Zhang ! Zhang, Zhengzhi. Zai jia zhu wan Niu rou mian
CHINESE 641.86 Yan / Yan, Jinman. Zhong shi dian xin qing song zuo
CHINESE 641.86 Zheng : 62 Zheng, Yuankui. Ping di guo jian bing : 62 zhong zui shou huan ying jia chang bing
CHINESE 641.865 Wang Wang, Anqi. Chao jian dan dian zi guo dian xin
CHINESE 641.865 Wang 72 = Pastry Wang, Anqi. Bing pi 72 bian zui jian dan = Pastry
CHINESE 650.14 Dunning Dunning, Donna Du dong ni de xing ge xuan zhun ni de zhi ye = 10 career essentials : excel at your career by using your personality type
CHINESE 915.95 Zhang , Zhang, Zhenbang, aut Malaixiya dong xi Ma quan jing you shi wan mai zhong ji tian shu : 13-14quan xin update ban
   
May 2014 (5月)
[TV Series] CHINESE DVD Jin hun feng yu   Jin hun feng yu qing [videorecording]
[TV Series] CHINESE DVD La ma zheng   La ma zheng zhuan [videorecording] = Hot Mom!
[TV Series] CHINESE DVD Mei li de qi yue   Mei li de qi yue [videorecording] = Beautiful contract
[TV Series] CHINESE DVD Tian long ba bu   Tian long ba bu [videorecording] = The demi gods and semi devils
[TV Series] CHINESE DVD Zui mei de shi guang   Zui mei de shi guang [videorecording] = Best time
[TV Series]CHINESE DVD Jiu jia zhi shu   Kuga i s [videorecording] = Jiu jia zhi shu = Kangchi, the beginning
CHINESE 306.7 Tongshengcao Tongshengcao zhu. Shi jie qing si da quan : ai qing . si wang yu qing yu de mei xue
CHINESE 370.15 He . 6, : He, Feipeng Zi man. 6, Zi xue tou xue bi ji : xue xi gai bian wo de yi sheng
CHINESE 613 Yang   Yang sheng wo zhi dao : zui chao de xue wei bao yang, zui ben de cha yinshi bu, jie kai 15 ge yang sheng mi ma, jian kang mi si yi ci po jie
CHINESE 613.25 Wang Wang, Mingyong, atuh Wang Mingyong de shou shen shu guo pai hang bang : rang ni 1 zhou jiu shou 3 gong jin de shu cai shui guo
CHINESE 615.32 Ishida Ishida, N. Ru suan jun ke fang ai
CHINESE 915.124 Taiwan   Taiwan tie dao zhi L
CHINESE 915.195 Jizhou Nicole, author, phot Jizhou Dao wan quan zhi nan = Jeju Island guide & map
CHINESE 915.195 Shimokawa   Shouer di tie you. 2013-2014 nian zui xin ban = Seoul
CHINESE 915.2 Chen . '2013-'2014 Chen, Yingyu, author Riben wan quan zhi nan. '2013-'2014 ban = Japan guide & map
CHINESE 915.24 Lai :   Zhahuang, Xiaozun, Hanguan : xiao xiao she hua jia qi
CHINESE 951.05092 Mao/Gu , 1964-1969 Gu, Baozi. Mao Zedong zheng zhi shen shou you shi shi, 1964-1969
CHINESE DVD Kuang wu pai   Kuang wu pai [videorecording] = The way we dance
CHINESE DVD Lin zhong jiong shi   Lin zhong jiong shi [videorecording] = Mortician
CHINESE DVD San ge te going b   nmil hage widae hage [videorecording] = Secretly greatly
CHINESE DVD Sao du   Sao du [videorecording] = The white storm
CHINESE DVD Shi liu shu   Shi liu shu shang jie ying tao [videorecording] = A cherry on a pomegranate tree
CHINESE DVD Si da ming bu 2   Si da ming bu. II [videorecording] = The four II
CHINESE DVD Te shu shen fen   Te shu shen fen = Special ID
CHINESE DVD Xiao shi dai 2 .   Xiao shi dai. Qing mu shi dai [videorecording] = Tiny times 2
CHINESE FICTION Brown / Brown, Dan Di yu
CHINESE FICTION Mutong Mutong, author. Shui shi wo de shou hu tian shi
CHINESE FICTION Takano, Takano, Kazuaki Zhong zu mie jue
CHINESE FICTION Xie, J. Xie, Jinyu. Lanling gong zhu
   
April 2014 (4月)    
[TV Series] CHINESE DVD Lanling wang   Lanling wang [videorecording]
[TV Series] CHINESE DVD Zan men jie   Zan men jie hun ba [videorecording]
CHINESE 158.1 Yan Yan, Shu, 991-1055 "Jie e xue" : cang feng yin zhi, niu zhuan ren sheng
CHINESE 294.3444 Rinzler Rinzler, Lodro, auth Dang fo tuo zou jin jiu ba
CHINESE 306.7 Zeng Zeng, Zihang. Rang wo men geng xiang ai : da kai nan ren xin men de qi ge mi ma
CHINESE 306.81 Otsuka tsuka, Hisashi Zhu ni xing fu mei man : cong yi wan ming cheng gong ren shi de shi bai hun yin zhong gui jie chu de 50 ge xing fu fa ze
CHINESE 394.12 Deng Deng, Diwei, author. Mei shi wu jiang
CHINESE 395.52 Kodama : Kodama, Norihito, au Hafo shang xue yuan de she jiao yan hui shu : zhe cai shi wo zai Hafo xue dao zui zhong yao de shi
CHINESE 613.25 Harvie Harvie, Michelle, au Kang ai xue jia de qi ji er ri yin shi fa
CHINESE 616.075 Morita 18 Morita, Yutaka Bu gai ren nai de 18 zhong jian kang jing xun : ju bei chang jian xiao bing tong de ji ben yi xue zhi shi , xue hui ji ji fang zhi dui ce, guan cha weixian zhi biao, bi mian zhong zheng shang shen!
CHINESE 616.462 Xiang Xiang, Hongding Jing ren no tang niao bing chao te xiao yin shi : Zhong si yi lian shou,jiu suan can can chi de bao, xue tang zhao yang jiang
CHINESE 635.986 Suzuki Suzuki, Asami, autho Jian dan zhong chen xian cai : he liao yu xi shu cai xiao pen zai yi qi xing guang he zuo yong!
CHINESE 641.5 Wu Wu, Dawei, author. Si zhou jian hui jian kang : ti zhi suan xing bian jian xing de guan jian yin shi
CHINESE 641.5951 Zhang 60 Zhang, Xiangbin. Xiang pen pen yan ke liao li 60 dao
CHINESE 649.153 Fuller , Fuller, Andrew, auth Shi ge tian cai jiu ge pi, wan tong de huang jin jiao yang zhun ze
CHINESE 771.3 Qiu 338   Shu wei she ying jie huo da bai ke 338
CHINESE 915.2186 Nakamura Nakamura, Yuki Jing ri he : Jingdu de jian zhu, chi cha, san bu shou tie
CHINESE 917.47 Ding , , = Benelux   Helan, Bilishi, Lusenbao = Benelux
CHINESE DVD Bei tou zou   Bei tou zou de na wu nian [videorecordng] = The stolen years.
CHINESE DVD Fei chang xing yun   Fei chang xing yun = My lucky star
CHINESE DVD Liu fu xi shi   Liu fu xi shi [videorecording] = Hello babies.
CHINESE DVD Si ren ding zhi   Si ren ding zhi [videorecording] = Personal tailor.
CHINESE FICTION Miyabe, M. Miyabe, Miyuki Fu shen
CHINESE FICTION Munro, A. Munro, Alice Chu zou
CHINESE FICTION Murakami, H. Murakami, Haruki Mei you se cai de Duoqi Zuo he ta de xun li zhi nian
CHINESE FICTION Xi, L. Xi, Lingxue, author. Lai zi tian e de xun xi
     
February 2014 (2月)    
[TV Series] CHINESE DVD Lao gong de   Lao gong de chun tian [videorecording] = The second life of my husband.
CHINESE 155.2 Le Le, Jia. Tan xiao jian
CHINESE 306.7 Su Su, Qin, author. Nu ren xin ji. 2, Neng li, shi nu ren zui ji zhi de xing gan
CHINESE 338.762 Woodford Woodford, Michael Gao mi zhe : Olympus qian zhi hang zhang she ming jie lu 20 nian jia
CHINESE 364.1323 Zhou/Fan Fan, Juxuan, author. Zhou Yongkang hei bang
CHINESE 613.71 Wei Wei, Yulong, author. Dong! bu dong jiu suan tong! : jian gu huo xie shuai lao cao
CHINESE 616.994 Williams Williams, Xandria. Ai zheng zao zhi dao : ru he yu fang ai zheng & bi mian fu fa
CHINESE 641.563 Jian 12   12 da man xing bin su shi quan shu : Tai da ying yang tuan dui chang jian ji bing zhi liao ji hui fu qi yin shi chu fang
CHINESE 658.4052 Diamond Diamond, Stuart. Wodun shang xue yuan zui shou huan ying de tan pan ke = Getting more : how you can negotiate to succeed in work and life
CHINESE 895.14 Annibaobei Annibaobei, author. Qie yi yong ri
CHINESE 914.7 Eluosi   Eluosi lu xing Let's Go
CHINESE FICTION Cai, J. Cai, Jun, author. Sheng si he = A child with past life menory : a novel
CHINESE FICTION Canxue Canxue Xin shi ji ai qing gu shi
CHINESE FICTION Gao, J. Gao, Jianqun Tongwancheng
CHINESE FICTION Han, D. Han, Dong Zhongguo qing ren
CHINESE FICTION Han, S. Han, Shaogong, autho Ri ye shu
CHINESE FICTION Hu, F. Hu, Fayun. Mi dong : qing chun de kuang huan yu lian yu
CHINESE FICTION Ke, Y. Ke, Yunlu. Nie pan = Nirvana
CHINESE FICTION Liu, Z. Liu, Zhenyun. Wen gu yi jiu si er : yi bu xiao shuo he yi bu dian ying de yuan fen
CHINESE FICTION Tonghua Tonghua Chang xiang si. 02, Su zhong qing
CHINESE FICTION Xu, H./Wu Xu, Haofeng. Wu shi hui
CHINESE FICTION Xu, X. Xu, Xiaobin. Tian e = The swan
CHINESE FICTION Yan, L. Yan, Lianke Zha lie zhi
CHINESE FICTION Ye, Z. Ye, Zhaoyan Yi hao ming ling
CHINESE FICTION Yuan, B. Yuan, Bao. Zhang yan da heng : cong gu wan cai niao dao zhang yan da heng de wan sheng chuan qi
CHINESE FICTION Zhou, D. Zhou, Daxin An hun
     
January 2014 (1月)    
CHINESE 158.1 Omae/Chen Omae, Ken'ichi Daqian Yanyi off xue : yu hui wan, gong zuo yu cheng gong
CHINESE 299.93 Osho Osho Xin de shi si tang ke
CHINESE 373 Wagner Wagner, Tony, author Hafo jiao yu xue yuan de yi men qing nian chuang xin ke : mao xian you xi, fa hui re qing yu huai you bao fu, dian ran mei ge hai zi nei zai de chuang
CHINESE 649.1 Kang Kang, Hyon-sik, auth Shi jie ying cai ma ma de jiao yang jue zhao = Top mothers' secret : stories from best mothers who educated worldwide top brains
CHINESE BIOG 895.13 Mo/Guan Guan, Moxian, author Da ge shuo Mo Yan
CHINESE 895.18 Ma Ma, Keren. Fu sheng xun meng you ji xuan
CHINESE 914.104 Wu Wu, Jingwen, author Yingguo : Lundun, Jianqiao, Niujin, Yueke, Wei'ersi bei bu, Aidingbao
CHINESE 914.3 Deguo   Deguo wan quan zhi nan. 2013-2014 = Germany guide & map
CHINESE 914.94 Su Su, Ruiming, author. Ruishi = Switzerland
CHINESE 917.104 Lin   Jianada = Canada
CHINESE 917.446 Xie Xie, Borang. Boshidun = Boston
CHINESE 919.4 Madelin Madelin, author. Zi zhu tian tang Mo'erben
CHINESE FICTION Jiuyehui Jiuyehui. Hua kai ban xia = When summer ends
     
December 2013 (12月)    
CHINESE 910.4 Deng Deng, Yuli, author. Ban dao : Yapingning, Alabo, Yibili, Ba'ergan
CHINESE 914.5 Lin Lin, Yuxu, author, p Di 1 ci zi zhu you Yidali chao jian dan = Italy
CHINESE 914.6 Peng Peng, Xinqiao. Xiang jian hen wan, Xibanya
CHINESE 914.8 Wu Wu, Lei, author. Kai shi zai Bei Ou zi zhu lu xing
CHINESE 915.124 Cai Cai, Aga, author. Cai Aga jiu ni dou zhen wan Taiwan : 9 tiao du jia wan le lu xian bu cang si
CHINESE 915.195 Chen Chen, Yixuan, author Da di tie wan Fushan = Metro Busan
CHINESE 915.93 Taiguo   Taiguo wan quan zhi nan. '13-'14 ban = Thailand guide & map
CHINESE 915.957 Ai Ai, Liya, author. Xinjiapo xiao lu xing : Nanyang mei shi x ren qi jing dian x gou wu xue pin x zai di wen hua yi ben tong
CHINESE 917.3 Li Li, Sixian, author Di yi ci zi zhu you Meiguo chao jian dan = United States of America
CHINESE 917.3 Zhang   Meiguo guo jia gong yuan zhong ji tan mi : hang jia jiao ni ru he bi kaiguan guang ke, huo de geng man yi de ti yan
CHINESE 917.471 Nuobote Nuobote. Jie gou Niuyue : Bailaohui, te se jian zhu, she ji dian jia, gong gong
     
November 2013 (11月)    
CHINESE 299.51 Yi Yi, Zhongtian Zu xian .
CHINESE 303.4951 Hu 2013 : Hu, Shuli. ; Wang, S Zhongguo 2013 : guan jian wen ti 2013 : .
CHINESE 394.1 Ren Ren, Xiang. Chuan jia : Zhongguo ren de sheng ho zhi hui, Qiu
CHINESE 394.1 Ren/Chun Ren, Xiang. Chuan jia : Zhongguo ren de sheng ho zhi hui, Chun
CHINESE 394.1 Ren/Dong Ren, Xiang. Chuan jia : Zhongguo ren de sheng ho zhi hui, Dong
CHINESE 394.1 Ren/Xia Ren, Xiang. Chuan jia : Zhongguo ren de sheng ho zhi hui. Xia
CHINESE 395.52 Kodama : Kodama, Norihito. Hafo shang xue yuan de she jiao yan hui shu : zhe cai shi wo zai Hafo xue dao zui zhong yao de shi : .
CHINESE 613.78 Luo , 90% : Luo, Wenzheng Zi shi dui le, 90% de teng tong zi ran hao : zhong jie quan shen suan tong de di yi ben shu
CHINESE 895.14 Yu/Zhongguo () Yu, Qiuyu. Zhongguo wen mai
CHINESE FICTION An, An, Zhixiao. Jin nian jue lian. 1, Zui liu su
CHINESE FICTION Duyan , Duyan. Zai wu jin wu xu de wang yang li, jin ai zhe ni
CHINESE FICTION Feiwosicun Feiwosicun. Ai qing de kai guan
CHINESE FICTION Hai, Y./Chang'an Hai, Yan Chang'an dao : chang pian xiao shuo
CHINESE FICTION Jia, P./Dai Jia, Pingwa. Dai deng
CHINESE FICTION Jin, Jin, Yucheng, author Fan hua
CHINESE FICTION Liuliu/Bao Liuliu, author. Bao bei
CHINESE FICTION Yan, G./Bu Yan, Geling. Bu yu shan ju .
CHINESE FICTION Yu, H./Di Yu, Hua Di qi tian = The seventh day
CHINESE FICTION Zhang, Y. Zhang, Yunfeng. Lan ling wang chuan qi.
     
October 2013 (10月)    
[TV Series] CHINESE DVD Bao bei   Bao bei [videorecording] = Baby.
[TV Series] CHINESE DVD Di jiu ge   Di jiu ge gua fu [videorecording].
[TV Series] CHINESE DVD Du Lala shinning   Du Lala zhi si shui nian hua = Lala's shinning days.
[TV Series] CHINESE DVD Huang jin di guo   Hwanggum cheguk [videorecording] = Empire of gold
[TV Series] CHINESE DVD Hui you tian shi   Hui you tian shi ti wo 'ai ni [videorecording].
[TV Series] CHINESE DVD Wo de fu qin   Wo de fu qin mu qin [videorecording] = My father and mother's marriage.
CHINESE 150.19 Le Le, Jia. Ai nan cai xing ge se cai qing gan sui bi.
CHINESE 158.1 Wiseman : , Wiseman, Richard (Ri Zheng neng liang : jian chi zheng neng liang, ren sheng bu wei ju
CHINESE 181.112 Gao Gao, Xitian zhu. Wa Jun zi zhi dao : yi sheng shou yong de chu shi zhe xue.
CHINESE 349.73 Hu FAQs Hu, Weigang. Mei guo shi yong fa gui FAQs
CHINESE 615.321 Chen Chen, Yunbin. Cha bao xiao pian fang he chu da jian kang.
CHINESE 616.994347 Li Li, Yan, 1931-, aut Chang dao kang ai li : Zhong Xi yi da chang zhong liu fang zhi jin nang.
CHINESE 647.94 Shen Shen, Fangzheng. Lu Neng bei xiao yong,cai shi da cai : 27 ge bu ke bu zhi de fu wu guan jian.
CHINESE 658.4 Li Li, Tingyi. Shidanfo gai zao ren sheng de chuang yi ke.
CHINESE 658.409 Sandberg : , Sandberg, Sheryl. Xiang qian yi bu : nu xing, gong zuo ji ling dao yi zhi.
CHINESE 895.14 Feng Feng, Tang San shi liu da
CHINESE 895.14 Han Han Han. Suo you ren wen suo you ren = Question answer
CHINESE 895.18 Yu () Yu, Dafu, 1896-1945 Shui yang de chun chou
CHINESE 895.18 Zhou Zhou, Guoping Ai yu gu du
CHINESE 951 Yi Yi, Zhongtian Guo jia.
CHINESE 951.05 Chen Chen, Tushou Gu guo ren min you suo si : 1949 nian hou zhi shi fen zi si xiang gai zao ce ying.
CHINESE DVD Ai qing bu NG NG   Ai qing bu NG (Zhongguo ban) [videorecording] = Love Retake (China Version)
CHINESE DVD Chu zi , ,   Chu zi, xi zi, pi zi , , [videorecording] = The chef, the actor, the scoundrel.
CHINESE DVD Fa zheng xian feng   Fa zheng xian feng III III [videorecording] = Forensic heroes III.
CHINESE DVD Qin mi di ren   Qin mi di ren [videorecording] = Dear enemy
CHINESE FICTION Huang, Huang, Guangyao. Zheng tie : chang pian shi zheng xiao shuo
CHINESE FICTION Ning, K. Ning, Ken. Tian, Zang = Nam mkhai mthons kyi Bod-ljons
     
August 2013 (8月)    
[TV Series] CHINESE DVD Xing fu de mian   Xing fu de mian tiao [videorecording] = Happy noodle.
CHINESE DVD Beijing yu shang   Beijing yu shang Xiyatu [videorecording] = Finding Mr. Right.
CHINESE DVD Hua yang   Hua yang [videorecording] = Ripples of desire.
CHINESE DVD Nan fang xiao yang   Nan fang xiao yang mu chang [videorecording] = When a wolf falls in love with a sheep.
CHINESE DVD Re ai dao   Re ai dao [videorecording] = Passion Island.
     
July 2013 (7月)    
CHINESE DVD Chu lian zhu ji   Chu lian zhu ji [videorecording] = Architecture 101.
CHINESE DVD Gei Xiao Tao   Gei Xiao Tao de xin [videorecording].
CHINESE DVD Wo ai HK gong xi 2013HK   2013 wo ai HK gong xi fa cai [videorecording] = I love Hong Kong 2013
CHINESE DVD Xi you journey :   Xi you : xiang mo pian = Journey to the west : conquering the demons
     
June 2013 (6月)    
CHINESE 641.462 Chen Chen, Fuchun. Shou zuo jiang pao cai 手作醬泡菜= Fermented dish.
CHINESE 641.563 Hong Hong, Yinlong zhu. Bu cang si hong shi fu jian kang su mi ji : ji 40 nian su shi chu yi jing hua wan quan qing nang chuan shou.
CHINESE 641.5635 Wang Wang, Anqi. Di ka bu fa pang : shou shen tian dian.
CHINESE 641.5945 Ke Ke, Junnian. Wu, We Ding jian mei wei da dui jue : zhong yi mei shi liao lishow.
CHINESE 641.5951 Ke Ke, Junnian. Li, Ya Wu you yan qing song zhu.
CHINESE 641.5951 Liang/Jing Liang, Qiongbai. Jing xuan 100 dao bi xue Zhong cai.
CHINESE 641.5951 Youzi Youzi. Bai yuan huo guo zhuan da qian.
CHINESE 641.5951 Zheng Zheng, Yanji Xing nan da zhu chu. 3, Ajishi, Zhanmushi yan xuan liao li
CHINESE 641.5952 Yong Yong, Liansheng (jia Ri ben ding shi o i si i : tai wan ren zui ai de ri shi tao can,mei wei shang shi!
CHINESE 641.664 Li Li, Dequan. Zha pai gu lu pai gu = Fried ribs & salted pork chops
CHINESE 641.71 Liao Liao, Yijia. Ren qi ju kao, qing song zuo.
CHINESE 641.79 Cai Cai, Wanli Jiu shi yao liang ban cai : xiang shou qing shuang mei wei de xia ri liao li, jiu shi zhe me jian dan!
CHINESE 641.86 San   San zhong mian tuan zuo chu zui chang chi de bing
CHINESE 641.862 Wei Wei, Qin. Chun shou gong bing qi lin.
CHINESE 641.875 Yang Yang, Haiquan (jia z Kai jia zhuan qian de yin liao zhuan mai dian : cha pu , guo zhi ba , ping jia ka fei 300 dao.
CHINESE 895.14 Zhang Zhang, Dachun Song gei hai zi de zi
CHINESE 641.862 Wei Wei, Qin. Chun shou gong bing qi lin.
CHINESE 641.875 Yang Yang, Haiquan (jia z Kai jia zhuan qian de yin liao zhuan mai dian : cha pu , guo zhi ba , ping jia ka fei 300 dao.
CHINESE 895.14 Zhang Zhang, Dachun Song gei hai zi de zi
CHINESE DVD Bai xing jiu dian   Bai xing jiu dian 百星酒店 [videorecording] = Hundred stats hotel.
CHINESE DVD Bian jing feng   Bian jing feng yun 边境风云 [videorecording] = Lethal hostage.
CHINESE DVD Shou ji li de   Shou ji li de yan lei 手机里的眼泪 [videorecording] =Father's lullaby.
CHINESE DVD Yi bai ling yi 101   101 ci qiu hun 101次求婚 [videorecording] = Say Yes.
CHINESE DVD Yi dai zong shi   Yi dai zong shi 一代宗师 [videorecording] = The Grandmaster.
CHINESE DVD Zai yi qi   Zai yi qi 在一起 [videorecording] = Together.
CHINESE DVD Zhong lie   Zhong lie Yang Jia Jiang 忠烈杨家将 [videorecording] = Saving General Yang.
CHINESE FICTION Chi, Chi, Li Huai nian sheng ming lang ji de ri zi
CHINESE FICTION Chi, Chi, Li Huai nian sheng ming lang ji de ri zi
CHINESE FICTION Hai, Y/Bian Hai, Yan. Bian yi jing cha
CHINESE FICTION Zhou, Zhou, Weihui Wo de chan
CHINESE 641.65655 Jiang Jiang, Lizhu. Dou jiang, mi jiang zhe yang zuo zhen jian dan
     
May 2013 (5月)    
CHINESE 615.321 Minami Minami, Keiko. Sang Ama de yuan qi yi yao xiang阿嬤的元氣醫藥箱 = Homemade medicine box.
CHINESE 641.52 Yan Yan, Jinman. Kai jia zhuan qian de Zhong shi zao can dian.开家赚钱的中式早餐店
CHINESE 641.5636 Lin Lin, Meihui. Yi ge ren chi su 一個人吃素 : 53 dao ying yang man fen, mei wei shi zu de jia chang su liao li.
CHINESE 641.5951 Zheng Zheng, Yanji Ajishi 59 yuan chu hao cai.阿基師59元出好菜 Book 2.
CHINESE 641.5952 Shou   Shou si su cha qing tu dian壽司速查輕圖典 = A compact graphic guide to sushi.
CHINESE 641.774 Cheng Cheng, Anqi. Xiang pen pen re chao shang cai!香噴噴熱炒上菜!
CHINESE 641.822 Cheng Cheng, Anqi. Zhe ge xia tian, zhi xiang chi liang mian!這個夏天,只想吃涼麵!
CHINESE 641.86 Cai Cai, Jifang Ah fang de pei hai zi zuo dian xin 阿芳的陪孩子做点心 : rou mian tuan, da da dan, pei hai zi yi qi zuo chu can yu gan, ze ren gan, cheng jiu gan!
CHINESE BIOG 782.42 Deng , 1953-1995 Shi, Yonggang. Deng Lijun quan zhuan, 邓丽君全传, 1953-1995
CHINESE BIOG 895.11 Lu/Lin Lin, Yutang. Zhang Su Dongpo zhuan.蘇東坡傳
CHINESE DVD 792 Er 2013   2013 chun jie lian huan wan hui 2013春节联欢晚会 [videorecording]
CHINESE DVD Bai wan ju e   Bai wan ju e 百万巨鳄 [videorecording] = Million dollar crocodile.
CHINESE DVD Bian di lang yan   Bian di lang yan 遍地狼烟 [videorecording] = Cold steel.
CHINESE DVD Da Shanghai   Da Shanghai 大上海[videorecording] = The last tycoon
CHINESE DVD Geiqin ai de ni   Gei qin ai de ni 给亲爱的你 [videorecording] = Dearest.
CHINESE DVD Hai yuan dongjing   Hai yuan dongjing wan kong nan海猿东京湾空难 .
CHINESE DVD Mo jing bian bian   Mo jing bian bian bian 魔镜变变变 [videorecording].
CHINESE DVD Sha lu du shi   Sha lu du shi 杀戮都市 [videorecording] = Gantz.
CHINESE DVD Tu ji si wang ta   Tu ji si wang ta 突击死亡塔[videorecording] = The raid redemption.
CHINESE DVD Wang de sheng yan   Wang de sheng yan 王的盛宴 [videorecording] = The Last Supper.
CHINESE FICTION Gemener Gemener. Si mian qiang 四面墙
CHINESE FICTION Han, Han, Han Chang'an luan 长安乱
CHINESE FICTION Kang, Kang, Chuang Hun tuan Chiu-chin-shan
CHINESE FICTION Li, Z./Da Li, Zhe. Da ge.
CHINESE FICTION Liang, X./Xue Liang, Xiaosheng Xue zi.
CHINESE FICTION Mo, Y./Jiu Mo, Yan Jiu guo 酒国
CHINESE FICTION Mo, Y./Shi Mo, Yan Shi cao jia zu 食草家族
CHINESE FICTION Mo, Y./Tian Mo, Yan Tian tang suan tai zhi ge 天堂蒜薹之歌 /
CHINESE FICTION Wang, Wang, Yueh-wen. Kuo hua
CHINESE FICTION Wu/Jia Wu, Hongfei. Jia yi嫁衣 = Wedding dress
CHINESE FICTION Ya, Ya, Lu. Shui cheng : hong chen you shu feng yue wu bian.
     
April 2013 (4月)    
CHINESE 613.2 Ji Ji, Kangbao. Shang ban zu de yang sheng jing : 369 ge xi jie jue ding ni de jian kang 上班族的養生經 : 369 個細節決定你的健康
CHINESE 613.2 Pan :Healthy Pan, Huaizong. Shi zai you jian kang : rang ni chi de hao Healthy 食在有健康 : 讓你吃得好Healthy
CHINESE 616.72 Yong ,   Yong dui fang fa, guan jie bu tong用對方法, 關節不痛
CHINESE 616.831 Lao   Lao nian chi dai zheng chang jian yi wen 老年癡呆症常見疑問
CHINESE 616.895 Jamison Jamison, Kay R. Zao yu zhi xin 躁鬱之心
CHINESE 618.175 Sagara : Sagara, Yoko. Huo li geng nian qi : rang geng nian qi geng qing song de shen xin yun dong活力更年期 : 讓更年期更輕鬆的身心運動
CHINESE 640 Sheng 10000 ()   Sheng huo zhong lai de 10000 qiao men. Shang 生活中来的10000个窍门. 1
CHINESE 640 Sheng 10000 ()   Sheng huo zhong lai de 10000 qiao men. Shang 生活中来的10000个窍门. 2
CHINESE 641.563 Riben   Riben chuan tong shi cai yang sheng liao li shi pu : 71 dao Ri shi jian kang cai dan 日本傳統食材養生料理食譜 : 71道日式健康菜單
CHINESE 641.594 He He, Xingji. Jing dian xi can jiang liao li : 150 zhong wu xing ji mei wei jiang 經典西餐醬料理 : 150種五星級美味酱
CHINESE 641.5951 Shi , step 1, 2, 3 Shi, Zhengliang. Zhongguo ming chu de Chuan cai shi pu , step 1, 2, 3 : gen zhe da shi qing song zuo 中國名廚的川菜食譜, step 1, 2, 3 : 跟著大師輕鬆做
CHINESE 648.8 Sim Sim, Hyon-ju. Yi tian yi dian wu ya li shou na : 600 wan wang you tui jian de shi yingzheng li sheng jing 一天一點無壓力收納 : 600萬網友推薦的實用整理聖經
CHINESE 895.14 Cai Cai, Zhuer. Zhong di shu 種地書
CHINESE 895.14 Liu Liu, Yong Dian yi zhan xin deng 點一盞心燈
CHINESE 895.14 Xiaoye , Xiaoye You xie shi, zhe xie nian wo cai dong : Xiaoye de ren sheng si kao有些事, 這些年我才懂 : 小野的人生思考
CHINESE 895.18 Wang/Tao Wang, Dingjun. Tao hua liu shui ta ran qu : Wang Dingjun san wen bie ji 桃花流水沓然去 : 王鼎鈞散文别集
CHINESE DVD Dao fu yang   Dao fu yang liu bai li 到阜阳六百里 [videorecording] = Return ticket.
CHINESE DVD Han zhan   Han zhan 寒戰 [videorecording] = Cold war.
CHINESE DVD Hou niao   Hou niao lai de ji jie 候鳥來的季節 [videorecording] = Stilt.
CHINESE DVD Luo ma jia qi   Luoma jia qi 罗马嫁期 [videorecording] = Hotaru the movie It's only a little light in my life.
CHINESE DVD Luoma yu chang   Terumae Romae [videorecording] = Thermae Romae = Luoma yu chang 羅馬浴場
CHINESE DVD Ren zai/Lost   Ren zai jiong tu zhi tai jiong 人再囧途之泰囧 [videorecording] = Lost in Thailand.
CHINESE DVD Shang xin tong hua   Shang xin tong hua 伤心童话 [videorecording] = Sad fairy tale.
CHINESE DVD Shi er sheng xiao   Shi er sheng xiao 十二生肖 [videorecording] = CZ12.
CHINESE DVD Xing fu mi tu   Xing fu mi tu 幸福迷途 [videorecording] = Happiness me too.
CHINESE DVD Yi jiu si er   Yi jiu si er 一九四二 [videorecording] = Back to 1942.
CHINESE DVD Zuo ri de ji yi   Zuo ri de ji yi昨日的記憶 [videorecording] = When yesterday comes
CHINESE FICTION Fei Fei, Cheng. Nu ren bu gai rang nan ren zou kai 女人不该让男人走开.
CHINESE FICTION Han H./Min () Han, Han Min gan ci敏感詞
CHINESE FICTION Mo Y./Sheng Mo, Yan Sheng si pi lao 生死疲勞
CHINESE FICTION Mo, Y./Hong ( ) Mo, Yan Hong shu lin 红树林
CHINESE FICTION Mo, Y./Shi () Mo, Yan Shi san bu 十三步
CHINESE FICTION Mo, Y./Si () Mo, Yan Si shi yi pao 四十一炮
CHINESE FICTION Wang, A./Tian Wang, Anyi Tian you ai ren 天佑爱人.
CHINESE 895.14 Zhu Zhu, Tianyi. Wo de shan ju dong wu tong ban men 我的山居動物同伴們 /
     
March 2013 (3月)    
CHINESE 302.2 Liu Liu, Yong Liu Yong chao qiang shuo hua shu. 2, ba hua shuo dao xin wo li 劉墉超強說話術. 2, 把話說到心窩裡
CHINESE 378.73 Gao Gao, Yanding. Meiguo zhu ming da xue : 142 suo zong he xing da xue 95 suo wen li xue 美国著名大学 : 142所综合性大学95所文理学院
CHINESE 613.2 Yang Yang, Xinling, bo sh Wan ren an zan de shou zuo shu guo zhi ji shou yang yan fa 萬人按讚的手作蔬果汁激瘦養顏法 = Vegetable juice to slender your body and refine your skin
CHINESE 649.1 Wen Wen, Danfeng. Du dong ni de hai zi : ying xiang hai zi yi sheng de 36 ge xin li he xing wei luo ji 读懂你的孩子 : 影响孩子一生的36个心理和行为逻辑
CHINESE BIOG 794.092 Yi Yi, Chang-ho Bu de tan sheng 不得贪胜
CHINESE 895.14 Wang Wang, Meng Zhongguo tian ji 中国天机= God knows China
CHINESE 895.68 Murakami Murakami, Haruki Cunshang Chunshu za wen ji 村上春樹雜文集
CHINESE 915.115 Nojima Nojima, Tsuyoshi Liang ge gu gong de li he : li shi fan nong xia liang an gu gong de mingyun 兩個故宫的離合 : 歷史翻弄下兩岸故宫的命運
CHINESE 951 Lu Lu, Simian Zhongguo tong shi 中国通史 /
CHINESE FICTION Wan Wan, Jinyou. Nu peng you, nan peng you 女朋友, 男朋友
CHINESE641.59519 Cheng Cheng, Anqi. Han'guo liao li step 1, 2, 3 韓國料理 step 1、2、3
     
February 2013 (2月)    
[TV Series] CHINESE DVD Xian jie hun   Xian jie hun hou lian ai 先结婚后恋爱 [videorecording] = Be in love ... after marriage.
CHINESE 133.33 Ce   Ce zi wen hua 测字文化
CHINESE 133.33 Xiang   Xiang shu wen hua 相术文化
CHINESE 133.33 Zhan   Zhan meng wen hua 占梦文化
CHINESE 306.7 Wu/Li Wu, Ruoquan. Li kai ni zhao dao zhen zheng de zi ji離開你找到真正的自己
CHINESE 306.7 Wu/wo Wu, Ruoquan. Wo zhen de yao he ta gong du ci sheng ma? 我真的要和他共度此生嗎? = Am I going to share the whole life with him?
CHINESE 394.1 Ermao Ermao. Wan li jiang shan 碗里江山
CHINESE 613.25 Lai Lai, Yufan. Yao shou jiu shou, yao jian kang jiu jian kang : ba yin shi jin zi ta dao guo lai chi, jiu dui le! 要瘦就瘦, 要健康就健康 : 把飲食金字塔倒過來吃, 就對了!
CHINESE 615.321 Chen Chen, Guojin Sui fan sui cha! Zhong yao shu guo yang sheng su cha tu dian = Chinese medicine and vegetables illustration book 隨翻隨查! 中藥蔬果養生速查圖典
CHINESE 616.462 Xiang Xiang, Hongding Bai wan ren jian zheng! Zhong xi ming yi lian shou jiao ni chi dui shi wu 28 tian kuai su gai shan tang niao bing 百萬人見證! 中西名醫聯手教你吃對食物28天快速改善糖尿病
CHINESE 641.865 Zhu Zhu, Qiuhua. Mian fen de mo fa 麵粉的魔法 = Flour magic.
CHINESE 649.1 Yin Yin, Jianli. Hao ma ma sheng guo hao lao shi 好媽媽勝過好老師
CHINESE 736.982 Wo   Wo hui zhe zhi yi ben tong : xue xi zhe zhi mo fa shu = Paper folding 我會摺紙一本通 : 學習摺紙魔法書
CHINESE 915.1 Zhongguo   Zhongguo 100 ge du jia jue mei mi jing 中國100個度假絶美祕境
CHINESE 951.05092 Li/Yang Yang, Zhong Mei Li Keqiang : wei ji shi dai de Zhong gong xin zong li 李克強 : 危機時代的中共新總理
CHINESE DVD Da wu dang   Da wu dang 大武當[videorecording] : tian di mi ma
CHINESE DVD Er ci bao guang   Er ci bao guang 二次曝光 [videorecording] = Not so simple.
CHINESE DVD Huan ying ai   Huan ying ai guang ling 欢迎爱光临 [videorecording].
CHINESE DVD Nu peng you   Nu peng you nan peng you 女朋友・男朋友 [videorecording] = Gf*bf.
CHINESE DVD Tai ji v1 . 1,   Tai ji. 1, Cong ling kai shi .太極. 1, 從零開始 [videorecording] = Tai Chi 0.
CHINESE DVD Tai ji v2 . 2,   Tai ji. 2, Ying xiong jue qi . 太極. 2, 英雄崛起 [videorecording] = Tai Chi hero.
CHINESE DVD Tongque Tai   Tongque Tai 銅雀台 [videorecording] =The assassins.
CHINESE DVD Wei xian guan xi   Wei xian guan xi 危险关系 [videorecording] = Dangerous liaisons.
CHINESE DVD Xuan hong   Xuan hong懸紅 [videorecording]
CHINESE FICTION Murakami Murakami, Haruki Shui = Nemuri 睡
CHINESE FICTION Xiao Xiao, Renfu Jia guo家国 /
     
January 2013 (1月)    
CHINESE 133.33 Ba   Ba gua wen hua 八卦文化
CHINESE 133.33 Kan   Kan yu wen hua 堪舆文化
CHINESE 153.8 McGonigal McGonigal, Kelly. Qing song jia yu yi zhi li : Shidanfo da xue zui shou huan ying de xin 輕鬆駕馭意志力: 史丹佛大學最受歡迎的心理素質課
CHINESE 294.3422 Nhat Hanh Nhat Hanh, Thich. He hao : liao yu ni de nei zai xiao hai 和好 : 療癒你的内在小孩
CHINESE 327.51 Kissinger () Kissinger, Henry Lun Zhongguo 论中国
CHINESE 641.563 Tang   Tang niao bing you de jian kang mian shi 糖尿病友的健康麵食= Flour foods for diabetes
CHINESE 641.59519 Cheng step 1,2,3 Cheng, Anqi. Han'guo liao li step 1, 2, 3 韓國料理 step 1、2、3
CHINESE 641.86 Guo : Guo, Shihong. Fan dian chao ren qi tian dian : qing song zai jia zuo飯店超人氣甜點 : 輕松在家做 = Ultra popular
CHINESE 648.8 Yamashita Yamashita, Hideko. Duan she li : duan jue bu xu yao de dong xi, she qi duo yu de fei wu, tuo li dui wu pin de zhi zhe 斷捨離 : 斷絶不需要的東西, 捨棄多餘的廢物, 脫離對物品的執著
CHINESE 649.1 Yin Yin, Jianli. Hao ma ma sheng guo hao lao shi. Di 2 ji 好媽媽勝過好老師. 第2集
CHINESE 895.113 Yu : Yu, Dan Yu Dan : chong wen zui mei gu shi ci 于丹 : 重温最美古诗词
CHINESE 895.14 Zhang Zhang, Xiaoxian. Ai shang le ni . 爱上了你
CHINESE 895.18 Zhou Zhou, Lian Ni yong yuan dou wu fa jiao xing yi ge zhuang shui de ren 你永远都无法叫醒一个装睡的人
CHINESE 920 Kefan   Kefan qing ting, bu shen bu qian 可凡倾听, 不深不浅
CHINESE BIOG 951.035092 Bai Bai, Xianyong Fu qin yu Minguo : Bai Chongxi jiang jun shen ying ji 父親與民國 : 白崇禧將軍身影集 v1
CHINESE BIOG 951.035092 Bai Bai, Xianyong Fu qin yu Minguo : Bai Chongxi jiang jun shen ying ji 父親與民國 : 白崇禧將軍身影集 v2
CHINESE 951.06 Zheng   Zheng zhi ju can sha : cong Yang Baibing dao Bao Xilai 政治局殘殺 : 從楊白冰到薄熙來
CHINESE Cangyue Cangyue Hua jing 花镜
CHINESE DVD Bao dao shuang   Bao dao shuang xiong 宝岛双雄[videorecording] = Double trouble.
CHINESE DVD Hai zi de tian kong   Hai zi de tian kong 孩子的天空[videorecording] = Colourful mind.
CHINESE DVD Hua shui mu   Hua shui mu 花水木 [videorecording] = Hanamizuki
CHINESE DVD Zai shi jie   Zai shi jie de zhong xin hu han ai 在世界的中心呼唤爱[videorecording] = Sekai no chushin de, ai o sakebu.
CHINESE FICTION Higashino Higashino, Keigo Bi ye 毕业
CHINESE FICTION Tong Tong, Hua Zui mei de shi guang 最美的时光
     
December 2012 (12月)    
[TV Series] CHINESE DVD Xuan yuan jian   Xuan yuan jian zhi tian zhi hen 軒轅劍之天之痕 [videorecording] = Xuan Yuan Sword.
CHINESE 133.59 Su 2013 Su, Minfeng Su Minfeng 2013 she nian yun cheng 2013蛇年運程
CHINESE 153.8 McGonigal McGonigal, Kelly. Zi kong li : Sitanfu da xue zui shou huan ying xin li xue ke cheng 自控力 :斯坦福大学最受欢迎心理学课程
CHINESE 512.73 Lu Lu, Changhai. Liman cai xiang man tan黎曼猜想漫谈 = The Riemann hypothesis
CHINESE BIOG 791.43 Lin Lin, Qingxia. Chuang li chuang wai 窗裏窗外 (林靑霞)
CHINESE 895.14 Hou Hou, Wenyong Wo jiu shi ren bu zhu xiao le 我就是忍不住笑了= I just can't help laughing
CHINESE 895.18 Zhong/Xiang Zhang, Xiaoxian. Xiang feng 相逢
CHINESE 914.436 Lin Lin, Da. Dai yi ben shu qu Bali带一本书去巴黎
CHINESE 951.06 Bo/Shi :   Shi ba da zhi ming mi mou : Bo Xilai yi an 十八大致命密謀 : 薄熙來疑案
CHINESE 951.06 Bo/Tan :"" Tan, Xiao. Bo Xilai po ju : tai zi dang de "Chongqing mo shi" 薄熙來破局 :太子黨的"重慶模式
CHINESE 951.06 Cheng Cheng, Gongxi. Zhong gong shi ba da zheng zhi ju 中共十八大政治局
CHINESE 951.249 Wu/Tai Wu, Nianzhen Taiwan nian zhen qing台湾念真情
CHINESE 973 Lin : Lin, Da. Ru hui xing hua guo ye kong : jin ju li kan Meiguo zhi 4 如慧星划过夜空 :近距离看美国之四
CHINESE DVD Che shou   Che shou 車手[videorecording] = Motorway.
CHINESE DVD Jin da ban de   Jin da ban de zui hou yi ye 金大班的最後一夜[videorecording]
CHINESE DVD Li Ming qian de   Li ming po xiao de jie dao 黎明破曉的街道 [videorecording] = Before sunrise.
CHINESE DVD Mahoroekimae   Mahoroekimae tada benriken 多田便利屋 [videorecording].
CHINESE DVD Qiu tian de   Qiu tian de tong hua 秋天的童話[videorecording]
CHINESE DVD Ting feng zhe   Ting feng zhe 聽風者[videorecording] = The silent war.
CHINESE DVD Yin shi nan nu hao   Yin shi nan nu hao yuan you hao jin 饮食男女 好远又好近 [videorecording] = = Joyful reunion.
CHINESE DVD Ying zi ai ren   Ying zi ai ren 影子爱人[videorecording] = Shadows of love.
CHINESE FICTION Chen, Chen, Danyan. Cheng wei He ping fan dian 成为和平饭店= Being the Peace Hotel
CHINESE FICTION Higashino Higashino, Keigo Bei lun 13 悖论13
CHINESE FICTION Lenghaiyinshi Lenghaiyinshi. Yi hao bao biao 一号保镖
CHINESE FICTION Liu, Z. /Wo Liu, Zhenyun. Wo bu shi Pan Jinlian我不是潘金莲
CHINESE FICTION Lu, M. / Liu Lu, Min Liu ren wan can 六人晚餐
CHINESE FICTION Mo, Y. /Tan Mo, Yan. Tan xiang xing.檀香刑
CHINESE FICTION Mo, Y./Feng Mo, Yan Feng ru fei tun丰乳肥臀
CHINESE FICTION MO, Y./Hong Mo, Yan Hong gao liang jia zu 红高梁家族
CHINESE FICTION Sun, Sun, Yong Piao yi zhe 漂移者
CHINESE FICTION Tong Tong, Hua Da mo yao 大漠谣= The song of desert
CHINESE FICTION Tong Tong, Hua Da mo yao 大漠谣= The song of desert
CHINESE616.024 Chen Chen, Dawei. Tu jie yan mian se zhen : jie du cang zai lian shang de jian kang mi ma 圖解顏面色診 :解讀藏在臉上的健康密碼
     
November 2012 (11月)    
CHINESE 158.1 Wang : Wang, Shi Cheng gong shi he zi ji de jiao liang : Wang Shi ha fo wen dao 成功是和自己的较量 : 王石哈佛问道.
CHINESE 294.344 Chi Chi, Shuangming. Ting Li Shutong jiang ji de xiao sa ren sheng 听李叔同讲禅机得潇洒人生
CHINESE 394.1 She Zhong yang dian shi She jian shang de Zhongguo 舌尖上的中国 = a bite of China.
CHINESE 895.109 Kong : Kong, Qingdong. Guo wen guo shi san shi nian : Zhongguo xian dai wen xue shi quan jiang.国文国史三十年 : 中国现代文学史全讲
CHINESE 895.109 Kong : Kong, Qingdong. Guo wen guo shi san shi nian : Zhongguo xian dai wen xue shi quan jiang.
CHINESE 915.2 Shu Shu, Guozhi. Men wai han de Jingdu. 門外漢的京都
CHINESE 951.05092 Xian "Xian sheng" bian xi Xian sheng. 先生
CHINESE DVD Du bo mo shi lu   Du bo mo shi lu 賭博默示錄 1 [videorecording] = Kaiji.
CHINESE DVD Fu cheng   Fu cheng 浮城 [videorecording] = Floating city.
CHINESE DVD Sou suo   Sou suo 搜索[videorecording] = Caught in the web.
CHINESE DVD Zhan guo   Zhan guo戰國 [videorecording] = The warring states.
CHINESE FICTION Yan, G./Bu Yan, Geling. Bu yu shan ju 补玉山居
[TV Series] CHINESE DVD Mai fang fu qi   Mai fang fu qi买房夫妻 [videorecording].
[TV Series] CHINESE DVD Mo nu de tiao jian   Muo nu de tiao jian 魔女的條件[videorecording] = The innocent witch.
CHINESE FICTION Yan, G./Bu Yan, Geling. Bu yu shan ju 补玉山居
CHINESE FICTION Siyelinglan Siyelinglan. Luo yue mi xiang 落月迷香 =
CHINESE FICTION Sun, R. Sun, Rui Lu shang fu zi 路上父子
CHINESE FICTION Zhang, L. ,, Zhang, Ling Shui ba, Fuluo, shui ba 睡吧,芙洛,睡吧 = Sleep, Flo, sleep.
     
October 2012 (10月)    
[TV Series] CHINESE DVD AA zhi sheng huo AA   AA zhi sheng huo AA制生活 .
[TV Series] CHINESE DVD Beijing qing nian   Beijing qing nian 北京青年 [videorecording] = Beijing youth.
[TV Series] CHINESE DVD Da nan dang hun   Da nan dang hun 大男当婚 [videorecording] =The bachelor.
[TV Series] CHINESE DVD Fu chen   Fu chen 浮沉 [videorecording].
[TV Series] CHINESE DVD Hou chu   Hou chu 后厨 .
[TV Series] CHINESE DVD Ru yi   Ru yi 如意 [videorecording] =Ruyi.
[TV Series] CHINESE DVD Shan zha shu   Shan zha shu zhi lian 山楂树之恋 [videorecording] = Hawthorn love.
[TV Series] CHINESE DVD Shi shang nu bian ji   Shi shang nu bian ji 时尚女编辑 [videorecording].
[TV Series] CHINESE DVD Wo de jing ji   Wo de jing ji shi yong nan 我的经济适用男.
CHINESE 153.75 Chen 30 Chen, Yu. 30 sui qian bie jie hun 30岁前别结婚 = Do not marry before age 30.
CHINESE BIOG 338.761004 Jobs/Isaacson Isaacson, Walter. Shidifu Qiaobusi zhuan 史蒂夫・乔布斯传
CHINESE BIOG 745.6199 Qi/Lu : Lu, Xin Qi Gong : shi shu ji shi : 启功 : 诗书继世.
CHINESE 895.13 Zhang/Bai : Bai, Luomei. Yin wei dong de suo yi ci bei : Zhang Ailing de qing cheng wang shi :因为懂得所以慈悲 : 张爱玲的倾城往事 .
CHINESE 915.12 Jiang : Jiang, Xun. Xing zou Taiwan : Taiwan wen hua ren shuo zi ji de gu shi. 行走台湾 : 台湾文化人说自己的故事
CHINESE 915.12 Lin . II : Lin, Yijie. Xing zou Taiwan. II : da ren dai lu . II 行走台湾. II : 达人带路: .
CHINESE DVD Di yi ci   Di yi ci 第一次 [videorecording] = First time.
CHINESE DVD Hong gao liang   Hong gao liang 红高梁 [videorecording] = Red sorghum
CHINESE DVD Taibei piao xue   Taibei piao xue 台北飄雪 [videorecording] = Snow fall in Taipei.
CHINESE DVD Yi ba jiu si   Yi ba jiu si jia wu da hai zhan 一八九四甲午大海战 [videorecording] = The Sino-Japanese Warat sea 1894
CHINESE FICTION Huang Huang, Xiaoyang. Jue zhan jiang hu 决战江湖 .
     
September 2012 (9月)    
CHINESE 641.52 Zheng Zheng, Yuankui. Xi shi zao can zuan da qian 西式早餐賺大錢.
CHINESE 641.58 Liang Liang, Qiongbai. Yi tai kao xiang 3 dao cai一台烤箱3道菜.
CHINESE 641.586 Lin Lin, Meihui. Kuai shou dian guo cai 100 : yi zhi gao ding wu you yan di zhi liao li.快手電鍋菜100 : 一指搞定無油煙低脂料理
CHINESE 641.774 Cai Cai, Wanli Re men kuai chao 3 bu gao ding OK! 热门快炒3步搞定OK!
CHINESE 641.822 Zhao Zhao, Xiaoyi. Gan ban mian qing song zuo : Step by step, zhao pai ren qi gan ban mian so easy !乾拌麵輕鬆做 : Step by step, 招牌人氣乾拌麵so easy !
CHINESE 641.8653 Anni Anni (jia zheng). Song bing fen zuo dian xin : 103 zhong mo fa mei wei qing song xue hui =Magic powder : hot cake mix recipe鬆餅粉做點心 : 103種魔法美味輕鬆學會 :
CHINESE 641.8653 Xu Xu, Zhengzhong. Zho Chang wen dan gao jing dian 100. 常溫蛋糕經典100
CHINESE DVD 394.1 She   She jian shang de Zhongguo 舌尖上的中国 [videorecording] = A bite of China
CHINESE DVD Ai de mian bao hun   Ai de mian bao hun 愛的麵包魂 [videorecording] = The soul of bread.
CHINESE DVD Chunjiao   Chunjiao yu Zhiming 春嬌与志明 [videorecording] = Love in a buff.
CHINESE DVD Hua pi 2 2   Hua pi 畫皮 2 [videorecording] = .
CHINESE DVD Huang jin da jie an   Huang jin da jie an 黄金大劫案[videorecording] = Guns and roses.
CHINESE DVD Long men fei jia   Long men fei jia 龍門飛甲 [videorecording] = Flying swords of dragon gate
CHINESE DVD Manch'u Wan qiu   Manch'u Wan Qiu 晚秋 [videorecording] = Late autumn.
CHINESE DVD Pi fu   Pi fu 匹夫 [videorecordig] =An inaccurate memoir.
     
August 2012 (8月)    
[TV Series] CHINESE DVD Qing ci   Qing ci 青瓷[videorecording] = Green porcelain.
[TV Series] CHINESE DVD Mi mi hua yuan   Mi mi hua yuan秘密花园 [videorecording] = Secret garden.
[TV Series] CHINESE DVD Xin si da ming mu   Xin si da ming bu 新四大名捕[videorecording].
CHINESE 895.18 Yi/Zhihui () Yi, Zhongtian Zhongguo zhi hui 中国智慧
CHINESE DVD Bing shan jiu yuan   Bing shan feng jiu yuan 冰山峰救援 [videorecording] = Peak the rescuers.
CHINESE DVD Du bo mo shi lu 2 2   Du bo mo shi lu 賭博默示錄2[videorecording] = Kaiji 2.
CHINESE DVD Gang de qin   Gang de qin 钢的琴 [videorecording] = The piano in a factory.
CHINESE DVD Ji su tian shi   Ji su tian shi 极速天使 [videorecording] = Speed angels.
CHINESE DVD Jia ge 100 fen 100   Jia ge 100 fen nan ren 嫁个100分男人 [videorecording] = Marrying Mr. Perfect.
CHINESE DVD Jiu jiang feng   Jiu jiang feng 九降風 [videorecording] = Winds of September.
CHINESE DVD Miaomiao   Miaomiao渺渺 [videorecording] = Miao Miao
CHINESE DVD Qing mi   Qing mi情迷 [videorecording] = The second woman.
CHINESE DVD Qiu ai gao gao zhen   Qiu ai gao gao zhen 求爱搞搞镇 [videorecording] = Foxy festival.
CHINESE DVD Shen tong xiang ba lao   Shen tong xiang ba lao神通乡巴佬 [videorecording] = Jack of all trades.
CHINESE DVD Xiao hai gou ,   Xiao hai, gou 小孩,狗 [videorecording] = Lost and found.
     
July 2012 (7月)    
[TV Series] CHINESE DVD Gen wo shuo )   Gen wo shuo ai wo 跟我說愛我 [videorecording] = Say love me!
[TV Series] CHINESE DVD Jin Tailang   Jin Tailang de xing fu sheng huo 金太狼的幸福生活 [videorecording].
CHINESE 641.5636 Su   Su xiao chi : xian dai xin su pai, xiang, ji, liao, li 素小吃 : 現代心素派, 香・積・料・理
CHINESE 641.5951 Fu Fu, Peimei. Fu Peimei shi jian de mei wei Zhongguo cai 傅培梅時間的美味中國菜
CHINESE 641.73 Liang Liang, Qiongbai. Shi zai zheng mei wei 食在蒸美味
CHINESE 641.815 Zhao Zhao, Boyu. Shou gan man tou bao zi : kou wei duo, xian liao feng, yi xiang bu dao de huang jin pei fang 手感饅頭包子 : 口味多、餡料豐, 意想不到的黃金配方
CHINESE DVD Ai love Love   Ai Love Love 爱 Love[videorecording].
CHINESE DVD Ba xing bao xi   Ba xing bao xi 八星抱喜 [videorecording] = All's well end's well 2012.
CHINESE DVD Da lan hu   Da lan hu 大藍湖[videorecording] = Big blue lake
CHINESE DVD Gao hai ba II   Gao hai ba zhi lian II 高海拔之戀 II [videorecording] = Romancing in thin air
CHINESE DVD Hou gong Zhen Huan Zhuan   Hou gong Zhen Huan zhuan 后宮甄嬛传 [videorecording].
CHINESE DVD Lan du fu   Lan du fu dou lan du qi滥赌夫斗滥赌妻 [videorecording] = Mr. & Mrs. Gambler.
CHINESE DVD Mao kan jian   Mao kan jian si wang de shuang yan 猫看见死亡的双眼[videorecording] = The cat.
CHINESE DVD Tao jie   Tao jie 桃姐
CHINESE DVD Xin tian sheng   Xin tian sheng yi dui 新天生一對 [videorecording] =New Perfect Two.
CHINESE DVD Xing fu e du   Xing fu e du 幸福额度 [videorecording] = Love on credit.
CHINESE DVD Zhi xiang gao su ni   Zhi xiang gao su ni 只想告訴你 [videorecording].
     
June 2012 (6月)    
[TV Series] CHINESE DVD Gei zui ai de ni   Gei zui ai de ni 给最爱的你 [videorecording] = To the one I love.
CHINESE   Pai dui mei shi : 100 duo dao bi xue de chao reb qi xiao chi liao li & chuang ye bi zhi de mi ji 排隊美食 : 100多道必學的超人氣小吃料理&創業必知的秘笈
CHINESE   Su de jia chang cai : tang pin, huo guo , xiao chi 素的家常菜 : 湯品, 火鍋, 小吃
CHINESE 150.1 Ke : Ke, Yunlu. Zou chu xin ling de di yu 走出心灵的地狱= Way out of the nightmare in your heart
CHINESE 152.4 Dalai Lama : vs. Bstan-dzin-rgya-mtsh Xin de zi you : Dalai Lama vs. Aikeman tan qing xu yu ci bei 心的自由 : 達賴喇嘛 vs. 艾克曼談情緖與慈悲
CHINESE 158.1 Xu , Xu, Zhu. Bu bao yuan, shi yi zhong zhi hui 不抱怨, 是一種智慧= Stop complaining is the soul of wit
CHINESE 333.33092 Li/Zhang Zhang, Shangguo. Li Jiacheng guan li ri zhi 李嘉诚管理日志
CHINESE 616.075 Wang : Wang, Bingyuan. San fen zhong bing qing zao zhi dao : ji bing zi cha yu yi liao jian chazhi shi shou ce 三分钟病情早知道 : 疾病自查与医疗检查知识手册
CHINESE 895.14 Hu Hu, Jiujiu. Beijing de qiang diao 北京的腔调
CHINESE 895.14 Zhou Zhou, Guoping Sheng ming de pin zhi 生命的品质
CHINESE 895.18 Wang/Kuai : Wang, Zhiyu Kuai le de bian fu : Wang Zhiyu za wen sui bi ji 快乐的蝙蝠 : 王志宇杂文随笔集
CHINESE 973 Qu Qu, Chao. Yi ben shu kan tou Meiguo 一本书看透美国= See through America just with one book
CHINESE DVD Aba si mu de ren   Aba si mu de ren 阿爸 思慕的人[videorecording].
CHINESE DVD Bai tu wan ou   Bai tu wan ou 白兔玩偶[videorecording].
CHINESE DVD Da mo shu shi   Da mo shu shi 大魔術師[videorecording] = The great magician
CHINESE DVD Die hai feng yun   Die hai feng yun 谍海风云[videorecording] = Shanghai.
CHINESE DVD Hong men yan   Hong men yan chuan qi 鴻門宴傳奇[videorecording]
CHINESE DVD Jinling shi san chai   Jinling shi san chai 金陵十三釵 [videorecording] = The flowers of war.
CHINESE DVD Ni zhan   Ni zhan逆战 [videorecording] = The viral factor.
CHINESE DVD qin dong wo xin   Qin dong wo xin琴动我心 [videorecording] =The story of a piano.
CHINESE DVD Qing jia guo nian   Qin jia guo nian 亲 家 过年.
CHINESE DVD Wo ai HK xi 2012HK   2012 wo ai HK xi shang jia xi [videorecording] = 2012HK.
CHINESE DVD Wo yuan yi   Wo yuan yi 我愿意 [videorecording] = I do.
CHINESE DVD Wu xia   Wu xia武俠 [videorecording] = Wu xia
CHINESE DVD Xiao yong chun   Xiao yong chun 笑詠春[videorecording]
CHINESE FICTION Xiong, Yi. Kui jia cun 隗家村
CHINESE FICTION Liu Liu, Yudong Nian ri ru cao 年日如草
CHINESE FICTION Zhu Zhu, Yong Xue chao ting 血朝廷
CHINESE   Alading = Aladdin
CHINESE   Dong hua Zhongguo. Da nao tian gong juan
CHINESE   Dong hua Zhongguo. Hei mao jing zhang juan
CHINESE   Dong hua Zhongguo. Hu lu xiong di juan
CHINESE   Dong hua Zhongguo. Nezha nao hai juan
CHINESE   Hai di zong dong yuan = Finding Nemo
CHINESE He, Youzhi. Xiao er hei jie hun : nian hua lian huan hua
CHINESE   Mei nu yu ye shou = Beauty and the beast
CHINESE   Sai che zong dong yuan = Cars
CHINESE   Shui mei ren = Sleeping beauty
CHINESE   Xiao fei xia = Peter Pan
CHINESE Zhao, Hongben Sun Wukong san da Baigujing
CHINESE J   101 zhong gou = 101 Dalmatians
CHINESE J   Ji qi ren zong dong yuan = WallE
CHINESE J   Mu ou qi yu ji = Pinocchio
CHINESE J   Shi zi wang = The Lion King
CHINESE J   Xian lu qi yuan = Cinderella
CHINESE J   Xiao mei ren yu = The Little mermaid
     
April 2012 (4月)    
[TV Series] CHINESE DVD Na xie nian   Na xie nian na xie shi 那些年那些事 [videorecording] = Once upon a time in China.
[TV Series] CHINESE DVD Shi yan jin sheng   Shi yan jin sheng 誓言今生[videorecording].
[TV Series] CHINESE DVD Tai tou jian xi   Tai tou jian xi 抬头见喜 [videorecording] = Running into good luck.
[TV Series] CHINESE DVD Tian yu di   Tian yu di 天與地[videorecording] = When heaven burns.
[TV Series] CHINESE DVD Xing fu 3 ke xing 3   Xing fu 3 ke xing 幸福3颗星[videorecording].
[TV Series] CHINESE DVD Ying tao   Ying tao樱桃 [videorecording].
CHINESE 005.8 Dong Dong, Niao. Zhongguo shu bu qi de wang luo zhan zheng 中国输不起的网络战争= We can't lose the cyber war
CHINESE 172.1 Li Li, Ao. Shen pan Meiguo 审判美国
CHINESE 221.68 Drosnin Drosnin, Michael. Sheng jing mi ma圣经密码
CHINESE 330 Shi : , Shi, Hanbing. Shi Hanbing shuo : Jing ji da qi ju, wo men zen me ban时寒冰说 : 经济大棋局, 我们怎么办= The grand trends
CHINESE 370.973 Xue Xue, Yong. Pei yang jing ying 培养精英
CHINESE 641.3 Zhou Zhou, Fennuo. Pin wei chuan qi : ming ren yu mei shi de qian shi jin sheng 品味傳奇 : 名人与美食的前世今生
CHINESE 658 Meng Meng, Qingxiang. Da er wen mi ma 达尔文密码
CHINESE 895.18 Li Li, Juan. Aletai de jiao luo 阿勒泰的角落
CHINESE 895.18 Liang/Wo du 3 3   Wo du 3 我读 3
CHINESE 951 Ge Ge, Zhaoguang Zhai zi Zhongguo : chong jian you guan "Zhongguo" de li shi lun shu 宅兹中国 : 重建有关「中国」的历史论述
CHINESE BIOG 951.05092 Hu/Wen : Wen, Siyong. Ta ling dao Zhongguo : Hu Jintao xin zhuan 他領導中國 : 胡錦濤新傳
CHINESE 951.06 Ren : Ren, Huayi. Di liu dai : Zhong gong mo dai jie ban qun 第六代 : 中共末代接班群
CHINESE DVD 792 Er 2012   Chun jie lian huan wan hui 2012 春节联欢晚会 [videorecording].
CHINESE DVD Bu tou xie   Bu tuo xie de nu ren不妥协的女人 (日本) [videorecording] = Magerarenai onna.
CHINESE DVD Dan chao fan Chen yu. Dan chao fan蛋炒饭 [videorecording]
CHINESE DVD Gong suo zhu lian   Gong suo zhu lian宮锁珠帘 [videorecording].
CHINESE DVD Hello! Shu Xiansheng   Hello! Shu Xiansheng Hello! 树先生[videorecording].
CHINESE DVD Hun chao   Hun chao 婚巢.
CHINESE DVD Na xie nian wo men ,   Na xie nian, wo men yi qi zhui de nu hai 那些年, 我們一起追的女孩 , [videorecording] = Your arethe apple of my eye.
CHINESE DVD Nan ren bang   Nan ren bang 男人帮[videorecording].
CHINESE FICTION Lu, Y. "" Lu, Yue. Ai qing you "du" 爱情有"毒"
CHINESE FICTION Luo, Luo, Yijun Xixia lu guan 西夏旅馆1
CHINESE FICTION Luo, Luo, Yijun Xixia lu guan 西夏旅馆2
CHINESE FICTION Luoluo Luoluo Sheng zhe wei wang 剩者为王
CHINESE FICTION Maijia Maijia. Feng yu. 2 风语. 2
CHINESE FICTION Ouge Ouge. Jiu yue li de san shi nian 九月里的三十年= Thirty years in September
CHINESE FICTION Qingqing Qingqing (Qing, Yuqi Ni men wang le zhe ge Shijie ma 你们忘了这个世界吗
CHINESE FICTION Tianyou Tianyou. Fu hao ju le bu. 3, Xing xing se se fu er dai 富豪俱乐部. 3, 形形色色富二代
CHINESE FICTION Wei Wei, Daocun. Lu huang hou mi shi 吕皇后秘史
CHINESE FICTION Xiangxiguiwang Xiangxiguiwang. Yi ge shen mi shi jian diao cha yuan de mi mi bi ji : xie shen de gong pin一个神秘事件调查员的秘密笔记 : 邪神的贡品
CHINESE FICTION You guan   You guan zai shen 有官在身
     
March 2012 (3月)    
[TV Series] CHINESE DVD Bai hua shen chu   Bai hua shen chu 百花深处 [videorecording].
CHINESE 299.514 Wang Wang, Meng Zhuangzi de ben teng 庄子的奔腾
CHINESE 616.8527 Xu Xu, Tiansheng (yi x Xu yi shi kang you yu chu fang 許醫師抗憂鬱處方: dang xin li zhi liao yu shang wei xiao bao......
CHINESE 649.1 Wu : Wu, Henxiang. Zhuang yuan ba ba de jiao zi bi ji : ni hui ai hai zi ma? 状元爸爸的教子笔记 : 你会爱孩子吗?
CHINESE 895.14 Beidao Beidao Cheng men kai 城门开
CHINESE 951 Fang Fang, Shaoyi. Minguo wen hua yin zhe lu 民国文化隐者录
CHINESE 951.15 Liu Liu, Hui. Lao Beijing na xie shi er. 2 老北京那些事儿. 2
CHINESE DVD 951.132 Wai   Wai tan 外滩 (人文历史纪录片) [videorecording] = The Bund.
CHINESE DVD Da wu sheng   Da wu sheng 大武生 [videorecording] = My kingdom
CHINESE DVD Duo ming jin   Duo ming jin 奪命金 [videorecording] = Life without principle.
CHINESE DVD Fan gun ba !   Fan gun ba! Axin ! 翻滾吧! 阿信 [videorecording] = Jump Ashin!
CHINESE DVD Hua bi   Hua bi 畫壁 [videorecording] = Mural.
CHINESE DVD Kai xin mo fa   Kai xin mo fa 开心魔法 [videorecording] = Magic to win.
CHINESE DVD Ren yi   Ren yi仁医(韩剧)[videorecording].
CHINESE DVD Sha shou .   Sha shou. Ouyang Penzai .杀手.欧阳盆栽 [videorecording] = The killer never kills.
CHINESE DVD Shaw Brothers v1 Heroes Two   Heroes two [videorecording] ; The Master
CHINESE DVD Shi lian 33   Shi lian 33 tian 失恋33天 [videorecording] = Love is not blind.
CHINESE DVD Shi shang da ren   Shi shang da ren 时尚 达 人 [videorecording] = Sleepless fashion.
CHINESE DVD suan ji   Suan ji: qi ri si wang you xi算计:七日死亡游戏 (日本) [videorecording] = The incite mill 7 daydeath game.
CHINESE DVD Xia ri le you you   Xia ri le you you 夏日乐悠悠[videorecording] = Love you you.
CHINESE DVD Yang men nu jiang   Yang men nu jiang zhi jun ling ru shan楊門女將之軍令如山  [videorecording] = Legendary amazons
CHINESE FICTION Feng () Feng, Qingyang. Wo cao 卧槽
CHINESE FICTION Nanpaisanshu Nanpaisanshu. Nujiang zhi zhan 怒江之战 = Nujiang zhizhan
CHINESE FICTION Wang Wang, Xiaofang Bai dao 白道
CHINESE FICTION Yike Yike. Jiao yi 交易
CHINESE 302.5 Fushi Fushi. Zhongguo shi guan xi 中国式关系
     
February 2012 (2月)    
CHINESE 320.94 Jin Jin, Yan Cong "Dong Ou" dao "xin Ouzhou" : 20 nian zhuan gui zai hui shou 从"东欧"到"新欧洲" : 20年转轨再回首
CHINESE 338.040922 Fei Fei, Yan. Zhongguo shi da fu hao jia zu 中國十大富豪家族
CHINESE 641.5631 Lin/tou   Tou xi shen you ni ye ke yi an xin xiang shou mei shi 透析腎友你也可以安心享受美食
CHINESE 641.5951 Fu Fu, Peimei. Peimei shi pu. Di san ce 培梅食譜. 第三冊 = Pei Mei's Chinese cook book. Volume III
CHINESE 745.1 Song   Zhongguo gu dong wen hua yi shu shou cang jian shang
CHINESE 895.11 Mao/Shi Shi, Lei. Mao ze dong shi ci shu fa shang xi. 毛泽东诗词书法鉴赏
CHINESE 895.14 Chinese Zhou, Kexi. Wu, Xia Chinese landscapes = Zhongguo shan shui.
CHINESE 895.14 Essays   Essays from Women Writers in Contemporary China = Zhongguo dang dai nu zuo jia wen xuan.
CHINESE 895.14 Food Zhou, Kexi. Chen, Z Food and Chinese culture (essays) = Zhongguo de chi.
CHINESE 895.14 Reader Su, Shuyang. A reader on China = Zhongguo du ben.
CHINESE 951.03 Li Li, Delin. An zhan 1840 : Yapian zhan zheng bei hou de li shi zhen xiang. Shang 暗战1840 : 鸦片战争背后的历史真相. 上
CHINESE 951.05092 Xi/Xiang Xiang, Jiangyu. Xi Jinping ban di 習近平班底
CHINESE 951.06 Zhuang : Zhuang, Yi. Shi ba da huan wei : quan dang shang xia ji sheng guan 十八大換位 : 全黨上下急升官
CHINESE DVD Bu ding wu shi   Bu ding wu shi布丁武士 (日本) [videorecording] = A boy and his Samurai.
CHINESE DVD Hengshan jia zhi wei   Hengshan jia zhi wei橫山家之味 (日本) [videorecording].
CHINESE DVD Lian ai zhi nan   Lian ai zhi nan恋爱植男 (日本) [videorecording] = Bare essence of life.
CHINESE DVD quan qiu re lian   Quan qiu re lian 全球热恋[videorecording] = Love in space.
CHINESE DVD Xing fu bian dang   Xing fu bian dang 幸福便当 [videorecording] = Noriben: the recipe of fortune.
CHINESE DVD Xue hua mi shan   Xue hua mi shan 雪花秘扇雪花秘扇[videorecording] = Snow flower and the secret fan.
CHINESE FICTION Cao Cao, Wenxuan Straw houses = Cao fang zi.
CHINESE FICTION Selected   Selected Short Stories from contemporary China = Zhongguo dang dai duan pian xiao shuo xuan.
CHINESE FICTION Tiandipiao'ou Tiandipiao'ou. Leng ci 冷刺
CHINESE FICTION Tianyou Tianyou. Fu hao ju le bu. 2, Ban shang liu she hui 富豪俱乐部. 2, 半上流社会
CHINESE FICTION Wang Wang, Qiang. Huan jie 换届
CHINESE 915.2 Yu Yu, Nai. Qi shi ni bu dong Riben : ni bu zhi dao de Riben feng qing 其实你不懂日本 : 你不知道的日本风情
CHINESE FICTION Tang Tang, Datian. Er ba shou : jia feng zhong qiu sheng cun de zheng zhi zhi hui = The second in command 二把手 : 夹缝中求生存的政治智慧
     
     
January 2012 (1月)    
[TV Series] CHINESE DVD Hu tao de jia   Hutao de jia 胡桃的家(日本) [videorecording].
[TV Series] CHINESE DVD Qing shi huang fei   Qing shi huang fei 倾世皇妃[videorecording].
[TV Series] CHINESE DVD Sheng nu de huang   Sheng nu de huang jin shi dai 盛女的黄金时代 [videorecording] = The golden age of theleftover ladies.
[TV Series] CHINESE DVD Wo de fei chang   Wo de fei chang gui mi 我的非常闺密[videorecording] == My best sidekick.
[TV Series] CHINESE DVD Wo shi ni er zi   Wo shi ni er zi 我是你儿子 [videorecording]
[TV Series] CHINESE DVD Wu xie ke ji   Wu xie ke ji gao shou ru lin无懈可击高手如林 [videorecording] = Unbeatable.
[TV Series] CHINESE DVD Xin shui hu zhuan pt. 2   Xin shui hu zhuan pt. 2 新水浒传 pt. 2 [videorecording] = All men are brothers.
[TV Series] CHINESE DVD Xin shui hu zhuan pt.3   Xin shui hu zhuan pt.3 新水浒传 pt. 3[videorecording] = All men are brothers.
[TV Series] CHINESE DVD Zui hou jue ding   Zui hou jue ding ai shang ni醉后决定爱上你 [videorecording] = Love you.
CHINESE 181.1 Xiong . Xiong, Yi. Zhongguo si xiang di tu. Laozi中国思想地图. 老子
CHINESE 294.392 Xiong : Xiong, Yi. Bajie shuo chan : "Liuzu tan jing" xin shi八戒说禅 : 「六祖坛经」新释
CHINESE 330.973 Reich Reich, Robert B. Mei guo de luo ji : wei shen me mei guo de wei lai ru ci kan you美国的逻辑 : 为什么美国的未来如此莰忧 = Aftershock : the next economy and America's future.
CHINESE 641.5 Zhang Zhuang, Zuyi. Chu fang li de ren lei xue jia 廚房裏的人類學家 = Anthropologist in the kitchen
CHINESE 781.66 Gaga/Phoenix : Lady GAGA Phoenix, Helia. Pu ke lian : Lady GAGA zhuan 扑克脸 : Lady GAGA传
CHINESE 895.11 Xu Xu, Changde. Zhong nian nan ren di xia shou ji 中年男人地下手记
CHINESE 895.13 Cao/Zhou Zhou, Ruchang Zhou Ruchang meng jie Hong lou 周汝昌梦解红楼
CHINESE 895.18 Liang/Wo du Liang, Wendao Wo du 2 我读2
CHINESE 895.18 Zhang/Gang Zhang, Manjuan. Zhang Manjuan san wen jing xuan : gang gang hao.張曼娟散文精選 : 剛剛好
CHINESE 951.03 Zhang Zhang, Ming Xin hai : yao huang de Zhongguo 辛亥 : 搖晃的中國
CHINESE 951.050922 Teng Teng, Xuyan Kai guo yuan xun de zi nu men 开国元勋的子女们: Ha jun gong gao gan zi nu zhuan ji.
CHINESE 973 Lin : Lin, Da. Li shi shen chu de you lu : jin ju li kan Meiguo zhi yi 历史深处的忧虑 : 近距离看美国之一
CHINESE DVD Cool nan gua nu Cool   Cool nan gua nu Cool 男寡女[videorecording] = He was cool.
CHINESE DVD Dai yi pian   Dai yi pian feng jing zou带一片风景走 [videorecording] = Leaving gracefully.
CHINESE DVD Jie jiao de   Jie jiao de xiao wang zi街角的小王子 [videorecording] = In case of love.
CHINESE DVD Mei shan   Mei shan 眉山 (日本) Kasang de hui yi [videorecording].
CHINESE FICTION Guan Guan, Renshan. Mai he 麦河
CHINESE FICTION Jinzi Jinzi. Meng hui da qing梦回大清 (上)
CHINESE FICTION Jinzi Jinzi. Meng hui da qing 梦回大清(下)
CHINESE FICTION Liu, S./Mi Liu, Suola Mi lian, zhou迷恋・咒 = Lost in fascination
CHINESE FICTION Murong , Murong, Xuecun Zhongguo, shao le yi wei yao 中国, 少了一味药= China: In the absence of a remedy
CHINESE FICTION Sa Sa, Su. Jing cheng shi an 京城十案
CHINESE FICTION Sun Sun, Yongzhi. Ka wa. Di 1 bu卡瓦. 第一部
CHINESE FICTION Tianxiabachang Tianxiabachang. Si wang xun huan死亡循环
CHINESE FICTION Wu Wu, Nianzhen Zhe xie ren, na xie shi 這些人, 那些事
CHINESE FICTION Xi Xi, Xi. You ji hua fan zui 有计划犯罪
CHINESE FICTION Ye, X./Ke Ye, Xin Ke guo ting客过亭
CHINESE FICTION Zhang, Y./Liu Zhang, Yihe Liu shi nu 劉氏女
CHINESE FICTION Zheng Zheng, Yong. Ci hun 瓷婚
CHINESE 649.1 Xu Xu, Quanding. Zi ji de hai zi zi ji jiao : wo zhe yang jiao chu hai zi jing zheng li.自己的孩子自己教
     
December 2011 (12月)    
[TV Series] CHINESE DVD Chi kui shi fu   Chi kui shi fu 吃亏是福[videorecording].
[TV Series] CHINESE DVD Shuang cheng sheng huo   Shuang cheng sheng huo 双城生活[videorecording] = Two city one family
CHINESE 332.642 Hua   Hua'erjie 华尔街= Wall street
CHINESE BIOG 338.761004092 Ma/chen : Chen, Wei. Zhe cai shi ma yun : zhu li gao su ni zui zhen shi de ma yun 这才是马云 : 助理告诉你最真实的马云
CHINESE 895.14 Zhou Zhou, Guoping. Ba xin an dun hao 把心安顿好
CHINESE DVD Bai she chuan shuo   Bai she chuan shuo 白蛇传说[videorecording].
CHINESE DVD Da shi dai   Da shi dai 大时代[videorecording]=The great time.
CHINESE DVD Fu weng de   Puja ui t'ansaeng 富翁的诞生[videorecording] = Becoming a billionaire = Fu weng dedan sheng
CHINESE DVD Jiu er shen diao   Jiu er shen diao xia lu 九二神鵰俠侶[videorecording] : chi xing qing chang jian = Savior of the soul II
CHINESE DVD Lian ren xu yu   Lian ren xu yu 恋人絮语[videorecording] = Lover's discourse.
CHINESE DVD Ren you li hun hou   Ren yue li hun hou人约离婚后 [videorecording] = Love in the only answer.
CHINESE DVD Xin xing de   Xin xing de lei guang 心星的泪光[videorecording] = Starlit.
CHINESE DVD Yu zhou zhan jian   Yu zhou zhan jian da he hao 宇宙战舰大和号[videorecording] = Space battleship Yamato.
CHINESE DVD Zui ai   Zui ai 最爱[videorecording] = Love for life
CHINESE FICTION Cangyue Cangyue Hua jing 花镜
CHINESE FICTION Chi Chi, Zijian Bai xue wu ya 白雪乌鸦
CHINESE FICTION Han Han, Yu. Danguang bu xiang xin yan lei 东莞不相信眼泪
CHINESE FICTION Huang : Huang, Xiaoyang. Er hao shou zhang : dang guan shi yi men ji shu huo 二号首长 : 当官是一门技术活
CHINESE FICTION Xu : Xu, Kaizhen. Sheng wei ban zi 省委班子: zui ju zheng zhi zhi hui de guan chang sheng cun xiaoshuo
CHINESE FICTION Xu : Xu, Kaizhen. Sheng wei ban zi 省委班子 2 : zui ju zheng zhi zhi hui de guan chang sheng cun xiaoshuo
CHINESE FICTION Zheng Zheng, Yanying. Cong hu xi dao shen yin从呼吸到呻吟
     
November 2011 (11月)    
[TV Series] CHINESE DVD Bu bu jing xin   Bu bu jing xin 步步惊心[videorecording].
[TV Series] CHINESE DVD Feng che   Feng che 风车[videorecording] = Windmill
CHINESE DVD Bie liao you qing ren   Bie liao you qing ren 别了诱情人(日本)[videorecording] = Sayonara Itsuka.
CHINESE DVD Menjia   Mengjia [videorecording] = Monga.
CHINESE DVD Qie ting feng yun 2   Qie ting feng yun 窃听风云2 [videorecording] = Overheard.
CHINESE DVD Rang zi dan fei   Rang zi dan fei 让子弹飞 [videorecording]
CHINESE DVD Suan ba la ,   Suan ba la, lao dou! 算吧啦, 老豆[videorecording]
CHINESE DVD Wei ni zhong qing   Wei ni zhong qing 为你钟情[videorecording] = Frozen
CHINESE DVD Yin hun nan nu   Yin hun nan nu隐婚男女 [videorecording] = Mr. & Mrs. Single.
CHINESE 028.9 Liang Liang, Wendao Fang wen : shi wu ge you xiang fai de shu ren
CHINESE 181.095 Liang Liang, Shuming Wu cao bu chu ru cang sheng he : Liang Shuming wan nian kou shu 吾曹不出如苍生何 : 梁漱溟晚
CHINESE 294.3 Shengyan Shengyan Chan de sheng huo禅的生活
CHINESE 641.5 Ye : Yilan 18 Ye, Yilan. Ji zhi zhi wei : Yilan de 18 tang yin shi ke 極致之味 : Yilan 的18堂飲食課
CHINESE BIOG 895.13 Sanmao/Shi Shi, Yonggang. Sanmao, 1943-1991 三毛
CHINESE 895.18 Da   Da fang : O-pen xin wen yi. 大方 : O-pen 新文艺No. 1
CHINESE 895.18 Weiyi Weiyi. Wo zai gu gong kan da men 我在故宫看大門
CHINESE 951.050922 Zhang/He He, Fang He Fang tan shi yi ren : ji nian Zhang Wentian ji qi ta shi you 何方谈史忆人 : 纪念张闻天及其他师友
CHINESE 951.058092 Hu/Hu Hu, Deping. Zhongguo wei shen me yao gai ge : Si yi fu qin Hu Yaobang 中国为什么要改革 : 思忆父亲胡耀邦
CHINESE FICTION Chen, Chen, Tong. Wo shi bu shi ni zui teng ai de ren 我是不是你最疼爱的人 = Do you love me?
CHINESE FICTION Fang, Fang, Fang Wuchang cheng 武昌城
CHINESE FICTION Feiwosicun Feiwosicun. Cui can xing guang星光璀璨 = Starry sky
CHINESE FICTION Ge, Ge, Liang. Qi sheng 七聲 = Seven voices
CHINESE FICTION Huaijiuchuanzhang : Huaijiuchuanzhang. Xiang fu : jian ren ze ou mi ji 相夫 : 鉴人择偶秘籍
CHINESE FICTION Jiang, Jiang, Limin. Man chang de jing song 漫长的惊悚
CHINESE FICTION Li, C. Li, Chengpeng. Li Kele kang chai ji 李可乐抗拆记
CHINESE FICTION Liu, Liu, Hongwei. Di chan mei ying 地产魅影
CHINESE FICTION Liu, Liu, Qiansheng. Wai tao tan guan 外逃贪官
CHINESE FICTION Long, Y. Long, Yi Jie qiang 借枪
CHINESE FICTION Mai, Mai, Jia. Feng yu 风语
CHINESE FICTION Na, D. Na, Duo. Wang zhe di yu 亡者低语
CHINESE FICTION Nanpaisanshu Nanpaisanshu. Nujiang zhi zhan : da jie ju 怒江之战 : 大结局 = Nujiang zhizhan
CHINESE FICTION Wadang Wadang. Dao shi jie shang qu 到世界上去
CHINESE FICTION Wang, Wang, Shuxing. Qun dai guan xi 裙带关系
CHINESE FICTION Watanabe, Watanabe, Junichi Gu zhou 孤舟
CHINESE FICTION Xu, K. Xu, Kaizhen. Na xia 拿下
CHINESE FICTION Yan, G./Shuang Yan, Geling. Shuang jiang 霜降
CHINESE FICTION Yang, Z. Yang, Zhengguang Shao nian Zhang Chong liu zhang 少年张冲六章
CHINESE FICTION Zhang, D. Zhang, Dachun Si xi you guo 四喜憂国
CHINESE FICTION Zhang, S. . Zhang, Shuo. Kao gu ji. Bei jiang sheng si qi考骨纪. 北疆生死契
CHINESE FICTION Zhu, Zhu, Xiaoping Fen chuan 粉川
     
October 2011 (10月)    
CHINESE DVD Ai qing san shi lin 36   Ai qing 36 ji爱情36计 [videorecording] = Love tactics
CHINESE DVD Bei zhe ni   Bei zhe ni tiao wu 背着你跳舞[videorecording] = Dancing without you
CHINESE DVD Da xiao jiang hu   Da xiao jiang hu 大笑江湖 [videorecording] = Just call me nobody.
CHINESE DVD Dang ai lai de   Dang ai lai de shi hou当爱来的时候 [videorecording] = When love comes.
CHINESE DVD Dao jian xiao   Dao jian xiao 刀见笑 [videorecording] = The Butcher, the Chef and the Swordsman.
CHINESE DVD Fei cui ming zhu   Fei cui ming zhu 翡翠明珠[videorecording] = The jade and the pearl.
CHINESE DVD Fen shou shuo   Fen shou shuo ai ni 分手说爱你[videorecording] = Break up club.
CHINESE DVD Fu hou qi ri   Fu hou qi ri 父后七日[videorecording] = Seven days in heaven
CHINESE DVD Guan Yunchang   Guan Yunchang 关云长[videorecording] = The lost bladesman
CHINESE DVD Ju sheng mama   Ju sheng mama 巨声妈妈 (韩国) [videorecording] = Harmony.
CHINESE DVD Lian lian fan hua   Flowers恋恋凡花 (日本) [videorecording]
CHINESE DVD Lie ri dang kong   Lie ri dang kong 烈日当空[videorecording] = High noon.
CHINESE DVD Maidou gu shi   Maidou gu shi 麥兜故事[videorecording] = My life as McDull.
CHINESE DVD Shen qi xia lu   Shen qi xia lu 神奇侠侣[videorecording] = Mr. & Mrs incredible.
CHINESE DVD Xiao lang quan )   Xiao lang quan wu yu 小狼犬物語 (日本) [videorecording] = = A tale of Ululu's wonderful forest.
CHINESE DVD You yi tian   You yi tian 有一天[videorecording] = One day.
[TV Series] CHINESE DVD Jia, N ci fang , N   Jia, N ci fang , 家, N次方 [videorecording].
[TV Series] CHINESE DVD Mo deng xin ren   Mo deng xin ren lei 摩登新人 类[videorecording] = Modern people.
CHINESE 641.4 Lin Lin, Meihui. Meihui lao shi de jiang zi pao cai 美慧老師的醬漬泡菜  
CHINESE 641.55 Jiu   943 qiong xue sheng lan ren shi pu : qing song liao li + jie sheng xin 943 窮學生懶人食譜 : 輕鬆料理 + 節省心法 = 簡單省錢過生活
CHINESE 641.563 Four   400 dao shu cai sheng jing 400道蔬菜聖經= Vegetables
CHINESE 641.595 Cheng Cheng, Anqi. Liao li, zhe me jian dan : Anqi lao shi kai gei chu fang xin shou de 5 tang ke 料理, 這麽簡單 : 安琪老師開給廚房新手的5堂課
CHINESE 641.5951 Four   400 dao rou lei sheng jing 400道肉類聖經 = Meat bible
CHINESE 641.5951 Jiang Jiang, Yalan. Chao, hui, men, tang, shao, yong shui zuo cai geng jian kang 用水做菜更健康 : 炒、燴、燜、燙、燒
CHINESE 641.5951 Li/Jia Li, Dequan. Jia chang cai hao chi de mi mi wu qi 家常菜好吃的秘密武器
CHINESE 641.5951 Li/Qing Li, Deqiang. Qing ke jiu shi yao chi zhe xie : 100 dao da shou huan ying de ren qi qing ke cai 請客就是要吃這些 : 100 道大受歡迎的人氣請客菜
CHINESE 641.631 Li Li, Dequan. Shui jiao xian bing bao zi xian liao da ji he 水餃餡餅包子餡料大集合
CHINESE 641.65655 Lin Lin, Boyou. Da chu jiao ni ba dou gan dou fu bian 150 dao can ting cai 大廚教你把豆干豆腐變150道餐廳菜
CHINESE 641.813 Chen Chen, Fuchun. Dian guo dun bu zhen jian dan : ling you yan, wu fu dan, qing song dun chu wen he yang sheng yao shan 電鍋燉補真簡單
CHINESE 641.813 Cheng Cheng, Anqi. Yi he jiu you xing fu gan de 54 dao hao tang
CHINESE 641.813 Li Li, Zhaorong. Chao you xiao shou shen mei chang tang 超有效瘦身美腸湯  
CHINESE 641.82 Li/Zi Li, Deqiang. Zi ji zuo wan zi zui jian kang : shou gong, tian ran, mei wei you an xin
CHINESE 641.86 Fifteen   15 fen zhong su jian xiao dian xin
CHINESE 641.86 Wu Wu, Meizhu. Di yi ci zuo Zhong shi mian dian : Zhong dian xin shou de bu shi bai peifang
CHINESE 973 Lin : () Lin, Da Wo ye you yi ge meng xiang : jin ju li kan Meiguo zhi 3
CHINESE 973 Lin/Zong : () Lin, Da. Zong tong shi kao bu zhu di : jin ju li kan Meiguo zhi 2
CHINESE FICTION Annibaobei/Chun Annibaobei. Chun yan 春宴  
CHINESE FICTION Chi, L. Chi, Li Ta de cheng 她的城
CHINESE FICTION Qin, B. Qin, Bazi. Shen ti ke = Shentike 身体课  
CHINESE FICTION Qin, Y. Qin, Yue. Qing Pinguo shu = Qing pingguoshu 青苹果树
CHINESE FICTION Wang, A. Wang, Anyi Tian xiang 天香
CHINESE FICTION Xiaodandingdong Xiaodandingdong. Zai ni wen wo zhi qian 在你吻我之前  = Before you kiss me
CHINESE FICTION Zhang, X. Zhang, Xinxin Wo = Me. Book 1
CHINESE FICTION Ge, L. Ge, Liang Zhu que 朱雀 = Scarlet finch
CHINESE FICTION Hai, Hai, Yan. Du jia pi lu : hei juan独家披露:黑卷
CHINESE FICTION Liuliu Liuliu. Su xiao jie de hun shi 苏小姐的婚事  
CHINESE FICTION Xiaoqiaolaoshu Xiaoqiaolaoshu. Hou Weidong guan chang bi ji : zhu zeng jiang tou cun, zhen, xian, shi,sheng guan chang xian zhuang de zi zhuan ti xiao shuo侯卫东官场笔记 3
CHINESE FICTION Xiaoqiaolaoshu Xiaoqiaolaoshu. Hou Weidong guan chang bi ji : zhu zeng jiang tou cun, zhen, xian, shi,sheng guan chang xian zhuang de zi zhuan ti xiao shuo 侯卫东官场笔记 4
CHINESE FICTION Xiaoqiaolaoshu 3 Xiaoqiaolaoshu. Hou Weidong guan chang bi ji 3 : zhu zeng jiang tou cun, zhen, xian, shi,sheng guan chang xian zhuang de zi zhuan ti xiao shuo侯卫东官场笔记 5
CHINESE FICTION Xiaoqiaolaoshu 4 Xiaoqiaolaoshu. Hou Weidong guan chang bi ji 3 : zhu zeng jiang tou cun, zhen, xian, shi,sheng guan chang xian zhuang de zi zhuan ti xiao shuo 侯卫东官场笔记 6
CHINESE FICTION Zhang, A./Lei Zhang, Ailing. Lei feng ta 雷峰塔
CHINESE FICTION Zhang, A./Yi Zhang, Ailing. Yi jing 易经
CHINESE FICTION Zhang, H./Da Zhang, Huimin Da wai ke zhu ren 大外科主任
CHINESE FICTION Zheng Zheng, Feng Shen tou tian xia 神偷天下 v1
CHINESE FICTION Zheng Zheng, Feng Shen tou tian xia 神偷天下 v2
CHINESE FICTION Zheng Zheng, Feng Shen tou tian xia 神偷天下 v3
     
September 2011 (9月)    
[TV Series] CHINESE DVD Qi pao   Qi pao 旗袍 [videorecording] = Cheongsam.
[TV Series] CHINESE DVD Xin shui hu zhuan   Xin shui hu zhuan 新水浒传[videorecording] = All men are brothers.
[TV Series] CHINESE DVD Xue hua nei ge piao   Xue hua nei ge piao 雪花那个飘[videorecording] = snowflake flying
[TV Series] CHINESE DVD Yang fu   Yang fu 养父 [videorecording] = Foster father
CHINESE DVD B+ zhen tan B+   B+ zhen tan B+侦探[videorecording] = The detective 2
CHINESE DVD Bu zai rang ni   Bu zai rang ni gu dan 不再让你孤单[videorecording]
CHINESE DVD Da ren wu   Da ren wu 大人物[videorecording] = Big big man
CHINESE DVD Dang po po   Dang po po yu shang ma 当婆婆遇上妈 [videorecording]
CHINESE DVD Gen zong Kong Lingxue   Gen zong Kong Lingxue 跟踪孔令学[videorecording] = Tracks Kong Lingxue
CHINESE DVD Jian dang wei ye   Jian dang wei ye建党伟业 [videorecording] = Beginning of the great revival
CHINESE DVD Jian shang die   Jian shang die 肩上蝶 [videorecording] = Rest on your shoulder.
CHINESE DVD Mei li xian hua   Mei li xian hua zai kai fang 美丽鲜花往事 [videorecording] = The beautiful blooming flower
CHINESE DVD Mei wei qing yu   Mei wei qing yu 美味情欲[videorecording] = The naked kitchen.
CHINESE DVD Xizang wang shi   Xizang wang shi西藏往事 [videorecording] = Once upon a time in Tibet.
     
August 2011 (8月)    
[TV Series] CHINESE DVD Kong que dong   Kong que dong nan fei 孔雀东南飞[videorecording] = The peacocks fly to the Southeast.
CHINESE 305.5234 Chen Chen, Qixun. Ge ren yi jian zhi pin wei jiao xue 個人意見之品位教學 = You are what you wear
CHINESE 610.951 Zhong   Zhong yi zi xue bai ri tong. Di yi bu, di 1-25 tian 中醫自學百日通  
CHINESE 613.2 Li Li, Jianjun. Zen yang chi shui guo shen ti jian kang hao yun lai 怎樣吃水果身體健康好運來  
CHINESE 615.854 Yang Yang, Shumei.

Mai dui shi cai bu sheng bing : xiao shi min de mai cai sheng jing 買對食材不生病: 小市民的買菜聖經

CHINESE 641.813 Huang Huang, Xiaozhen. Wei hai zi zhu wan tang 為孩子煮碗湯
CHINESE 649.1 Xin 0-3   Xin shou fu mu zhe yang jiao 0-3 sui bao bao chi : xie gei cai niao fu mu kan de yu er shu 1, zhao shu yang zhun mei cuo 新手父母這樣教0-3歲寶寶吃
CHINESE DVD Di si zhang hua   Di si zhang hua 第四張畫  [videorecording] = The fourth portrait
CHINESE DVD Yangyang   Yangyang 陽陽   [videorecording].
CHINESE DVD Ying zhi tao   Ying zhi tao yu Pugongying 樱之桃与蒲公英 [videorecording] = Villon's wife.
CHINESE Taibei xing qi tian   Taibei xing qi tian 台北星期天   [videorecording] = Pinoy Sunday.
     
June 2011 (6月)    
CHINESE 613 Yang Yang, Li Zui hao de jian kang gei fu mu 最好的健康给父母
CHINESE 641.3372 Yu 4000 Yu, Guanting. Cha wen hua 4000 nian 茶文化4000 年
CHINESE 641.5951 Liang ? : 100 Liang, Shuying Jin tian chi shen me? ? : 今天吃什么
CHINESE 641.86 Xu 45 Xu, Zhengzhong. 45 zhong ren qi xiao dian xin 45. 45种人气小点心
CHINESE DVD Bang jia bing ji ling   Bang jia bing ji ling 绑架冰激凌[videorecording] = The kidnap.
CHINESE DVD Guanyin shan   Guanyin shan观音山 [videorecording]
CHINESE DVD Jiang ai jin xing   Jiang ai jin xing dao di将爱进行到底 [videorecording] = Eternal moment.
CHINESE DVD Mi cheng   Mi cheng 迷城[videorecording] = Distant thuner
CHINESE DVD Shu qing jiu ba   Shu qing jiu ba 抒情酒吧[videorecording] = Story of wine.
CHINESE DVD Su Qi'er   Su Qi'er [videorecording]苏乞儿 = True legend
CHINESE DVD Wo ai HK []HK   Wo [ai] HK kai xin wan sui []HK 我爱香港开心万岁[videorecording] = I love Hong Kong.
CHINESE DVD Wo men yue hui ba   Wo men yue hui ba 我们约会吧 [videorecording] = Somebody to love.
CHINESE DVD Wu lin wai zhuan   Wu lin wai zhuan 武林外传[videorecording] = My own swordsman.
CHINESE DVD Xi feng lie   Xi feng lie 西风烈[videorecording] = Wind blast
CHINESE DVD Jie yan bu jie jiu   Jie yan bu jie jiu 戒烟不戒酒[videorecording] = Under the influence.
[TV Series] CHINESE DVD Hui jia de yu wang   Hui jia de yu wang 回家的欲望[videorecording].
[TV Series] CHINESE DVD Ye ban ge sheng   Ye ban ge sheng 夜半歌声[videorecording].
     
May 2011 (5月)    
CHINESE 306.7 Wu Wu, Ruoquan. Wen rou, shi zui jian qiang de li liang 溫柔, 是最堅強的力量
CHINESE 610.951 Huangdi   Huangdi nei jing bai hua xiang jie 黃帝内經白話詳解  
CHINESE 613 Bowden Bowden, Jonny. 150 zhong zeng qiang huo li zui you xiao de fang fa 150種增強活力最有效的方法  = The 150 most effective ways to boost your energy
CHINESE 613.04244 Terakado Terakado, Takumi. Zi ran xi mei ren li : shui liang yi zheng nian de jie qi bao yang zhi nan 自然系美人曆
CHINESE 613.2 Ishihara Ishihara, Yumi Bu sheng bing de mi mi : zheng he zi ran yi xue, zhong yi he xi yi de ziliao fa 不生病的秘密 :整合自然醫學
CHINESE 613.287 Ma Ma, Du. Shui fen zi de ti nei ge ming 水分子的體内革命  = Drinking water is good for health
CHINESE 613.71 Nagano Nagano, Shigeru. 50 sui qi de shi shi le yun dong jian kang fu : da zao bu yi pi juan, yuan li chi dai de shen ti! 50歲起的時時樂運動健康法
CHINESE 615.321 Hong Hong, Shanggang. Zhong yao cai bao jian gong xiao su cha tu dian 中藥材保健功效速查圖典
CHINESE 615.854 Helvin Helvin, Marie. Du su bu pai, jian kang bu lai : shen xin bu lao de mi mi 毒素不排, 健康不來  
CHINESE 616.047 Zhang Zhang, Liyun. Wen zhen kao yi sheng, ba guan kao zi ji 問診靠醫生, 把關靠自己  
CHINESE 616.12 Chen Chen, Baoluo. Yao yang sheng, xian yang xin 要養生, 先養心 = Healthy heart, healthy life
CHINESE 616.132 Gao   Gao xue ya zi ran liao fa 高血壓自然療法  
CHINESE 616.462 Tang   Tang niao bing zi ran liao fa 糖尿病自然療法
CHINESE 616.692 Xu Xu, Chaoqin. Hui bie bu yun wei ji 揮別不孕危機
CHINESE 616.994 Watayo Watayo, Takaho. Shou hu xi bao de hai xian su shi liao fa : cong guo min dao ai zheng dushi yong 守護細胞的海鮮素食療法
CHINESE 641.5952 Inui Inui, Haruhiko. Mei wei de chuan yang . 美味的串揚
CHINESE 641.563 Su   Su shi wang : 100 duo dao jiang kang su shi, ying yang ke kou bian hua duo 素食王 : 100多道健康素食
CHINESE 646.34 Saito Saito, Kaoru. Nu ren yao you xing : chuan de dui, yi sheng hui gai bian 女人要有型 :穿得對, 一生會改变
CHINESE 649.1 Guo Guo, Zijun. Yi sheng mei gao su ni de yu er mi si 醫生沒告訴你的育兒迷思  
CHINESE DVD Ai ni yi wan nian   Ai ni yi wan nian 爱你一万年[videorecording] = Love you 10000 years.
CHINESE DVD Shan zha shu zhi lian   Shan zha shu zhi lian 山楂树之恋[videorecording] = Unter the hawthorn tree.
CHINESE DVD Fei cheng II   Fei cheng wu rao II 非誠勿擾 II  [videorecording] = If you are the one II
CHINESE DVD Guanyin shan   Guanyin shan 观音山 [videorecording]
CHINESE DVD Jiao xiang qing ren meng   Jiao xiang qing ren meng交响情人梦 [videorecording] = Nodame cantabile.
CHINESE DVD Yi lu you ni   Yi lu you ni 一路有你[videorecording] = The road less traveled.
CHINESE DVD Zhuliye   Zhuliye 茱麗葉  [videorecording] = Juliets.
     
April 2011 (4月)    
[TV Series] CHINESE DVD Chu lian   Chu lian 初恋[videorecording] = The first love.
[TV Series] CHINESE DVD Gong Palace   Gong 宫(锁心玉)[videorecording] = Palace.
[TV Series] CHINESE DVD Shou hou wo meng   Shou hou wo meng de xing fu守候我们的幸福 [videorecording].
[TV Series] CHINESE DVD Xing fu lai qiao men   Xing fu lai qiao men 幸福来敲门[videorecording].
CHINESE 152.4 Liu () Liu, Yong Bu fu wo xin不负我心
CHINESE 158.082 Wu/Zhang Wu, Danru. Zhang wo ni yi sheng xing fu de zhu dong li 掌握你一生幸福的主動力  = Be an active and positive woman
CHINESE 179.9 Gates Gates, William H. Bi'er Gaici shi zhe yang jiao chu lai de : cheng gong de guan jian, jiu zai ren ge de yang cheng! 比爾蓋玆是這樣教出來的  
CHINESE BIOG 305.8951092 Zhao/Xiao : Xiaoxiao. Shui zao jiu le Zhao Xiaolan : Meiguo shou wei hua yi nei ge bu zhang dejia shi yu ren sheng 谁造就了赵小兰
CHINESE 616.33 Zhuang Zhuang, Furen. Wei bing tiao li te xiao shi pu 胃病調理特效食譜
CHINESE 618.175 Geng   Geng nian qi tiao li te xiao shi pu 更年期調理特效食譜
CHINESE 641.563 Chen Chen, Yunru. Zui shou huan ying su shi pai hang bang 最受欢迎素食排行榜  
CHINESE 641.5638 Jiang   Jiang di dan gu chun su xiao shi pu 降低膽固醇速效食譜  
CHINESE 649.1 Cai : Cai, Zhenni. Yong zun zhong cheng jiu hai zi de yi sheng : xiang Meiguo fu mu xue xi bu yi yang de jiao yu 用尊重成就孩子的一生
CHINESE 745 Lin Lin, Yifen. Shi er wei sheng huo she ji 十二味生活设计  
CHINESE BIOG 792.0951 Niu Niu, Xiangling Ren yi wang shi 人艺往事
CHINESE BIOG 895.1 Xu/Lu Ma, Cheng. Qian mei Lu Xiaoman 千魅陆小曼 = Charm Lu Xiaoman
CHINESE 895.11 An An, Yiru. Shi you tao hua 世有桃花
CHINESE 895.13 Ca/Xi Xi, Lingxue. Xi Lingxue tan mi Hong lou meng 西岭雪探秘红楼梦
CHINESE 895.13 Cao/Wang Wang, Hailong. Cao Xueqin bi xia de shao nu he fu ren 曹雪芹筆下的少女和婦人  
CHINESE BIOG 895.13 Zhang/Tao : Tao, Fangxuan. Da tuan yuan : Zhang Ailing he na xie chi qing de nu ren men 大团圆 : 张爱玲和那些痴情
CHINESE 895.14 Lu Lu, Xinhua Cai fu ru shui 财富如水
CHINESE 895.18 Cai/Xiao Cai, Tianxin. Xiao hui yi 小回忆
CHINESE 915.1 Yi/Zhongguo 100   Yi sheng yao qu de Zhongguo, Taiwan zui mei 100 ge di fang 一生要去的中國、台灣最美100个地方
CHINESE 951.05092 Mao/Zhang   Jin kan Mao Zedong 近看毛澤東  
CHINESE DVD Bai wan fu weng   Bai wan fu weng de chu lian 百万富翁的初恋 (韩国)   [videorecording] = A millionaire's first love.
CHINESE DVD Bao Bao qiao jia ren   Bao bao qiao jia ren 抱抱俏佳人 [videorecording] = Perfect wedding.
CHINESE DVD Fei cheng wu rao II   Fei cheng wu rao II 非誠勿擾 II[videorecording] = If you are the one II.
CHINESE DVD Gao bai   Gao bai 告白[videorecording] = Confessions.
CHINESE DVD Xia nu   Xia nu 下女 (韩国) [videorecording] = The housemaid.
CHINESE FICTION Ai, M. Ai, Mi. Shan zha shu zhi lian 山楂树之恋 II = Hawthorn tree forever
CHINESE FICTION Du, S. Du, Shu. Sheng fu 胜负= Win & loser
CHINESE FICTION Tianxiabachang Tianxiabachang. Mi zong zhi guo. III, Shen nong tian gui 谜踪之国
CHINESE FICTION Yan, L. Yan, Lianke Chao zhe tian tang zou 朝着天堂走
[TV Series] CHINESE DVD Hui jia de you huo   Hui jia de you huo 回家的诱惑 [videorecording].
CHINESE DVD Wan ku qing chun   Wan ku qing chun 玩酷青春   [videorecording] = City monkey.
CHINESE DVD Zui qiang xi shi   Zui qiang xi shi 最强喜事 [videorecording] = All's well end's well 2011.
     
March 2011 (3月)    
[TV Series] CHINESE Da wu de ya huan men   Da wu de ya huan men大屋的丫环们[videorecording].
[TV Series] CHINESE DVD Dan shen nu wang   Dan shen nu wang单身女王 [videorecording] = 3S lady.
[TV Series] CHINESE DVD Di wu kong jian   Di wu kong jian第五空间 [videorecording].
[TV Series] CHINESE DVD Gang tie nian dai   Gang tie nian dai 钢铁年代[videorecording] = The age of iron.
[TV Series] CHINESE DVD Han ye   Han ye 寒夜 [videorecording] = Cold night.
[TV Series] CHINESE DVD Jie qiang   Jie qiang 借枪 [videorecording].
[TV Series] CHINESE DVD Qing chun qi   Qing chun qi zhuang shang geng nian qi “青春期”撞上更年期 [videorecording].
[TV Series] CHINESE Qing chun xuan lu   Qing chun xuan lu 青春旋律 [videorecording].
CHINESE 895.11 Zhang, M. Zhang, Manjuan. Ci wu zui xiang si : gu dian shi ci de ai qing ti yan 此物最相思
CHINESE BIOG 951.042 Jiang/Zhou Zhou, Weijun.

Xuan ya bian de gui zu : Jiang Youbo : Jiang jia wang chao de ling yi 悬崖边的贵族

CHINESE 951.05 Qian Qian, Gang Tangshan da di zhen 1976.7.28 唐山大地震
CHINESE DVD 792 ER   2011 chun jie lian huan wan hui 2011春节联欢晚会 [videorecording].
CHINESE DVD Da wan jia   Da wan jia大玩家 [videorecording].
CHINESE DVD Qi xiao luo han   Qi xiao luo han 七小罗汉[videorecording] = Sever arhat.
CHINESE DVD Wo de ji qi ren nu you   Wo de ji qi ren nu you 我的机器人女友[videorecording].
CHINESE DVD Wo zhi nu ren xin   Wo zhi nu ren xin我知女人心 [videorecording] = What women want.
CHINESE DVD Wo zhi nu ren xin   Wo zhi nu ren xin 我知女人心 [videorecording] = What women want.
CHINESE DVD Xin Shaolin si   Xin Shaolin si 新少林寺[videorecording].
CHINESE DVD Yue man Xuannishi   Yue man xuan ni shi 月满轩尼诗[videorecording] = Crossing Hennessy
CHINESE DVD Zhao shi gu er   Zhao shi gu er 赵氏孤儿 .
CHINESE DVD Zhao shi gu er   Zhao shi gu er 赵氏孤儿.
CHINESE FICTION Fan, J. Fan, Jiaqing. Zu zhi bu zhang jia de xiao bao mu组织部长的小保姆
CHINESE FICTION Gao, H. Gao, He. Fu shi feng chen 浮世风尘
CHINESE FICTION Gao, K. Gao, Kefang. Qi nian zhi yang. 2 七年之痒 2
CHINESE FICTION Lu, Y. Lu, Yuan. Zu xian de ai qing 祖先的爱情
CHINESE FICTION Nuo, Y. Nuo, Ya. Wo de qi fang le wo 我的七妻放了我
CHINESE FICTION Pi, P. Pi, Pi. Bie lian别恋
CHINESE FICTION Wang, D. Wang, Dingsan. Shui zhu chen fu 1 谁主沉浮1
CHINESE FICTION Wei, X. Wei, Xiaoxia. Hun yin bao wei zhan 婚姻保卫战
CHINESE FICTION Xiaoqiaolaoshu 2 Xiaoqiaolaoshu. Hou Weidong guan chang bi ji 2 侯卫东官场笔记2
CHINESE FICTION Xiaoqiaolaoshu Xiaoqiaolaoshu. Hou Weidong guan chang bi ji
CHINESE FICTION Zhao Zhao, Dan. Jin ling men de ye dian sheng huo 金领们的夜间生活
CHINESE Xi yang gu dong   Xi yang gu dong yang guo zi dian 西洋古董洋果子店[videorecording] = Antique.
CHINESE 641.5951 Zhang/Taiwan Zhang, Guorong Taiwan xiao chi liao li wang台湾小吃料理王 = Iron chef of folk dishes in Taiwan
     
January 2011 (1月)    
CHINESE 895.18 Wang/Wen Wang, Dingjun. Wen xue jiang hu 文学江湖
CHINESE DVD Ai chu se   Ai chu se 爱出色[videorecording] = Color me love.
CHINESE DVD Wo de ye man 2 2   Wo de ye man nu you 2 我的野蛮女友2 [videorecording] = My sassy girl II.
[TV SERIES] CHINESE DVD Diao man xin niang   Diao man xin niang 刁蛮新娘 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Huan ying ai guang lin   Huan ying ai guang lin 欢迎爱光临 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Nan bei dan zhuang   Nan bei da zhuang 南北大状 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Sheng zhe wei wang   Sheng zhe wei wang 胜者为王 [videorecording] = Who's the hero.
[TV SERIES] CHINESE DVD Xin an jia zu   Xin an jia zu 新安家族 [videorecording] = Xin An family.
[TV SERIES] CHINESE DVD Yi yi xiang qian chong   Yi yi xiang qian chong 一一向前冲 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Zen me hu ai shang ni   Zen me hui ai shang ni? 怎么会爱上你?[videorecording] = Why love you.
CHINESE 158.1 Hou : Hou, Wenyong Bu guai : bi biao zhun da an geng zhong yao de shi 不乖 : 比標準答案更重要的事
CHINESE 610.951 Zhong , :   Jin chang yi cun, shou yan shi nian : Xianggang ming yi Zhu Zengxiang lajin fu wei fa 筋长一寸, 寿延十年 : 香港名医朱增祥拉筋复位法
CHINESE 613.2 Sun ! : Sun, Andi. Chao qiang kang bing li! : Sun Andi shu ya kang pi lao mian yi xin zhu zhang 超強抗病力! : 孫安迪舒壓抗疲勞免疫新主張
CHINESE 745.2 Jiang Jiang, Youbo. Xuan ya xia de xiao dao = The path under cliff : Demos 2002-2010 crossing the line 懸崖下的小道
CHINESE 952 Yi 59   Yi sheng yi ding yao tan suo de Riben 59 ge mi mi 一生一定要探索的日本59个秘密
CHINESE DVD Ai qing wei xiu   Ai qing wei xiu zhan 爱情维修站 [videorecording].
CHINESE DVD Chu zu tian shi   Chu zu tian shi 出租天使 (日本) [videorecording] = My rainy days.
CHINESE DVD Di Renjie   Di Renjie zhi tong dian di guo 狄仁杰之通天帝国 [videorecording].
CHINESE DVD Gan ran lie dao   Gan ran lie dao 感染列岛 [videorecording].
CHINESE DVD Gen wo de qian qi   Gen wo de qian qi tan lian ai 跟我的前妻谈恋爱 [videorecording] = My ex-wife's wedding.
CHINESE DVD Jian yu   Jian yu 剑雨 [videorecording] = Reign of assassins.
CHINESE DVD Jing wu feng yun   Jing wu feng yun 精武风云 [videorecording] = Legeng of the fist: the return of Chen Zhen.
CHINESE DVD Lu shan lian 2010   Lu shan lian 2010 庐山恋 2010 [videorecording] = Love is the last word.
CHINESE DVD Mo xia zhuan   Mo xia zhuan zhi tangjikede 魔侠传之唐吉可德 [videorecording] = Don Quixote.
CHINESE DVD Ri zhao Chongqing   Ri zhao Chongqing 日照重庆 [videorecording] = Chongqing blues.
CHINESE FICTION Ai, M. II Ai, Mi. Shan zha shu zhi lian II 山楂树之恋 II = Hawthorn tree forever
CHINESE FICTION Ai, M. Ai, Mi. Zhu ma qing mei 竹马青梅 = Bamboo horse and young plums
CHINESE FICTION Di'an Di'an Dong ni 东霓 = Memory in the city of dragon II
CHINESE FICTION Hong, F. Hong, Fang Zui hou de zhu jing ban 最后的驻京办
CHINESE FICTION Hong, Y. Hong, Ying Shanghai mo shu shi 上海魔术师
CHINESE FICTION Liuliu () Liuliu. Xin shu 心术 = Angel heart
CHINESE FICTION Murakami 1Q84 () Murakami, Haruki 1Q84 : a novel
CHINESE FICTION Murakami 1Q84 () Murakami, Haruki 1Q84 : a novel
CHINESE FICTION Wu, B. Wu, Bing. Pin hun 拼婚
     
December 2010 (12 月)    
[TV SERIES] CHINESE DVD Ai shang nu zhu bo   Ai shang nu zhu bo 爱上女主播[videorecording] = Fall in love.
[TV SERIES] CHINESE DVD Po Po lai le   Po Po lai le 婆婆来了[videorecording].
CHINESE 495.1 Ruan Ruan, Henghui. Shanghai shi jing xian hua上海市井闲话
CHINESE 649.1 Wu Wu, Dongmei. Quan shi jie cong ming hai zi du zai yong de xue xi fang fa he si wei jiqiao全世界聪明孩子都在用的学习方法和思维技巧
CHINESE 895.14 Liu Liu, Yu. Song ni yi ke zi dan 送你一颗子弹= Send you a bullet
CHINESE BIOG 895.14 Yu/Wo Yu, Qiuyu. Wo deng bu dao le我等不到了
CHINESE BIOG 940.5472 Kawashinia   Chuandao Fangzi sheng si da jie mi川岛芳子生死大揭密
CHINESE DVD 781.63 Xin   Xin ge ai mei yi tian 新歌爱每一天[videorecording] = White love song.
CHINESE DVD San qiang pai an jing qi   San qiang pai an jing qi三枪拍案惊奇 [videorecording] = A woman, a gun and a noodle shop.
CHINESE FICTION Deng 2 Deng, Jiugang. Da sheng kui shang hao. Er 大盛魁商号. 二
CHINESE FICTION Fan Fan, Wen Da di ya ge大地雅歌
CHINESE FICTION Fan Fan, Ziping. Ji guan zhe xie shi 机关这些事
CHINESE FICTION Li, Y./Liu Li, Ya. Liu fang ji 流芳记
CHINESE FICTION Li, Z./He "" Li, Zhuyao. "He li" chu gui "合理"出轨
CHINESE FICTION Tang I Tang, Chao. Mi bu shou fu I 密捕首富 I
CHINESE FICTION Tu'ao Tu'ao Shen yi 神医
CHINESE FICTION Wang, Y./Guo Wang, Yuewen. Guo hua 国画
CHINESE FICTION Yanqing Yanqing. Mo huang 抹黄
CHINESE FICTION Zhao, M. Zhao, Mei Ba yue mo 八月末= At the end of August
CHINESE FICTION Zhu, J./Lao Zhu, Jintai. Lao ye zi 老爷子
     
November 2010 (9 月)    
[TV SERIES] CHINESE DVD dan shen gong zhu   Dan shen gong zhu xiang qin ji 单身公主相亲记 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Hun yin bao wei zhan   Hun yin bao wei zhan 婚姻保卫战 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Shan hun   Shan hun 闪婚 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Shanghai, Shanghai   Shanghai, Shanghai 上海,上海 [videoreocording].
CHINESE 378.7444 Chen Chen, Zufen Hafo de zheng ming 哈佛的证明 = Harvard
CHINESE 641.462 Jiang   Jiang di gao xue tang te xiao shi pu. 降低高血糖特效食谱
CHINESE 641.5951 Qiu Qiu, Baolang. Zhou mo zuo hao yi xing qi wan can cai 週末做好一星期晚餐菜
CHINESE 641.65 Qiu Qiu, Baolang. Lu tang dun ju shu cai
CHINESE 641.822 Li Li, Deqiang. 200 wan mian de da bai ke 200 碗面的大百科
CHINESE 641.84 Cai Cai, Wanli. Hao liao juan qi lai chi 好料捲起來吃
CHINESE 895.14 Zhang/Si () Zhang, Yihe Si shou lian tan 四手聯彈 (章诒和)
CHINESE 895.18 Yi : Yi, Zhongtian Shu sheng sha qi : ren wu, shi jian, kan fa 書生傻氣 :人物、事件、看法
CHINESE 951.05092 Wen/Yu   Zhongguo ying di Wen Jiabao 中国影帝温家宝 = China's best actor : Wen Jiabao
CHINESE 951.132 Zhang/Luan : 2040 Zhang, Xue. Luan shi feng hua : 20 shi ji 40 nian dai Shanghai sheng huo yu yu le dehui yi 乱世风华 : 20世纪40年代上海生活与娱乐的回忆
CHINESE 973 Yi 63   Yi sheng yi ding yao tan suo de Meiguo 63 ge mi mi 一生一定要探索的美國63個祕密
CHINESE DVD 915.113 Du   Du shi Shanghai 都市上海 [videorecording] = City of Shanghai.
CHINESE DVD Bian xiang hei xia   Bian xiang hei xia 变相黑侠 [videorecording] = K-20 Legend of the mask.
CHINESE DVD Die xue gu cheng   Die xue gu cheng 喋血孤城 [videorecording] = Death and glory in Chengde.
CHINESE DVD Ju qi shou lai   Ju qi shou lai (zhi er):举起手来(之二):追击阿多丸 Zhui ji Aduowan [videorecording] = Track Aduowan.
CHINESE DVD Lian ai tong gao   Lian ai tong gao 恋爱通告 [videorecording] = Love in disguise.
CHINESE DVD Long feng dian   Long feng dian 龙凤店 [videorecording].
CHINESE FICTION Bronte Bronte, Emily Hu xiao shan zhuang 呼啸山庄
CHINESE FICTION D'Amato, B. 2012 D'Amato, Brian. 2012 Maya mo ri yu yan 2012玛雅末日预言
CHINESE FICTION Liu, Q./Yi Liu, Qiansheng. Yi wan fu jie 亿万富姐
CHINESE FICTION Nuo, Y. , Nuo, Ya. Wo de qi, fang le wo 我的妻, 放了我
CHINESE FICTION Ping Ping, Yang. Men di 门第
CHINESE FICTION Ping, Y. Ping, Yang. Men di 门第
CHINESE FICTION Tianxiabachang v1 . Tianxiabachang. Mi zong zhi guo. I, wu yin zan po 谜踪之国.雾隐占婆
CHINESE FICTION Wang, Q. Wang, Qingping. Mi shu men 秘书们
CHINESE FICTION Xiao Xiao, Ma. Tie li hua 铁梨花
CHINESE FICTION Xiao Xiao, Ma. Tie li hua 铁梨花
CHINESE FICTION Yang, Yang, Zimo. Ci sheng zhi wei yi ren qu 此生只为一人去
CHINESE FICTION Yao, S./Bei Yao, Shuping. Bei qing da di 悲情大地
CHINESE FICTION Zhang, L./Yu Zhang, Ling Yu zhen 余震
CHINESE FICTION Zhang, M./Na Zhang, Manjuan. Na xie mei hao shi guang 那些美好時光(小说)
CHINESE FICTION Zhao, M. Zhao, Mei Ba yue mo 八月末 = At the end of August
CHINESE FICTION Wu, D./Na Wu, Danru. Na nian wo suo xi huan de nan hai
     
October 2010 (10 月)    
[TV SERIES] CHINESE DVD Hong lou meng (new)   Hong lou meng 红楼梦 (新版) [videorecording] = The dream of red mansions.
[TV SERIES] CHINESE DVD Tou xin da sheng PS   Tou xin da sheng P.S. Man 偷心大圣 PS男[videorecording] = Playboy extraordinary P.S. man.
[TV SERIES] CHINESE DVD Xian hua duo duo   Xian hua duo duo 鮮花朵朵 [videorecording]
CHINESE 613 Wu Wu, Yongzhi. Wu Yongzhi bu yi yang de zi ran yang sheng fa 吳永志不一樣的自然養生法
CHINESE 951 Zhang Zhang, Xiufeng. Li shi kai juan you yi. . 历史开卷有疑
CHINESE DVD Changjiang qi hao ai di qiu   Changjiang qi hao ai di qiu 长江七号爱地球 [videorecording] = CJ7 the cartoon.
CHINESE DVD Tangshan da di zhen   Tangshan da di zhen 唐山大地震 [videorecording] = Aftershock.
CHINESE DVD Tiao chu qu   Tiao chu qu 跳出去 [videorecording] = Jump.
CHINESE DVD Wo de lei ren nan you   Wo de lei ren nan you 我的雷人男友 [videorecording].
CHINESE DVD Wo de mei nu lao ban   Wo de mei nu lao ban 我的美女老板 [videorecording] = My belle boss.
CHINESE FICTION Du Du, Chan. You da kai hua 犹大开花
CHINESE FICTION Huang Huang, Jisu. Yu jing ying bao chi ju li. .与精英保持距离
CHINESE FICTION Lam Lam, Suet. Ben se 本色 = Quality of man
CHINESE FICTION Lin, X./Er 2 Lin, Xiaoran. 2 hun.2婚
CHINESE FICTION Liu Liu, Zhenyu Shou ji 手机
CHINESE FICTION Tang II Tang, Chao. Mi bu shou fu II 密捕首富 II
CHINESE FICTION Xu Xu, Kaizhen. Nu xian zhang 女县长
     
September 2010 (9 月)    
[TV SERIES] CHINESE DVD Du Lala sheng zhi ji   Du Lala sheng zhi ji 杜拉拉升职记 [videorecording] = A story of Lala's promotion.
[TV SERIES] CHINESE DVD Hei se dang an   Hei se dang an 黑色档案 [videorecording] = Notice of missing person.
[TV SERIES] CHINESE DVD Hu jiao da ming xing   Hu jiao da ming xing 呼叫大明星 [videorecording] = Calling for love.
[TV SERIES] CHINESE DVD Pao mo zhi xia   Pao mo zhi xia 泡沫之夏[videorecording] = Ephemeral summer.
[TV SERIES] CHINESE DVD Wo de mei li ren sheng   Wo de mei li ren sheng 我的美丽人生 [videorecording] = My beautiful life.
[TV SERIES] CHINESE DVD Wu xie ke ji   Wu xie ke ji 无懈可击 [videorecording] = Unbeatable.
[TV SERIES] CHINESE DVD Xing fu zai lu shang   Xing fu zai lu shang 幸福在路上[videorecording].
CHINESE DVD Quan cheng jie bei   Quan cheng jie bei 全城戒备 [videorecording] = City under siege.
     
August 2010 (8 月)    
[TV SERIES] CHINESE DVD Cha guan   Cha guan 茶馆 [videorecording] = Tea house.
[TV SERIES] CHINESE DVD Liu xing hu die jian   Liu xing hu die jian 流星蝴蝶剑 [videorecording] = Butterfly sword.
[TV SERIES] CHINESE DVD Piao liang nu ren   Piao liang nu ren 漂亮女人 [videorecording] = Pretty woman.
[TV SERIES] CHINESE DVD San guo pt. III   San guo 三国 . Part III [videorecording] = Three Kingdoms.
CHINESE 629.283 Zhong   Zhong Ying jia zhao kao ti yu gou che xu zhi 中英駕照考題與購車須知 = Chinese-English driver license written tests & car buying guide
CHINESE 641.5 Wu Wu, Meiling. Xiao xiao mi tong de ling you yan chu fang : 82 dao mei wei liao li jingcai shang zhuo.小小米桶的零油煙廚房 : 82道美味料理精彩上桌!
CHINESE 641.587 Zen   Zen me zuo zheng zui hao chi 怎麽做蒸最好吃 = All about steaming
CHINESE 641.5951 One 100   100 ge shi wu bao cun peng ren jue zhao 100個食物保存烹飪絶招
CHINESE 641.66 Chen Chen, Ming Li. Lu rou lu wei dou hao chi 滷肉滷味都好吃
CHINESE 641.66 Zen   Zen me zuo rou zui hao chi 怎麽做肉最好吃 = All about meats
CHINESE 641.71 Wu 100 Wu, Tingyu. Yi tai kao xiang gao ding 100 zhong liao li 一台烤箱搞定100種料理
CHINESE 641.84 Cai Cai, Wanli. Hao liao juan qi lai chi 好料捲起來吃
CHINESE 649.155 Liu : Liu, Weihua. Hafo nu hai Liu Yiting : su zhi pei yang ji shi 哈佛女孩刘亦婷 : 素质培养纪实
CHINESE DVD Chu shui fu rong   Chu shui fu rong 出水芙蓉 [videorecording].
CHINESE DVD Dan dao   Dan dao 弹道 [videorecording] = Ballistic
CHINESE DVD Hai shang chuan qi   Hai shang chuan qi 海上传奇 [videorecording] = I wish I knew.
CHINESE DVD Huo gai ni dan shen   Huo gai ni dan shen 活该你单身 [videorecording] = You deserve to be single.
CHINESE DVD Jing wu men 2   Jing wu men 2 精舞门 2 [videorecording] = Kung Fu hip-hop 2.
CHINESE DVD Qiang wang zhi wang   Qiang wang zhi wang 枪王之王 [videorecording] = Triple tap.
CHINESE DVD Ren zai   Ren zai jiong tu 人在囧途 [videorecording] = Lost on journey.
CHINESE DVD Wu ren jia shi   Wu ren jia shi 无人驾驶 [videorecording] = Driverless.
CHINESE DVD Xun zhao Liu Sanjie   Xun zhao Liu Sanjie 寻找刘三姐 [videorecording] = A singing fairy.
CHINESE DVD Yao bai de hun yue   Yao bai de hun yue 摇摆的婚约 [videorecording] = Love in cosmo.
CHINESE DVD Ye Wen 2 2   Ye Wen 2 叶问 2 [videorecording] = zong shi chuan qi
CHINESE FICTION Jiang, S./Ye Jiang, Shuping. Ye zhu de zhan zheng 业主的战争 = The fight of owners.
CHINESE FICTION Jiemo Jiemo. Luo hun.裸婚
CHINESE FICTION Jiuyehui Jiuyehui. Chu lian ai 初恋爱 (九夜茴 )
CHINESE FICTION Liao, Q./Cha Liao, Qi. Cha dao wu dao 茶道无道
CHINESE FICTION Watanabe Watanabe, Junichi Hong hua : Red flower.红花
CHINESE FICTION Xiong, C./Zi : Xiong, Changlie. Zi ben quan : chang pian xiao shuo.资本圈 : 长篇小说
CHINESE FICTION Xu, K,/Da Xu, Kaizhen. Da hei.打黑
CHINESE FICTION Yan, G./Fu ( ) Yan, Geling. Fu yan zhe 赴宴者 (严歌苓 ) = The banquet bug
CHINESE FICTION Ye, X./Zhi Ye, Xuan. Zhi hun 纸婚
     
July 2010 (7 月)    
[TV SERIES] CHINESE DVD He kong jie   He kong jie yi qi de ri zi 和空姐一起的日子 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Mei ren xin ji   Mei ren xin ji 美人心计 [videorecording]
[TV SERIES] CHINESE DVD San guo   San guo II 三国 II [videorecording] = Three Kingdoms II.
[TV SERIES] CHINESE DVD San guo   San guo . Part I 三国 I [videorecording] = Three Kingdoms.
[TV SERIES] CHINESE DVD Shou ji   Shou ji 手机 [videorecording] = Mobile.
[TV SERIES] CHINESE DVD Yang Guifei mi shi   Yang Guifei mi shi 杨贵妃秘史 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Zhu jia hua yuan   Zhu jia hua yuan 朱家花园 [videorecording]
CHINESE 158 Bi Bi, Shumin Po jie xing fu mi ma 破解幸福密码 = Headspring of happiness.
CHINESE 610.951 Xiao . Xiao, Hongci. Yi xing tian xia. Shang, Xun yi qiu dao
CHINESE 613.71 Xiao . , Xiao, Hongci. Yi xing tian xia. Xia, La jin pai da zhi bai bing 醫行天下. 下, 拉筋拍打治百病
CHINESE 616.994 Ai : , 65   Ai zheng da mi mi : yi shi hen xiang shuo, ni hen xiang wen de 65 ge wenti. 癌症大祕密 : 醫師很想說, 你很想問的65個問題
CHINESE 641.5951 Ke/Liao Ke, Junnian. Liao li lao shi mei jiao de cong ming pie bu. 料理老師沒教的聰明撇步
CHINESE 641.675 Ke/Ming Ke, Junnian. Ming shi ming chu ai chi dan 名師名廚愛吃蛋 = Egg recipes.
CHINESE 895.13 Liu ( ) Liu, Xinwu. Hong lou meng ba shi hui hou zhen gu shi 红楼梦八十回后真故事 (刘心武 )
CHINESE 895.14 An An, Yiru. Mei ren he chu 美人何处
CHINESE 895.14 Liu Liu, Liu. Wang tan yu feng hua 妄谈与疯话 (六六) = Scrambled eggs
CHINESE 895.14 Wang/Qian Wang, Anyi Qian sha chuang xia.茜紗窗下
CHINESE 895.18 Liu , Liu, Yong A a, yan xing dao wo jia. 啊啊, 雁行到我家
CHINESE 928.951 Guo : Tong, Dao. Guo xue da shi zhi si : bai nian Zhongguo de wen hua duan lie. 国学大师之死 : 百年中国的文化断裂
CHINESE DVD Du Lala sheng zhi ji   Du Lala sheng zhi ji 杜拉拉升职记 [videorecording] = Go Lala go!
CHINESE FICTION Bo'er Bo'er. Jing bian 精变(小说) : Spiritual transformation.
CHINESE FICTION Chen, T./Wo Chen, Tong. Wo yuan yi 我愿意 (小说) = Yes, I do.
CHINESE FICTION Gao Gao, He. Ye sheng huo 夜生活 (小说)
CHINESE FICTION Guo, J./2.0 2.0 Guo, Jingming. Xiao shi dai 2.0 xu tong shi dai 2.0 小时代2.0虛铜时代 = Tiny times 2.0.
CHINESE FICTION Hu : Hu, Zhensheng. Zuo dan : cheng jiao de mi mi 做单 : 成交的秘密 (小说) = Make it mine : secret of the deal
CHINESE FICTION Lantian Lantian. Nu xiang zhang. 女乡长
CHINESE FICTION Liang Liang, Fojin. Sheng guan. 升官
CHINESE FICTION Liu Liu, Hai. Qing chun wu zhu 青春无主(小说)
CHINESE FICTION Ma, M./Yin Ma, Mingqian. Yin seng. .隐僧
CHINESE FICTION Nanpaisanshu Nanpaisanshu. Da mo chang lang : jue di kan tan. 大漠苍狼
CHINESE FICTION Qingshanluotuo , : , Qingshanluotuo. Wo de ming zi, ni de xing shi : ru guo ai, qing yong li ai. 我的名字, 你的姓氏 : 如果爱, 请用力爱
CHINESE FICTION Shi Shi, Shengrong Da xue qian gui ze. 大学潜规则
CHINESE FICTION Wang Wang, Gang. Fu bu si zhou yu 福布斯咒语 = Forbes
CHINESE FICTION Wang Wang, Qiang. Chuang shi ren 创始人 (小说)
CHINESE FICTION Wang, Y./Cang Wang, Yuewen. Cang huang 蒼黃
CHINESE FICTION Xiao, R. Xiao, Renfu Han ren. 汉人
CHINESE FICTION Ye Ye, Zhaoyan. Sushan de wei xiao. 苏珊的微笑
     
June 2010 (6 月)    
[TV SERIES] CHINESE DVD Da nu dang jia   Da nu dang jia 大女当嫁 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Lao ba kuai pao   Lao ba kuai pao 老爸快跑 [videorecording] = Daddy run.
[TV SERIES] CHINESE DVD Tie li hua   Tie li hua 铁梨花 [Videorecording]
CHINESE 641.563 Chen/Nu : Chen, Junmin. Nu xing tiao li yao shan da quan : jian jian kang kang chi yao shan.女性調理藥膳大全 : 健健康康吃藥膳
CHINESE 641.563 Wang/Sheng Wang, Anqi. Sheng nan sheng nu da bu tie 生男生女大補帖
CHINESE 641.59 Zhong   Zhong Ri Han Nanyang pai dui huo guo 中日韓南洋排隊火鍋
CHINESE 641.823 Cheng/Di : Cheng, Anqi. Di yi shi jian kuai su shang zhuo : lu cai 第一時間快速上桌 :滷菜 = The magic of lu
CHINESE DVD A mian B mian AB   A mian B mian AB A面B面 [videorecording] = The double life.
CHINESE DVD Aomen 1949   Aomen 1949 澳门 1949 [videorecording] = Maucau 1949.
CHINESE DVD Dong feng yu   Dong feng yu 东风雨 [videorecording] = East wind rain.
CHINESE DVD Du Lala sheng zhi ji   Du Lala sheng zhi ji 杜拉拉升职记 [videorecording] = Go Lala go!
CHINESE DVD Kai jia yong shi   Kai jia yong shi zhi di huang xia 铠甲勇士之帝皇侠 [videorecording].
CHINESE DVD Ru meng   Ru meng 如梦 [videorecording] = Like a dream.
CHINESE DVD Si ge qiubite   Si ge qiubite 四个丘比特 [videorecording] = The four cubids.
CHINESE DVD Yue guang bao he   Yue guang bao he 月光宝盒 [videorecording].
     
May 2010 (5 月)    
[TV SERIES] CHINESE DVD Dongjing sheng si lian   Dongjing sheng si lian 东京生死恋 [videorecording] = Engless love in Tokyo.
[TV SERIES] CHINESE DVD Fu hun   Fu hun 复婚 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Lang man ai   Lang man ai 浪漫爱 [videorecording] = Romantic love.
[TV SERIES] CHINESE DVD Lao da de xing fu   Lao da de xing fu 老大的幸福 [videorecording] = Brothers' happiness
[TV SERIES] CHINESE DVD Xi fu de mei hao   Xi Fu de mei hao shi dai 媳妇的美好时代 [videorecording] = A beautiful daughter-in-law era.
CHINESE   200 zhong bu yi yang de zi ran yang sheng shi cai da gong kai 200種不一樣的自然養生食材大公開
CHINESE 641.594 Dong Dong, Mengxiu. 50 dao xin shou jue dui cheng gong liao li 50道新手絶對成功料理
CHINESE 641.5951 Li/Shanghai Li, Jiaqian. Shang Hai wei er 上海味兒
CHINESE 613.2 Polunin Polunin, Miriam. Chi chu shi liao li ! : mei ri san can yi ding yao zhi dao de 50 zhong shi wu liao xiao 吃出食療力! :|b每日三餐一定要知道的50種食物療效
CHINESE 641.5951 Shi/Chu Shi, Jianfa. Chu shen de kuai chao 123 廚神的快炒123
CHINESE 641.5951 Wang/Wu Wang, Zhengzhang. Wu you yan kang yang hua liao li rang ni bian jian kang : tian tian fangai, tian tian kang lao 無油煙抗氧化料理讓你變健康: 天天防癌, 天天抗老
CHINESE Wu, Nanying. Zhongguo xin quan gui zhi guan fu ren.中國新權貴之官夫人
CHINESE 641.5952 Zhang/Gan Zhang, Reiwen. Gan dong wei lei de ri shi dian xin 感動味雷的日式點心
CHINESE 641.5951 Zhu/Shi Zhu, Qiuhua. 10 fen zhong jian kang chao 101 dao 10分鐘健康炒101道
CHINESE 641.563 Zhuang Zhuang, Anzhuo. Da mang ren sheng ji can 大忙人生機餐
CHINESE 320.973 Liu : Liu, Yu. Min zhu de xi jie : dang dai Meiguo zheng zhi guan cha sui bi 民主的细节 : 当代美国政治观察随笔 = Details of democracy
CHINESE 508 Dang   Dang cai se de sheng yin chang qi lai shi tian de 当彩色的声音尝起来是甜的
CHINESE 610.951 Fan Fan, Haiyan. Huangdi nei jin zhong de ti zhi yang sheng yang yan jing 黄帝内经中的体质养生养颜经
CHINESE 610.951 Wang/Huang Wang, Tong. Huang di nei jing shi er shi chen yang sheng fa. II, quan tian hou shen ti jian kang tiao li fa 黄帝内经十二时辰养生法
CHINESE 610.951 Wang/Wei : Wang xin zhi,; (1955 Wei zi ji kai fang.为自己开方 : 名老中医的特效养生妙招
CHINESE 618.92 Yang/Zui : 5-13 Yang li,; 1946- Zui hao de jian kang gei hai zi.最好的健康给孩子 : 5-13岁儿童健康手册
CHINESE 620.5 Nishiyama 3 : Nishiyama, Kiyoshi. 3 xiao shi du tong nai mi ke ji : cong zi xun ji shu dao sheng wu ke ji,yi liao, huan bao, neng yuan chan ye 3小时讀通奈米科技 : 從資訊技術到生物科技、醫療、環保、能源產業
CHINESE 641.5951 Cai 101 Cai, Quancheng. Nan ren zui ai de 101 dao cai : chao ren qi ye shi xiao chi zai jia zi ji zuo 男人最愛的101道菜
CHINESE 641.65655 Zhu , , Zhu, Qiuhua. Tian ran dou fu, dou jiang, dou hua : 90 dao jian kang ying yang, 100% fei ji yin gai zhao, wu tian jia de shou gong mei wei zi ji zuo 天然豆腐, 豆漿, 豆花
CHINESE 641.675 Gu Gu, Huixue. Da jia dou ai dan liao li 大家都愛蛋料理 = Egg recipes
CHINESE 641.823 Li : Li, Qinghua. Dian guo dun bu bao dian : can ting zhao pai bao tang zai jia qing song zuo 電鍋燉補寶典 : 餐廳招牌褒湯在家輕鬆做
CHINESE 641.86 Liao 5 : +1 100 Liao, Minyun. 5 zhong cai liao zuo xi dian : dan fen you tang +1 qing song bian hua chu 100 zhong mei wei dian xin 5種材料做西點 : 蛋粉油糖+1 輕鬆變化出100種美味點心
CHINESE 709.043 Lohr : "" Lohr, Hanns C. Di san di guo de yi shu bo wu guan : Xitele yu "Linci te bie ren wu" 第三帝国的艺术博物馆 : 希特勒与"林茨特别任务"
CHINESE 741.5951 Xie : Xie, Liwen. Mai dou xiang dang dang : dian ying yuan zhu gu shi shu 麦兜响当当 :电影原著故事书
CHINESE 895.14 Wang/You Wang, Han. You wei 有味
CHINESE 895.14 Za wen 2009   2009 Nian Zhongguo za wen jing xuan 2009年中国杂文精选
CHINESE 895.18 Feng :   Feng guo liu nian : wen hua ming ren yi wan xi 风过流年 : 文化名人忆往昔
CHINESE 895.18 San Wen 2009   2009 Nian Zhongguo san wen jing xuan 2009年中国散文精选
CHINESE 895.18 Zhongguo 2009   2009 Nian Zhongguo bao gao wen xue jing xuan 2009年中国报告文学精选
CHINESE 951.042 Tian Tian, Wenyi. Jiang Jieshi zai da lu de zui hou shi tian 蒋介石在大陆的最后十天
CHINESE BIOG 951.05092 Lin B./Xin Xin, Ziling. Lin Biao zheng zhuan.林彪正傳
CHINESE BIOG 951.058092 Deng/Maomao : "" Maomao Wo de fu qin Deng Xiaoping : "Wen ge" sui yue 我的父亲邓小平 : "文革"岁月
CHINESE 951.060922 Wen Wen, Zi. Zhongguo xin quan gui zhi sun zi shi dai 中國新權貴之孫子世代
CHINESE 951.132092 Du/Xu : Xu, Zhucheng. Du Yuesheng zheng zhuan : Hatong wai zhuan 杜月笙正传 : 哈同外传
CHINESE DVD Fang zi fang zi   Fang zi fang zi wo ai ni 房子房子我爱你 [videorecording] = House house I love you.
CHINESE DVD Huo long dui jue   Huo long dui jue 火龙对决 [videorecording] = Fire of conscience
CHINESE DVD Mei li mi ling   Mei li mi ling 美丽密令 [videorecording] = Beauty on duty.
CHINESE DVD Te gong qiang dang   Te gong qiang dang 特工强档 [videorecording] = My girlfriend is an agent.
CHINESE DVD Wei lai jing cha   Wei lai jing cha 未来警察 [videorecording] = Future X-cops.
CHINESE FICTION A'nai A'nai. Da jiang dong qu 大江东去 (上,中,下) (小说)
CHINESE FICTION He, J./Dian He, Jianming. Dian ji zhe 奠基者 (小说)
CHINESE FICTION Liao, Q./Cha Liao, Qi. Cha dao wu dao 茶道无道 (小说)
CHINESE FICTION Wang, X./Zui Wang, Xinjun. Zui hou yi ge qiong ren : zuihou yige qiongren 最后一个穷人
CHINESE FICTION Zhang, Z./Lao Zhang, Zhe Lao feng kou 老风口 (小说)
CHINESE FICTION Zhou, G./Bao Zhou, Guoping. Bao bei bao bei 宝贝宝贝 (小说)
     
April 2010 (4 月)    
[TV SERIES] CHINESE DVD Hong chen fu yu   hong chen fu yu 红尘浮玉 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Jiu xiang lai zhe ni   Jiu xiang lai zhe ni 就想赖着你 [videorecording] = Down with love.
[TV SERIES] CHINESE DVD Le huo jia ting   Le huo jia ting 乐活家庭 [videorecording] = Lohas.
[TV SERIES] CHINESE DVD Pian ju jie mi (   Pian ju jie mi 骗局揭秘 (上部) [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Pian ju jie mi   Pian ju jie mi 骗局揭秘 (下部) [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Xing fu yi ding qiang   Xing fu yi ding qiang 幸福一定強 [videorecording]
[TV SERIES] CHINESE DVD XinYi jian mei (   Xin yi jian mei (新)一剪梅 [videorecording] = One love one life.
CHINESE 613.2 Yun Yun, Wuxin. Chi de zhen xiang 吃的真相
CHINESE 737.4 Li : Li, Baorong. Ying bi shang de Meiguo wu shi zhou 硬币上的美国五十州 : 历史典故人物风情 = 50 State Quarters Program 1999
CHINESE 796.334 Li Li, Chengpeng. Zhongguo zu qiu nei mu 中国足球内幕
CHINESE 895.18 Er/Humor   2009 nian Zhongguo you mo zuo pin jing xuan 2009年中囯幽默作品精选
CHINESE 915.2 Mao Lu Mei Ye Mao lu mei ye. Zi jie ri ben. 字解日本
CHINESE BIOG 951.05092 Yuan 1976 : "" Yuan, Min. Chong fan 1976 : wo suo jing li de "zong li yi yan" an 重返1976 : 我所经历的"总理遗言"案
CHINESE 973.917092 Roosevelt/Peng Peng, Win. Shui zheng jiu le Meiguo : da xiao tiao zhong de Luosifu 谁拯救了美国 :大萧条中的罗斯福
CHINESE DVD Hua tian xi shi   Hua tian xi shi 2010 花田喜事 2010 [videorecording] = All's well end's well too 2010.
CHINESE DVD Ji su che wang   Ji su che wang 极速车王 [videorecording] = Drift III Eagle-Deluxe.
CHINESE DVD Jin yi wei   Jin yi wei 锦衣卫 [videorecording] = 14 blades.
CHINESE DVD Kongzi   Kongzi 孔子 [videorecording] = Confucius.
CHINESE DVD Qi shi er jia 72   Qi shi er jia zu ke 72 72 家租客 [videorecording] = 72 tenants of prosperity.
CHINESE DVD Quan cheng re lian   Quan cheng re lian 全城热恋 [videorecording] = Hot summer days.
CHINESE DVD Xiao bing xiao jiang   Xiao bing xiao jiang 小兵小将 [videorecording] = Soldier.
CHINESE FICTION Brown, D./Lost Brown, Dan Shi luo de mi fu 失落的秘符 (小说)
CHINESE FICTION Chen, Z./Manhattan Chen, Zhiyao. Bai tian & hei ye 白天 & 黑夜 (小说) = Manhattan love story
CHINESE FICTION Ding, Ding, Bangwen. Zhongguo shi mi shu 中国式秘書 (小说)
CHINESE FICTION Gao, J./Da Gao, Jianqun Da ping yuan 大平原 (小说)
CHINESE FICTION Liu, X./Tian Liu, Xinglong Tian xing zhe. 天行者 (小说)
CHINESE FICTION Liu, Z./Yi Liu, Zhenyun. Yi ju ding yi wan ju 一句顶一万句 (小说)
CHINESE FICTION Mo, Y./Wa Mo, Yan Wa 蛙 (小说)
CHINESE FICTION Nimapanduo/Zi Nimapanduo. Zi qing ke.紫青稞 (小说)
CHINESE FICTION Wang, W./Guo Wang, Wanfu Guo se 国色 (小说)
CHINESE FICTION Xu, G./Ma Xu, Guixiang. Ma shang tian xia 马上天下
CHINESE FICTION Yang, S./Di Yang, Shaoheng. Di ceng guan yuan 底层官员
CHINESE FICTION Zhang, L./Jin Zhang, Ling. Jin shan 金山 (小说) = Gold Mountain blues
CHINESE FICTION Zhang, Y./Wan Zhang, Ye. Wan chun 晚春 (小说)
CHINESE FICTION Zhong, Q./Ling Zhong, Qiushi. Ling nian dai 零年代 (小说)
CHINESE FICTION Zhou, D./Yu Zhou, Daxin Yu jing 预警 (小说)
CHINESE FICTION Zi you xing zou/Di Zi you xing zou. Di san zhong ai qing. 第三种爱情 (小说)
CHINESE Xu, K./Nu Xu, Kaizhen. Nu shi zhang zhi fei chang guan xi 女市长之非常关系 (小说)
     
March 2010 (3 月)    
[TV SERIES] CHINESE DVD Cheng jia li ye   Cheng jia li ye 成家立业 [videorecording] = Get married and start self's carrer.
[TV SERIES] CHINESE DVD Nan er ben se   Nan er ben se 男儿本色 [videorecording] = Those days in an epoch.
[TV SERIES] CHINESE DVD Shen hua   Shen hua 神话 [videorecording]
[TV SERIES] CHINESE DVD Sufei de gong ci   Sufei de gong ci 苏菲的供词 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Xiong mao ren   Xiong mao ren 熊猫人 [videorecording]
[TV SERIES] CHINESE DVD Xue se hun yin   Xue se hun yin 血色婚姻 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD You jian a-Lang   You jian a-Lang 又见阿郎 [videorecording].
CHINESE 155.26 Eikmann Eikmann, Jorg. Xue xing de mi mi 血型的秘密
CHINESE 181.114 Zhuangzi/Wang   Zhuangzi de xiang shou 庄子的享受
CHINESE 306.7 Tao Tao, Jingying. Wo ai gu wo zai 我愛故我在
CHINESE 336.2 Mei Q&A   Mei Zhong Tai kua guo shui wu Q&A 美中台跨國稅務Q&A = Cross Pacific taxation questions andanswers most Chinese must know
CHINESE 364.1323 Du Du, Zhigen. Zhongguo xin quan gui zhi guan shang qie guo lu 中國新權貴之官商竊國錄
CHINESE 370.113 Seelig 20 Seelig, Tina Lynn. Zhen xi wang wo 20 sui jiu dong de shi : Shidanfo da xue de chuang xin 真希望我20歲就懂的事 :|b史丹佛大學的創新x創意x創業震撼課程
CHINESE 371.822 Mortenson Mortenson, Greg. San bei cha 三杯茶 = Three cups of tea
CHINESE 613 Ling   Ling ni zhen jing de jian kang zhong gao 令你震驚的健康忠告
CHINESE 613 Ling   Ling ni zhen jing de sheng huo e xi 令你震驚的生活惡習
CHINESE 613 Zui   Zui xin nu xing yi xue shi dian 最新女性醫學事典 = Newest feminine medicine matter standard
CHINESE 613.2 Yi 1001   Yi sheng mei jiao de 1001 yin shi yi ji 醫生沒教的1001飲食宜忌= The secret of suitable food collocation
CHINESE 641.3 Zhang Zhang, Xiaoheng. Si ji yin shi bai yi bai ji. Qiu dong pian.四季飲食百宜百忌.秋冬篇
CHINESE 641.561 Xiaoxiaomitong Xiaoxiaomitong. Mei wei qing ren can 美味情人餐 = Lover's love meal.
CHINESE 641.563 Huang MC Huang, Shuhui. Chi chu jian kang MC mei ren 吃出健康MC美人 = The guide of menstrual cycle recipes.
CHINESE 641.5631 Ma "" : Ma, Fang. "San gao" ren qun zen me chi : gao xie tang, gao xie ya, gao xie zhi renqun de yin shi fang an "三高"人群怎么吃 : 高血糖、高血压、高血脂人群的饮食方案
CHINESE 641.5951 Ding 100   100 dao bi dian bi xue de xiao cai 100 道必點必學的小菜
CHINESE 641.5951 Liang Liang, Qiongbai. Liang Qiongbai jiao ni chao fan 梁瓊白敎你炒飯 = Master Liang teaches fried rice
CHINESE 641.5952 Hayashi : Hayashi, Nozomu. Jian kang qing liao li : chao di zhi si fang mei zhuan 健康輕料理 : 超低脂私房美饌
CHINESE 641.59593 Cheng Cheng, Anqi. Feng qing Taiguo cai.风情泰国菜
CHINESE 641.822 Jiang Jiang, Lizhu. Taiwan dao di chao mi fen 台灣道地炒米粉
CHINESE 641.86 Liang Liang, Qiongbai. Liang Qiongbai jiao ni lan ma ma zuo dian xin 梁瓊白教你懶媽媽做點心
CHINESE 641.865 Zhu 100 : 130 Zhu, Qiuhua. 100 zhong xiao bing da li run : 1 bing zhuan 30 yuan.
CHINESE 792.23 Zhou/Xiao Zhou, Libo. Xiao kan da Shanghai 笑侃大上海 [videorecording].
CHINESE 895.12 An An, Yiru. Guan yin 观音
CHINESE 895.14 Yu/Wen : Yu, Qiuyu. Wen xue, Yu Qiuyu : yu Bei da xue sheng tan Zhongguo wen hua 问学。余秋雨 : 与北大学生谈中国文化
CHINESE 895.18 Liang () Liang, Wendao Wo zhi 我执 (梁文道)
CHINESE 910.2 Yi 100   Yi sheng yao qu de 100 ge shen mi tan xian di一生要去的100個神秘探險地
CHINESE 915.1 Yi/Zhongguo 100   Yi sheng yao qu de Zhongguo, Taiwan zui mei 100 ge di fang 一生要去的中國、台灣最美100個地方
CHINESE 915.15 Yi/Tibet 39   Yi sheng yi ding yao qu de 39 ge Xizang zui mei de di fang 一生一定要去的39个西藏最美的地方 = 39 most beautiful spots in Tibet
CHINESE 917.3 Bai Bai, Yansong. Yansong kan Meiguo.岩松看美国
CHINESE 917.471 Chuang Zhuang, Huijia. Niu yue xia cheng feng ge 纽约下城风格 = New York downtown style : an insider view ofthe New York avant-garde fashion scene
CHINESE 951.1320922 Song Song, Luxia. Shanghai tan ming men gui xiu 上海滩名门闺秀
CHINESE 951.249 Liao : 1977 Liao, Xinzhong. Wo men Taiwan zhe xie nian : 1977 nian zhi jin.我们台湾这些年 : 1977年至今
CHINESE 951.249 Long Long, Yingtai. Da jiang da hai yi jiu si jiu 大江大海一九四九
CHINESE 956.7044 Xiong : Xiong, Yan. Cong liu si dao Yilake zhan chang : Xiong Yan mu shi ri ji 從六四到伊拉克戰場 :熊焱牧師日記
CHINESE DVD 792 ER-2010   2010 Chun jie lian huan wan hui 2010 春节联欢晚会 [videorecording].
CHINESE DVD Ai dao di   Ai dao di 爱到底 [videorecording]
CHINESE DVD Ci ling   Ci ling 刺陵 [videorecording]= The Treasure hunter on my way.
CHINESE DVD Feng yun 2 (2)   Feng yun 风云 (2) [videorecording] = The storm warriors. II
CHINESE DVD Hai yun tai   Hai yun tai 海云台 [videorecording].
CHINESE DVD Pu ke wang   Pu ke wang 扑克王 [videorecording] = Poker King.
CHINESE DVD Shi yue wei cheng   Shi yue wei cheng 十月围城[videorecording] = Body guards and assassins
CHINESE DVD Tai yang xiang zhe   Tai yan xiang zhe yin tian zhan fang 太阳向着阴天绽放 [videorecording].
CHINESE DVD Ting shuo   Ting shuo 聽說 [videorecording] = Hear me.
CHINESE DVD Wo de tang chao   Wo de Tang chao xiong di 我的唐朝兄弟 [videorecording] = The robbers.
CHINESE FICTION Ai, M./San () Ai, Mi. San ren xing 三人行 (艾米著)
CHINESE FICTION A'nai () A'nai. Da jiang dong qu 大江东去 (上)
CHINESE FICTION Cui, M./Fu Cui, Manli. Fu chen : zui ji li ren xin de zhi chang sheng cun xiao shuo. 浮沉 2 : 最激励人心的职场生存小说. (崔曼莉)
CHINESE FICTION Cui, M./Fu Cui, Manli. Fu chen 浮沉 . (崔曼莉)
CHINESE FICTION Hong, Y./Hao Hong, Ying Hao er nu hua.好兒女花
CHINESE FICTION Jiang : Jiang, Nan. Zhuolu : Yan de zui hou wang sun.涿鹿 : 炎的最后王孙
     
February 2010 (2 月)    
[TV SERIES] CHINESE DVD Ai sheng kai   Ai sheng kai 爱盛开 [videorecording] = Love blooming.
[TV SERIES] CHINESE DVD Cang qiong zhi mao   Cang qiong zhi mao 苍穹之昴 [videorecording] = The pleiades.
[TV SERIES] CHINESE DVD Da ci shang   Da ci shang 大瓷商 [videorecording] = Great Porcelain Merchant.
[TV SERIES] CHINESE DVD Jia li jia wai   Jia li jia wai 家里家外 [videorecording] = Around the home.
[TV SERIES] CHINESE DVD Shang jie li ren   Shang jie li ren 商界丽人[videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Shou zhe yang guang   Shou zhe yang guang shou zhe ni 守着阳光守着你 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Wo ju   Wo ju 蜗居 [videorecording] = Dwelling narrowness
CHINESE 616.047 Ling   Ling ni zhen jing de shen ti jing xun 令你震驚的身體警訊
CHINESE 641.5951 Guo 77 Guo, Qizhao. 77 dao ni yi ding yao xue hui de Taiwan xiao chi 77道你一定要学会的台湾小吃 = Taiwan common food.
CHINESE 641.5952 Kazuko/Riben Kazuko, Emi. Riben liao li shi yong da quan 日本料理實用大全 = Japanese food and cooking
CHINESE 650.1 Lu Lu, Ming. Ruan neng li zai jing zheng zhong sheng chu = Soft skills outstanding incompetition
CHINESE 895.13 Zhang/Yan : Yan, Hong Na yi zhong ai bu qian chuang bai kong : Zhang Ailing ai guo de na xie ren 哪一种爱不千疮百孔 : 张爱玲爱过的那些人
CHINESE BIOG 895.18 Qi Qi, Bangyuan. Ju liu he 巨流河
CHINESE 910.41 Bi Bi, Shumin. Bi Shumin mu zi hang hai huan qiu lu xing ji 毕淑敏母子航海环球旅行记
CHINESE 951.05 Xue : "" Xue, Qingchao. Li shi de jian zheng : "wen ge" de zhong jie 历史的见证 : "文革"的终结
CHINESE 951.24905 Li Li, Ao Li Ao yi tan ai si lu 李敖议坛哀思录
CHINESE BIOG 951.24905092 Jiang/Cao Cao, Juren Jiang Jingguo lun 蒋经国论
CHINESE 973 Wang Wang, Dinghe. Zai Mei sheng huo xu zhi在美生活須知 = What you should know about life among Americans
CHINESE CD 787.6 Stringed   La xian yue qi 拉弦乐器| [sound recording] = Stringed instruments
CHINESE DVD 391.2 Zhongguo   Zhongguo qipao 中国旗袍 [videorecording] = Chinese qipao.
CHINESE DVD Huo xing bao bei   Huo xing bao bei zhi huo xing mei shi 火星宝贝之火堂没事 [videorecording].
CHINESE DVD Shi yue wei cheng   Shi yue wei cheng 十月围城 [videorecording] = Body guards and assassins.
CHINESE DVD Sui chao lai ke   Sui chao lai ke 隋朝来客 [videorecording] = Visitors from the Sui Dynasty.
CHINESE DVD Xiong mao da xia   Xiong mao da xia 熊猫大侠 [videorecording] = Panda express.
CHINESE FICTION Jiu, Y./Hua Jiu, Yehui. Hua kai ban xia 花开半夏 (小说)
     
January 2010 (1月)    
[TV SERIES] CHINESE DVD Dang pu   Dang pu 当铺 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Pao jie xiao jie   Pao jie xiao jie 跑街小姐 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Ren jian zheng dao   Ren jian zheng dao shi cang sang 人间正道是沧桑 (1)[videorecording]. 1
[TV SERIES] CHINESE DVD Ren jian zheng dao   Ren jian zheng dao shi cang sang 人间正道是沧桑 (2) [videorecording]. 2
[TV SERIES] CHINESE DVD Xiao yi Duohe   Xiao yi Duohe 小姨多鹤 [videorecording] = Aunt Duoho.
CHINESE 070.4092 Zeng/Sheng : Zeng, Zimo. Sheng ming zhi tong : she hui neng jian du 生命之痛 : 社会能见度
CHINESE 070.4092 Zeng/Tou : Zeng, Zimo. Tou ming di dai : she hui neng jian du 透明地带 : 社会能见度
CHINESE 181 Yi Yi, Zhongtian Xian Qin zhu zi bai jia zheng ming.先秦诸子百家争鸣
CHINESE 181 Zhuangzi/Tsai Cai, Zhizhong Zhuangzi speaks : the music of nature.
CHINESE 291 Frazer ( Frazer, James George Jin zhi 金枝 (1)= The golden bough : a study in magic and religion.
CHINESE 291 Frazer Frazer, James George Jin zhi 金枝 (2)= The golden bough : a study in magic and religion.
CHINESE 294.3 Yan : Yan, Chongnian. He zhang lu : Yan Chongnian dui hua Xing Yun da shi.合掌录 : 阎崇年对话星云大师
CHINESE 330.951 Naisbitt : Naisbitt, John. Zhongguo da qu shi : xin she hui de ba da zhi zhu.中国大趋势 : 新社会的八大支柱
CHINESE 378.161 Zhang Zhang, Shunfang. Meiguo da xue shen qing zhi nan 美國大學申請指南 = the American college admission guide.
CHINESE 641.5951 Yao/Xiang Yao, Jiaxiong. Xiang la kai wei cai香辣開胃菜 = Tasty appetizers
CHINESE 895.14 Liu/Ai Liu, Yong. Ai yao yi sheng de jing yan.爱要一生的惊艳
CHINESE 895.14 Xi Xi, Murong. Meng wen kev.蒙文课
CHINESE 895.18 Ding/Wen Ding, Dong Wen hua shi ri tan.文化十日谈
CHINESE 895.18 Ji/Tian : Bian, Yufang. Tian yi cong lai gao nan wen : wan nian Ji Xianlin.天意从来高难问 : 晚年季羡林
CHINESE 895.18 Zhai Zhai, Hua. Dong fang wen hua xi fang yu. 东方文化西方语.
CHINESE DVD 915.115 Gu gong   Gu gong mi jing zi wu shu jian 故宮秘境 子午书简 [videorecording].
CHINESE DVD Feng sheng   Feng sheng 风声 [videorecording] = The message.
CHINESE DVD Fu chou   Fu chou 复仇 [videorecording] = Vengeance.
CHINESE DVD Hua Mulan   Hua Mulan 花木兰 [videorecording] = Mulan.
CHINESE DVD Lang zai ji   Lang zai ji 狼灾记 [videorecording] = The warrior and the wolf.
CHINESE DVD Lian ai qian gui ze   Lian ai qian gui ze 恋爱前规则 [videorecording]=My airhostess roommate.
CHINESE DVD Qiu Xi   Qiu Xi 秋喜 [videorecording].
CHINESE DVD Zai sheng hao   Zai sheng hao 再生号 [videorecording].
CHINESE FICTION Di, A. Di, An. Xijue 西决 (小说)
CHINESE FICTION Li, L./Yu Li, Liang. Yu wang zhi men.欲望之门(小说)
CHINESE FICTION Liang, Y./Liu Liang, Yuan Liu li shi dai 琉璃时代 (小说)
CHINESE FICTION Wang, X./Chang Wang, Xiaoying Chang jie xing 长街行 (1)(小说)
CHINESE FICTION Wang, X./Chang Wang, Xiaoying Chang jie xing 长街行 (2) (小说)
CHINESE FICTION Wang, X./Gong ( Wang, Xiaofang. Gong wu yuan bi ji 公务员笔记 (小说)
CHINESE FICTION Yu, H./Hei Yu, Hong. Hei mei 黑煤 (小说)
CHINESE FICTION Zhang, X./Dui Zhang, Xin. Dui mian shi he ren.对面是何人(小说)
CHINESE FICTION Zhou, M. Zhou, Meisen Meng xiang yu feng kuang 梦想与疯狂 (小说)
     
December 2009 (12 月)    
[TV SERIES] CHINESE DVD Bai fen zhi yi de 1%   Bai fen zhi yi de ke neng xing 1% 的可能性 (韩剧) [videorecording] = 1% something.
[TV SERIES] CHINESE DVD Da ai wu di   Da ai wu di 大爱无敌 [videorecording] = Invicible love.
[TV SERIES] CHINESE DVD Gen wo de qian qi   Gen wo de qian qi tan lian ai 跟我的前妻谈恋爱 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Gu meng   Gu meng 故梦[videorecording] = Remembrance of dreams past.
[TV SERIES] CHINESE DVD Jiao xiang qing ren (   Jiao xiang qing ren 交響情人夢 (日本) [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Jin sheng qian ni   Jin sheng qian ni yi ge yong bao 今生欠你一个拥抱 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Yi tian tu long ji   Yi tian tu long ji 倚天屠龍記 [videorecording].
CHINESE 305.42 Wu Wu, Lingyun. Hong zhuang : nu xing de gu dian.红装:女性的古典
CHINESE 305.896073 Obama/Audacity Obama, Barack. Oubama yong wang zhi qian 歐巴馬勇往直前
CHINESE 792.092 Li/Xiao : Xiao, Fei. Na shi de ji mo : yi dai ming ling Li Xianglan 那时的寂寞: 一代名伶李香兰
CHINESE 895.14 Mei : Mei, Yi. Qun meng shi dai : dang xia sheng huo qi zong zui e 群氓时代 : 当下生活七宗罪恶
CHINESE 915.1 Zhongguo   Zhongguo 100 mei li gu zhen 中国一百魅力古镇 = Top 100 Chinese immemorial towns
CHINESE 951 Hu Hu, Axiang Zhongguo guo hao de gu shi.中国国号的故事
CHINESE 951.042 Chiang/Wang Wang, Feng Jiang Jieshi si wang zhi mi.蔣介石死亡之謎
CHINESE 951.05 Hu Hu, Ping Chan ji : 1957 ku nan de ji tan 禅机 : 1957 苦难的祭坛
CHINESE 951.05 Hu Hu, Ping Chan ji : 1957 ku nan de ji tan 禅机 : 1957 苦难的祭坛
CHINESE 951.056 Ye Ye, Yonglie. "Si ren bang" xing wang "四人帮"兴亡 (上)
CHINESE 951.056 Ye Ye, Yonglie. "Si ren bang" xing wang "四人帮"兴亡 (中)
CHINESE 951.056 Ye Ye, Yonglie. "Si ren bang" xing wang "四人帮"兴亡 (下)
CHINESE 951.05902 Mao/Guo Guo, Jinrong. Zou jin Mao Zedong de zui hou sui yue.走进毛泽东的最后岁月
CHINESE DVD Chongqing mei nu   Chongqing mei nu 重庆美女 [videorecording] = Chongqing girl.
CHINESE DVD Fei chang zhu bo   Fei chang zhu bo 非常主播 (韩国) [videorecording].
CHINESE DVD Feng sheng   Feng sheng 风声 [videorecording] = The message.
CHINESE DVD Jian zhi tong men   Jian zhi tong men 剑指同门 [videorecording] = Rebellion.
CHINESE DVD Jue jiang luo bo   Jue jiang luo bo 倔强萝卜 [videorecording].
CHINESE DVD Mai tian   Mai tian 麦田 [videorecording] = Wheat.
CHINESE DVD Yi wai   Yi wai 意外 [videorecording].
CHINESE FICTION Cong Cong, Rong. Jing cheng da lu shi 京城大律师
CHINESE FICTION He, C./Guan He, Caiwei. Guan chang gao su xian.官场高速线 (小说)
CHINESE FICTION Li, C./Mei Li, Chunping. Mei gui hua yuan 玫瑰花苑
CHINESE FICTION Liu, Liu chun lai,; (1956 Shi yun. di yi ji.时运. 第一季
CHINESE FICTION Liu, Z./Jing Liu, Zhengzheng. Jing cheng zui hou yi ge wan zhu.京城最后一个顽主(小说)
CHINESE FICTION Na, D./Jia Na, Duo. Jia gu sui. 甲骨碎
CHINESE FICTION Su, T./He Su, Tong He an 河岸
CHINESE FICTION Wang, X./Wai Wang, Xiaofang. Wai ke yi sheng 外科医生
CHINESE FICTION Wen, Q./Hu Wen, Quanjie. Hu Keke Beijing cheng gong ji 胡可可北京成功记 = The success of Coco Hu in Beijing.
CHINESE FICTION Ye, W./Wu Ye, Wenling. Wu you shu. 无忧树 (小说)
     
November 2009 (11 月)    
[TV SERIES] CHINESE DVD Jin Daban   Jin da ban 金大班 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Pi zi ying xiong   Pi zi ying xiong 痞子英雄 [videorecording] = Black & white.
[TV SERIES] CHINESE DVD Shen tan Di Renjie. 3   Shen tan Di Renjie. Di san bu . 神探狄仁杰。第三部. [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Wo ju   Wo ju 蜗居 [videorecording] = Dwelling narrowness
[TV SERIES] CHINESE DVD Wu duo jin hua   Wu duo jin hua 五朵金花 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Yun xiu   Yun xiu 云袖 [videorecording].
CHINESE 610.951 Wang Wang, Chenxia. Cong zhang wen kan jian kang . 从掌纹看健康
CHINESE 895.18 Ju/Du Ji, Xianlin. Ji Xianlin du shu yu zuo ren . 季羡林读书与做人
CHINESE DVD 792.23 Zhou Zhou, Libo. Zhou Libo xiao kan san shi nian [1978-2008]. 周立波笑侃三十年
CHINESE DVD 951 Da 2009   Da yue bing 大阅兵 2009 [videorecording] : Zhonghua ren min gong he guo cheng li liu
CHINESE DVD Bai yin di guo   Bai yin di guo 白银帝国 [videorecording] = Empire of silver.
CHINESE DVD Da wei wang   Da wei wang 大胃王 [videorecording].
CHINESE DVD Huang jia ci qinq   Huang jia ci qing 皇家刺青 [videorecording].
CHINESE DVD Jian guo da ye   Jian guo da ye 建国大业 [videorecording] = The founding of a Republic.
CHINESE DVD Qi chuan xu xu   Qi chuan xu xu 气喘吁吁 [videorecording].
CHINESE DVD Qian wo shi wan   Qian wo shi wan ling wu qian 欠我十万零五千 [videorecording].
CHINESE DVD Yao tiao shen shi   Yao tiao shen shi 窈窕绅士 [videorecording] = My fair gentleman.
CHINESE FICTION Cai, J./Fu . , Cai, Jun . 人间. 中卷, 复活夜(小说) = The world. Revival night.
CHINESE FICTION Cai, J./Tian . , Cai, Jun Tian ji. Di yi ji, Chen shui zhi cheng 天机. 第一季, 沉睡之城
CHINESE FICTION Wang, H./Xiang Wang, Hailing. Xiang ban .相伴
     
October 2009 (10 月)    
[TV SERIES] CHINESE DVD Ai qing gong yu   Ai qing gong yu 爱情公寓 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD An tan   An tan 暗探 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Ming xing de lian ren   Ming xing de lian ren 明星的恋人 (韩剧) [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Shanghai feng yun   Shanghai feng yun 上海风云 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Yi qi lai kan   Yi qi lai kan liu xing yu 一起来看流星雨 [videorecording].
CHINESE 133.8 Li Wumanlanjiang. Tui bei tu zhong de li shi 推背图中的历史
CHINESE 158.12 Ahn Ahn, Eun-young. Nu zi sheng huo sheng jing 女子生活圣经
CHINESE 610.951 Ma/Ma : Ma, Yueling Ma Yueling xi shuo wen zhen dan : rang bu sheng bing de zhi hui kai hua jie guo 馬悦凌细说问诊单 : 让不生病的智慧开花结果
CHINESE 610.951 Wu : Wu, Guozhong. Huo dao tian nian : mi chuan quan Zhongguo de yang sheng qu bing da fa 活到天年 : 秘传全中国的养生祛病大法
CHINESE 610.951 Xu : Xu, Wenbing. Huangdi nei jing jia yong shuo ming shu : shang gu tian zhen lun 黃帝內经家用说明书 :上古天真论
CHINESE 613 Ma/Wen Ma, Yueling. Wen du jue ding sheng lao bin si 温度决定生老病死
CHINESE 616.123 Hirsch , Hirsch, Anita, M.S. Hao dan gu chun, huai dan gu chun 好胆固醇, 坏胆固醇
CHINESE 616.462 Jiang 101   Jiang xie tang101 ge xiao qiao men 降血糖101个小窍门
CHINESE 646.70082 Liang Liang, Sujuan. Qi zhi jue ding nu ren yi sheng 气质决定女人一生
CHINESE 951.026 Liu/Shao Liu, Ji Shao bing ge zhong de li shi 烧饼歌中的历史
CHINESE DVD 782.1 Yuan   Yuan Chonghuan 袁崇焕 (京剧电影) [videorecording].
CHINESE DVD Ai you lai sheng   Ai you lai sheng 爱有来生 [videorecording] = Eternal beloved.
CHINESE DVD Fei chang wan mei   Fei chang wan mei 非常完美 [videorecording].
CHINESE DVD Ji qi xia   Ji qi xia 机器侠 [videorecording].
CHINESE DVD Zhui ying   Zhui ying 追影 [videorecording] = Tracing shadow.
CHINESE FICTION Hua Hua, Wenyong. Kekexili de ku qi 可可西里的哭泣 = Weeping of Kekexili
CHINESE FICTION Shenxue/Ling hun () Shenxue. Ling hun wu hui zhi zheng fu nu wang xin 灵魂舞会之征服女王心 (深雪) = Four hundred years of solitude
CHINESE FICTION Shenxue/Ling () Shenxue. Ling hun wu hui zhi mi ai si bai nian 灵魂舞会之谜爱四百年 (深雪) = Four hundred years of solitude
CHINESE FICTION Shenxue/Yue Shen, Xue. Yue ye yi liu le si xin bu xi de yan jing 月夜遗留了死心不息的眼睛 (深雪) = Dead of love
CHINESE FICTION Yan Yan, Lianke Shou huo 受活
     
September 2009 (9 月)    
[TV SERIES] CHINESE DVD Dao mei xiong 104   Back Kom Bei ken xiong 倒霉熊 (104 集卡通,韩国)[videorecording] = Dao mei xiong.
[TV SERIES] CHINESE DVD Lang yu gou   Lang yu gou de shi jian 狼與狗的時間 (韩剧) ([videorecording] = Time between dog and wolf.
[TV SERIES] CHINESE DVD Ren dao zhong nian   Ren dao zhong nian 人到中年 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Xiong di wu jian   Xiong di wu jian 兄弟无间 [videorecording].
CHINESE 306.7 Maoyannana 0.01mm Maoyannana. Nu ren yu nan ren de ju li zhi you 0.01 mm 女人與男人的距離只有0.01mm
CHINESE 613.2 Yoshikawa Yoshikawa, Tamami. Ti nei jiao su li da zuo zhan 體内酵素力大作戰
CHINESE 616.8498 Idzikowski Idzikowski, Christop Shen shui mian 深睡眠
CHINESE 618.92 Ma Ma, Yueling. Fu mu shi hai zi zui hao de yi sheng 父母是孩子最好的医生
CHINESE 649.1 Peng Peng, Juxian. Jiao yang hao hao wan 教養好好玩 = Good idea!
CHINESE 650.1 Liu Mr. 6: : 30 Liu, Weilin. Mr. 6: li liang xi ren lei : rang ren sheng ni zhuansheng de 30 ge ke xue fang fa Mr. 6: 力量系人類 : 讓人生逆轉勝的30個科學方法
CHINESE 709.51 Ma . Ma, Weidu. Ma Weidu shuo. Ce shang pian 马未都说. 厕上篇
CHINESE 779.9978 Xie Xie, Youqin E. Xing zou yu xi bu 行走于西部 = Trekking American West
CHINESE 895.14 Shen Shen, Qilan. Na ge jie jie jiao wo men de shi 那个姐姐教我们的事
CHINESE 915.115 Niaokou Niaokou, Muzi. Qian jin Beijing yi shu qu 前進北京藝術區 = Art tour Beijing
CHINESE 951.059092 Zhu Zhu, Rongji. Zhu Rongji da ji zhe wen . 朱镕基答记者问
CHINESE DVD Bao chi ai ni   Bao chi ai ni 保持爱你 (香港)[videorecording] = Love connected.
CHINESE DVD Da nei mi tan   Da nei mi tan ling liing gou 大内密探灵灵狗 (香港) [videorecording].
CHINESE DVD Kai xin zhi hang   Kai xin zhi hang 开心直航 (日本) [videorecording] = Happy flight.
CHINESE DVD Qie ting feng yun   Qie ting feng yun 窃听风云 [videorecording] = Overheard.
CHINESE DVD Tou qi   Tou qi 头七 (香港) [videorecording]=The first 7th night.
CHINESE DVD Wang shang you yuan   Wang shang you yuan 網上有緣 (韩国) [videorecording] = Who are you ?
CHINESE DVD Xinsu shi jian   Xinsu shi jian 新宿事件(香港)[videorecording] = Shinjuku incident.
CHINESE DVD Xue xiao   Gakko. II [videorecording] 学校 (日本) = The learning circle
CHINESE DVD Xun zhao Cheng Long   Xun zhao Cheng Long 寻找成龙 [videorecording] = Looking for Jackie.
CHINESE DVD Ye dian   Ye dian 夜, 店 [videorecording] = One night in supermarket.
CHINESE FICTION Li v1 Li, Ke. Du Lala sheng zhi ji 杜拉拉升职记 = A story of Lala's promotion
CHINESE FICTION Li v2 2. Li, Ke. Du Lala sheng zhi ji 2. Hua nian shi shui 杜拉拉升职记2. 华年似水 = Lala II : those shinning [sic] days.
CHINESE FICTION Mayle Mayle, Peter. Zhui zong Saishang 追踪塞尚 = Chasing Cezanne.
     
     
August 2009 (8 月)    
[TV SERIES] CHINESE DVD An xiang   An xiang 暗香 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Dou jiao wo   Dou jiao wo san mei 都叫我三妹 [videorecording] = All call me San Mei.
[TV SERIES] CHINESE DVD Jin qu   Jin qu 禁区 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Mi qing jie mei   Mi qing jie mei 迷情姐妹[videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Ru guo ai ke yi   Ru guo ai ke yi chong lai 如果爱可以重来[videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Tie chi tong ya. 4 .   Tie chi tong ya Ji Xiaolan. Di si bu .铁齿铜牙纪晓岚. 第四部 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Wan juan lou. 2 .   Wan juan lou. Di er bu. . 万卷楼. 第二部[videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Wang zu   Wang zu 望族 [videorecording] = Eminent clan.
[TV SERIES] CHINESE DVD Zai na yao yuan de   Zai na yao yuan de di fang 在那遥远的地方 [videorecording] = In that distant place.
[TV SERIES] CHINESE DVD Zhi ai mo sheng ren   Zhi ai mo sheng ren 只愛陌生人 (韩剧)[videorecording] = Invitation
[TV SERIES] VIDEO DVD Song hu feng yun   Song hu feng yun 淞沪风云[videorecording].
CHINESE 004.67 Liu : Mr. 62009 : , , , , Liu, Weilin. Wang lu hong shi jian : Mr. 6 de 2009 nian du bao gao : zui hong de ren,網路紅事件 : Mr. 6 2009年度報告
CHINESE 133.9 Lingji Lingji. Tong ling Ji po mei gui xin.
CHINESE 133.9 Shi Shi, Jiqing. Kan shen ting gui : Shi Jiqing de tong ling zhen cha shi jian bu
CHINESE 155.9 Qiu : Qiu, Yonglin. Bu sheng qi de gong zuo : di yi ben qing xu wen ti de jie jue zhi nan.不生氣的工作 : 第一本情緖問題
CHINESE 613.2 Chen PH7.2 Chen, Junxu. PH7.2 jie kai ni de ti zhi mi ma : Chen Junxu bo shi jiao ni yang cheng bu sheng bing de jian xing ti zhi li PH7.2 解開你的體質密碼
CHINESE 618.242 Wang Wang, Dongxuan. Yun fu bi bei an tai shu 孕妇必备安胎书= Mother necessary handbook.
CHINESE 646.7 Yoshimura Yoshimura, Yoko. Faguo nu ren bu hua qian ye you ya.法國女人不花錢也優雅
CHINESE 649.1Jimi Jimi. Wo de cuo du shi da ren de cuo 我的错都是大人的错= Don't blame me,it's not my fault.
CHINESE 709 Takashina v3 Takashina, Shuji,; 1 Xie gei nian qing ren de xi yang mei shu shi.寫給年輕人的西洋美術史 v3
CHINESE 709 Takashina v2 Takashina, Shuji,; 1 Xie gei nian qing ren de xi yang mei shu shi.寫給年輕人的西洋美術史 v2
CHINESE 709 Takashina v1 Takashina, Shuji,; 1 Xie gei nian qing ren de xi yang mei shu shi.寫給年輕人的西洋美術史 v1
CHINESE 751.4251 Fan Fan, Yongchen Mo yun.墨韵
CHINESE 895.12 Cao Cao, Yu. Ri chu.日出
CHINESE 895.18 Fang : Fang, Wenshan. Qing hua ci : yin cang zai you se li de wen zi mi mi 靑花瓷 : 隐藏在釉色里的文字秘密= Blue and white porcelain
CHINESE 951.026 Dangnianmingyue v6 v6 Dangnianmingyue. Ming chao na xie shi er. 6 明朝那些事儿 v6
CHINESE 951.026 Dangnianmingyue v7 . v7 Dangnianmingyue. Ming chao na xie shi er. Da jie ju.明朝那些事儿. v7
CHINESE FICTION Hou Hou, Wenyong. Da yi yuan xiao yi shi . 大醫院小醫師
     
     
July 2009 (7 月)    
CHINESE 181.112 Chin : Chin, Ann-ping Kongzi : xuan xiao shi dai de gu du zhe ren 孔子 : 喧囂時代的孤獨哲人
CHINESE 294.3927 Song : , , , Song, Tiantian. Tan fo shuo dao wu ren sheng : kan tou, fang xia, zi zai, sui yuan.谈佛说道悟人生 : 看透, 放下, 自在, 随缘  
CHINESE 302.224 Maoyannana : Maoyannana. Nu ren shuo hua shu : hui shuo hua de nu ren zhen hao ming : ren mei, hua geng yao shuo de piao liang 女人說話術 : 會說話的女人真好命
CHINESE 305.40951 Fu : Fu, Shubin. Nan guo jia li : Shanghai, Hangzhou, Changsha, Guangdong nu zi de xing ge yu feng yun.南國佳麗 : 上海、杭州、長沙、
CHINESE 305.40951 Zhang : , , , Zhang, Yaonan. Bei di yan zhi : Beijing, dong bei, Sichuan, Wuhan nu zi de xing ge yu feng yun.北地胭脂 : 北京, 東北, 四川, 武漢女子的性格與風韻
CHINESE BIOG 305.8951092 Chao/Hua : Hua, Wendi. Zhi hui yu mei li : Zhao Xiaolan 智慧与美丽 : 赵小兰= Wisdom and beauty : Elaine L. Chao.
CHINESE 332.024 Cen Cen, Yongkang. Cong ming sheng qian guo hao ri 聰明省錢過好日  = Saving money smartly
CHINESE 610 Snyderman : 99 Snyderman, Nancy L. Zhi ming de yi xue chang shi : yi ji zhen zheng rang ni geng jian kang de 99 ge mi jue致命的醫學常識 :以及真正讓你更健康的99個秘訣  
CHINESE 613 Wu Wu, Yongzhi. Wu Yongzhi bu yi yang de zi ran yang sheng fa 吳永志不一樣的自然養生法
CHINESE 613 Xiao :90   Xiao bing shi wo geng jian kang : Cuntian bo shi de 90 sui chang shou fa 小病使我更健康 : 村田博士的90歲長壽法
CHINESE 613.2 Wu : 100 Wu, Yongzhi. Bu yi yang de zi ran yang sheng fa : shi jian 100 wen.不一樣的自然養生法 : 實踐100問
CHINESE 613.7046 Huang Huang, Guishi. Da xiao de jing ren li liang 大笑的驚人力量
CHINESE 615.854 Chen : Chen, Junxu. Zen me chi ye du bu liao wo : Chen Junxu zu du, jie du, pai du si fang mi ji.怎麼吃也毒不了我 : 陳俊旭阻毒、解毒、排毒私房秘笈  
CHINESE 615.854 Chen/chi , ! : Chen, Junxu. Chi dui le, yong yuan dou jian kang : sheng huo yin shi shi jian pian = How to eat healthy.吃對了, 永遠都健康! : 生活食實踐篇  
CHINESE 616.3999 Chen Chen, Zhiyang. Bu zai tong feng de sheng huo 不再痛風的生  
CHINESE 616.81 Lin :   Qiang jiu zhong feng : fang zhi quan jia bu bei bing mo tuo lei搶救中風 : 防止全家不被病魔拖累  
CHINESE 616.8527 You 100   You yu zheng hou tiao yang 100 zhao.憂鬱症候調養100
CHINESE 641.822 Zeng : Zeng, Xiubao Liang liang de chi mian : Bao shi fu liang mian shi pu 涼涼的吃麵 : 保師傅涼麵食
CHINESE 649.1 Honore Honore, Carl. Man de jiao yu 慢的教育= Under pressure
CHINESE 649.4 Qiu : , Qiu, Jizhe. Hao fang zi : wu du, lu se, sheng qian, mei ge ren dou neng da zao de jian kang zhu zhai 好房子 : 無毒、綠色、省錢, 每個人都能打造的健康住宅
CHINESE 649.4 Yukumi 22 Yukumi, Eishi. Zhuan huan hai zi qing xu de 22 ju hua 轉換孩子情緖的22句
CHINESE 895.13 Bingxin/Chen Chen, Guoyong. Bingxin yu Changle.冰心与长乐
CHINESE BIOG 895.13 Bingxin/Li Bingxin Bingxin zi shu 冰心自述
CHINESE 895.13 Bingxin/Wang : Wang, Binggen Shi ji qing yuan : Bingxin yu Wu Wenzao世纪情缘 :冰心与吴文藻
CHINESE BIOG 895.13 Lin/Li Lin, Yutang Lin Yutang zi shu 林语堂自述
CHINESE 895.14 Zhou Zhou, Guoping Sui ju yu duan zhang.碎句与短章
CHINESE 895.18 Chen Chen, Yuan. Si ren bu zai 斯人不在= Siren buzai
CHINESE 951.035 Tan : Tan, Boniu. Tian xia can ju : duan zhang qu yi wan Qing shi.天下殘局 : 断章取义晚清史
CHINESE 951.058092 Zhao : Zhao, Ziyang. Guo jia de qiu tu : Zhao Ziyang de mi mi lu yin 國家的囚徒 : 趙紫陽的秘密錄音= Prisoner of the state
CHINESE DVD 495.1 Play v1   Play and learn Chinese with Mei Mei. [1] [videorecording]
CHINESE DVD 610.951 Yi ,   Yi jing yang sheng, bai bing bu qin易经养生, 百病不侵[videorecording]
CHINESE DVD 641.854 Shi   Shi wu shi zui hao de yi yao 食物是最好的医药.[videorecording]
CHINESE DVD Chu wen   Shall we kiss [videorecording] = Chu wen 初吻(韩国)
CHINESE DVD Dao mang quan Q   Kuriru 導盲犬小Q (日本)[videorecording]
CHINESE DVD Dian ying tian di   Kinema no tenchi 電影天地 (日本[videorecording]
CHINESE DVD Hua yu Ailishi (   Hua yu Ailishi 花与爱丽诗 (日本[videorecording] = Hana & Alice.
CHINESE DVD Huo zhai zhi ren   Huo zhai zhi ren 火宅之人 (日本)[videorecording] = House on fire.
CHINESE DVD Nu ren taxi, nu ren Taxi,   Nu ren taxi, nu ren Taxi, 女人,Taxi, 女人[videorecording] = Woman, Taxi, woman.
CHINESE DVD Sheng huo xiu   Sheng huo xiu 生活秀[videorecording] = Life show
CHINESE FICTION Hashida Hashida, Sugako Axin.阿信 (小說) 1-4
CHINESE FICTION Lightman Lightman, Alan P. Ai-yin-ssu-tan ti meng 愛因斯坦的夢
CHINESE FICTION Tan Tan, Amy. Hsi fu hui喜福会 = The Joy Luck Club
CHINESE FICTION Yan, G./Xiao () Yan, Geling. Xiao yi Duohe 小姨多鶴 (嚴歌苓)
CHINESE VCD Yi xiang gu shi   Yi xiang gu shi異鄉故事 [videorecording] = Sapporo story.
[TV SERIES] CHINESE DVD Bai quan nu wang , 2   Bai quan nu wang , 2 敗犬女王 , 2 [videorecording] = Queen of no marriage.
[TV SERIES] CHINESE DVD Bai quan nu wang , 3   Bai quan nu wang , 3 敗犬女王 , 3[videorecording] = Queen of no marriage.
[TV SERIES] CHINESE DVD Chuan wen zhong pt 2 of 2   Chuan wen zhong de qi gong zhu 传闻中的七公主 , 上(韩剧) [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Chuan wen zhong pt1 of 2   Chuan wen zhong de qi gong zhu 传闻中的七公主,下(韩剧)[videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Da guo yi   Da guo yi 大国医[videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Hun mi bu xing   Hun mi bu xing 昏迷不醒 [videorecording] = Marriage in a coma.
[TV SERIES] CHINESE DVD Wo de xiong di jiao   Wo de xiong di jiao shun liu 我的兄弟叫顺溜[videorecording] = My brother Shun Liu.
[TV SERIES] CHINESE DVD Zui hou de 99 tian 99   Zui hou de 99 tian 99 最后的99天[videorecording] = The last 99 days.
     
June 2009 (6 月)    
[TV SERIES] CHINESE DVD Ai jiu zhai yi qi   Ai jiu zhai yi qi 爱就宅一起 [videorecording] = To get her.
[TV SERIES] CHINESE DVD Dai hao ye lai xiang   Dai hao ye lai xiang 代号夜来香 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Long feng cheng   Long feng cheng xiang龍鳳呈祥 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Wo de qing chun   Wo de qing chun shui zuo zhu我的青春谁做主 [videorecording] = Who to decide my youth.
[TV SERIES] CHINESE DVD Wo men de ba shi   Wo men de ba shi nian dai我们的八十年代 [videorecording] = Those innocent years
CHINESE 181.11 Qian Qian Wenzhong. Qian Wenzhong jie du钱文忠解读<三字经< San zi jing >
CHINESE BIOG 294.3092 Shengyan : Shengyan Xue zhong zu ji : Shengyan fa shi zi zhuan 雪中足跡:聖嚴法師自傳(聖嚴法師)   = Footprints in the snow : the autobiography of a Chinese Buddhist monk
CHINESE 332.743 Scurlock : Scurlock, James D. Po chan de Mei guo : Mei guo zhe yang gao kua quan qiu jing ji 破产的美国 :美国这样搞垮全球经济  
CHINESE 616.462 Aiso Aiso, Yoshitaka. Tang niao bing yu fang, sheng huo, zhi liao糖尿病预防, 生活,治疗
CHINESE 641.822 Wang Wang, Jingru. Xia ri liang mian 夏日涼麵
CHINESE 646.70082 Zhang Zhang, Xiaomei. Xiu lian mei li nu ren 修炼魅力女人
CHINESE 649.1 Liu . Liu, Yong Shi shuo xin yu. 2, Liu Yong jiao yu mi ji = Shi shuo xin yu. 2, Liu Yong jiaoyu miji 世说心语.刘墉教育秘笈
CHINESE 910.91 Yi/City 100   Yi sheng yi ding yao qu de 100 ge lang man cheng shi 一生一定要去的100個浪漫城市
CHINESE 910.91 Yi/Park 100   Yi sheng yi ding yao qu de 100 ge guo jia gong yuan 一生一定要去的100個國家公園
CHINESE 951.026 Dangnianmingyue v4 Dangnianmingyue. Ming chao na xie shi er. Si 明朝那些事儿 4
CHINESE 951.026 Dangnianmingyue v5 Dangnianmingyue. Ming chao na xie shi er. wu 明朝那些事儿
CHINESE DVD 781.63 Lollipop Lollipop (Musical gr Bang bang tang meng huan chu fa shan yao xiao ju dan yan chang hui 棒棒糖 梦幻出发 闪耀小巨[videorecording]
CHINESE DVD 781.63 Nan ()   Nan ren ge 男人歌 (胡彦斌)[sound recording] = The mens songs anson. Bo jin ban
CHINESE DVD Ai zai ri yue tan   Ai zai ri yue tan 爱在日月潭[videorecording].
CHINESE DVD Che piao   Che piao车票 [videorecording].
CHINESE DVD Chen mo de   Chen mo de qing ren 沉默的情[videorecording] = Jealousy is my middle name
CHINESE DVD Di xia qing   Di xia qing 地下情 [videorecording] = Love unto wastes.
CHINESE DVD Dui bu qi, wo ai ni ,   Dui bu qi, wo ai ni , 对不起, 我爱你 (台湾[videorecording] = Sumima sen, love.
CHINESE DVD Gao kao   Gao kao yi jiu qi qi 高考一九七七[videorecording].
CHINESE DVD Ji dong bu dui huo ban   Ji dong bu dui huo ban 机动部队伙[videorecording] = Tactical unit: Partners.
CHINESE DVD Jin qian di guo (   Jin qian di guo 金钱帝国 (香港[videorecording] = I corrupt all cops.
CHINESE DVD Mu qin )   Mu qin 母亲 (日本 [videorecording] = Our mother.
CHINESE DVD Nanjing! Nanjing!   Nanjing! Nanjing! 南京!南京[videorecording] = City of life and death.
CHINESE DVD Nu ren xiang   Nu ren xiang 女人 [videorecording].
CHINESE DVD Qiu ri he   Qiu ri he 秋日和 (日本[videorecording] = Late autumn.
CHINESE DVD Sha ling   Sha ling 杀令 (韩国)[videorecording] = Killing the target.
CHINESE DVD Xing gong zuo zhe . 2, , (   Xing gong zuo she. 2, Wo bu mai shen, wo mai zi gong 性工作者. 2, 我不卖身, 我卖子宮 (香港)  [videorecording] = True women for sale
CHINESE FICTION Cai, Z. Cai, Zhiheng Hui mou回眸 = Glance
CHINESE FICTION Hong ( Hong, Fang Ling dao si ji 领导司机
CHINESE FICTION Wang, W.H. , Wang, Wenhua Wo de xin tiao, gei ni yi ban 我的心跳, 給你一半
CHINESE VCD 759.951 Zhongguo   Zhongguo xian dai you hua tou zi ru men 中国现代油画投资入门[videorecording] = Oil painting investment
CHINESE VCD 792.8 You   You er xue ba lei wu 幼儿学芭蕾舞[videorecording] = Learn ballet
     
May 2009 (5 月)    
[TV SERIES] CHINESE DVD Qing cheng zhi lian   Qing cheng zhi lian 倾城之恋 [videorecording] = Love in a fallen city
[TV SERIES] CHINESE DVD Suo chun ji   Suo chun ji 鎖春記 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Zheng He xia xi yang   Zheng He xia xi yang 郑和下西洋 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE VCD Wei cheng   Wei cheng 圍城 [videorecording]
CHINESE DVD 782.1 Er   Er tang she zi 二堂舍子 (京剧)[videorecording]
CHINESE DVD 615.892 Jian   Jian kang zu dao 健康足道 [videorecording]
CHINESE DVD 615.892 Shou   Shou dao bing chu 手到病除 [videorecording]
CHINESE DVD 641.337 Lian :   Lian lian cha xiang 恋恋茶香: 品味中国茶 [videorecording] : pin wei Zhongguo cha = Taste Chinese tea.
CHINESE DVD 641.5951 Jin   Jin chu de shi 近厨得食 [videorecording] = Gourmet power zoom.
CHINESE DVD 781.62 Nu Nu zi shi er yue fan 12 Girls Band live from Shanghai 女子十二乐坊上海 [videorecording] = Nu zi shi er yue fang Shanghai
CHINESE DVD 781.63 Gan 100   Gan en de xin 感恩的心:同一首歌非常火爆金曲100首[videorecording] : Tong yi shou ge fei chang huo bao jin
CHINESE DVD 782.1 Hong   Hong lou meng 紅樓夢 (越剧) [videorecording]
CHINESE DVD 782.1 Suo ()   Suo lin nang 锁麟囊 (京剧) [videorecording] = Suo lin nang
CHINESE DVD 786 Mozart v1 (No.1, 4 &24)   Mozate wei da de gang qin xie zou qu 莫扎特伟大的钢琴协奏曲 (No.1, 4 &24) = Mozart great piano concertos. Vol. 1, Nos. 1, 4 & 24 [videorecording]
CHINESE DVD 786 Mozart v2 (Nos. 5, 23 & 26)   Mozate wei da de gang qin xie zou qu 莫扎特伟大的钢琴协奏曲 (Nos. 5, 23 & 26) = Mozart great piano concertos. Vol. 2, Nos. 5, 23 & 26 [videorecording]
CHINESE DVD 786 Mozart v3 (Nos. 6, 19 & 20)   Mozate wei da de gang qin xie zou qu 莫扎特伟大的钢琴协奏曲 (Nos. 6, 19 & 20) = Mozart great piano concertos. Vol. 3, [videorecording] nos. 6, 19 & 20
CHINESE DVD 786 Mozart v4 (Nos. 8, 12 & 17)   Mozate wei da de gang qin xie zou qu 莫扎特伟大的钢琴协奏曲 (Nos. 8, 12 & 17) = Mozart great piano concertos. Vol. 4, Nos. 8, 12 & 17 [videorecording]
CHINESE DVD 786 Mozart v5 (Nos. 9 & 27)   Mozate wei da de gang qin xie zou qu 莫扎特伟大的钢琴协奏曲 (Nos. 9 & 27) = Mozart great piano concertos. Vol. 5, Nos. 9 & 27 [videorecording]
CHINESE DVD Ai zai ji yi   Ai zai ji yi zhi xia 爱在记忆之夏 (韩国) [videorecording] = Once in a summer.
CHINESE DVD Hong he   Hong he 红河 [videorecording] = Red river.
CHINESE DVD Shen qiang shou   Shen qiang shou 神枪手 [videorecording] = The sniper.
CHINESE DVD Tian shui wei   Tian shui wei de ri yu ye 天水围的日与夜 (香港)[videorecording] = The way we are.
CHINESE DVD Ting che (   Ting che 停车 (台湾) [videorecording] = Parking.
CHINESE DVD Yi gong sheng (   Yi gong sheng yan lei 一公升眼淚 (日本) [videorecording] = 1 litre of tears.
CHINESE VCD You qing yin shui   You qing yin shui bao 有情饮水飽 [videorecording[] = Love me, love my money.
     
April 2009 (4 月)    
CHINESE 641.5951 Liang Liang, Qiongbai. Zheng hao chi, zheng fang bian = Convenient full-flavored steaming dishes
CHINESE 782.1 Er
[TV SERIES] CHINESE DVD Bai quan nu wang   Bai quan nu wang 败犬女王 [videorecording] = Queen of no marriage.
[TV SERIES] CHINESE DVD Bei feng na   Bei feng na ge chui 北风那个吹 [videorecording]
[TV SERIES] CHINESE DVD Feng kuang de zui   Feng kuang de zui e 疯狂的罪恶 [videorecording] = Crazy evil.
[TV SERIES] CHINESE DVD Jian die ( 2   Jian die 剑谍 (又名: 潜伏 2) [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Jing jing de   Jing jing de zhan qiao静静的棧橋 [videorecording] = Quiet trestle
[TV SERIES] CHINESE DVD Ma ma de yan lei   Ma ma de yan lei 妈妈的眼泪 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Qian fu   Qian fu fu 潜伏 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Qin ai de di ren ""   Qin ai de "di ren" 亲爱的"敌人" [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Qing yuan de   Qing yuan de tian kong 情缘的天空[videorecording]
[TV SERIES] CHINESE DVD Suo chun ji   Suo chun ji 鎖春記 [videorecording]
[TV SERIES] CHINESE DVD Tian nu   Tian nu 天怒 [videorecording] = Days anger.
[TV SERIES] CHINESE DVD Wo shi yi ke xiao cao   Wo shi yi ke xiao cao 我是一颗小草 [videorecording]
[TV SERIES] CHINESE DVD Wu du mei ying   Wu du mei ying 雾都魅影 [videoreocording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Xing fu de jue ze ido   Xing fu de jue ze i do? 幸福的抉择 ido [videorecording] = Endless love.
[TV SERIES] CHINESE DVD Zou xi kou   Zou xi kou 走西口 [videorecording]
CHINESE 613 Ma : "" Ma, Yueling. Bu sheng bing de zhi hui : "jian kang jiao mu" Ma Yueling de qi xue yangsheng zhen fa 不生病的智慧 : "健康教母" 马悦凌的气血养生真法
CHINESE 616.12 Watanabe , Watanabe, Takashi Xiang yao jian kang, xian jiang dan gu chun.想要健康, 先降膽固醇
CHINESE 616.9946 Huang : Huang, Xiumei. Nan ren kan bu jian de di ren : she hu xian ai : 16 wei bing you ji jia shu de shi zhan jing yan fen xiang.男人看不見的敵人 : 攝護腺癌
CHINESE 641.5951 Lin 18 Lin, Shuzhu. Peng tiao ji fa 18 zhao 烹调技法18招= Cooking skills.
CHINESE 641.5951 Zheng Zheng, Yuankui. Mei wei bao zi cai.美味煲仔菜
CHINESE 641.664 Cai Cai, Meixing. Pai gu liao li.排骨料理
CHINESE 646.72 QiyaoXwei $10 QiyaoXwei. $10 qing song bian shen mei li da ren $10轻松变身美丽达人
CHINESE 658.4 Stahl :7 Stahl, Jack. Guan li zhe zhen yan : qi ye ling dao zhe ying gai ju bei de 7 zhong neng li 管理者箴言 :企业领导者应该具备的7种能力
CHINESE 895.14 Jia/Jing : Jia, Pingwa. Jing shui shen liu : Jia Pingwa chang pian san wen 静水深流 : 贾平凹长篇散文
CHINESE 895.14 Yu/Yu Yu, Qiuyu. Yu Qiuyu de li shi san wen 余秋雨的历史散文
CHINESE 910.91 Yi 100   Yi sheng yao qu de shi jie zui mei 100 ge di fang.一生要去的世界最美100個地方
CHINESE 915.1 Yi 100   Yi sheng yao qu de Zhongguo, Taiwan zui mei 100 ge di fang.一生要去的中國、台灣最美100個地方
CHINESE BIOG 951.058092 Hu/Zai 1975-1982 Han, Honghong. Hu Yaobang zai li shi zhuan zhe guan tou (1975-1982) 胡耀邦在历史转折关头 (1975-1982)
CHINESE DVD Da si xi   Da si xi : the luckiest man.大四喜 [videorecording].
CHINESE DVD Duo biao   Duo biao 夺标 [videorecording] = Champions.
CHINESE DVD E nan zai xian   E nan zai xian 恶男再现 [videorecording] = Bad man come back.
CHINESE DVD Er shi si cheng ji   Er shi si cheng ji 二十四城记 [videorecording] = 24 city
CHINESE DVD Er shi si cheng ji   Er shi si cheng ji 二十四城记 [videorecording] = 24 city
CHINESE DVD Hai jiao qi hao   Hai jiao qi hao 海角七号 [videorecording] = Cape no. 7
CHINESE DVD Hai jiao qi hao   Hai jiao qi hao 海角七号 [videorecording] = Cape no. 7
CHINESE DVD Hui lu   Hui lu 迴路 [videorecording] = Irrversi
CHINESE DVD Ji dong bu dui   Ji dong bu dui jue lu 机动部队绝路[videorecording] = Tactical unit no way out.
CHINESE DVD Jing guo   Jing guo 經過 [videorecording] = The passage.
CHINESE DVD Lao wu de   Lao wu de aosika 老五的奥斯卡 [videorecording] = Lao Wu's Oscar.
CHINESE DVD Wo jiao Liu Yuejin   Wo jiao Liu Yuejin 我叫刘跃进 [videorecording]
CHINESE DVD Xiao quan zi   Xiao quan zi 小犬子 [videorecording] = Popee.
CHINESE FICTION Han/Ta () Han, Han. Ta de guo 他的国 (韩寒著)
CHINESE FICTION Hua Hua, Yan Qi se qiao.七色橋 (華嚴)
CHINESE FICTION Li, huang yan ,   Li, huang yan 鲤, 谎言
CHINESE FICTION Zhang, A./Chong . Zhang, Ailing. Chong fang bian cheng.重訪邊城 (張愛玲.)
CHINESE FICTION Zhang, A./Xiao ( Zhang, Ailing. Xiao tuan yuan 小團圓 (张爱玲)
CHINESE VCD Du sheng 2 . 2,   Du sheng 2. Jie tou du sheng . 賭聖. 2, 街頭賭聖 [videorecording] = The Saint of gamblers.
CHINESE VCD Qing mi da   Qing mi da hua wang 情迷大話王[videorecording] = Everyday is Valentine.
     
     
March 2009 (3 月)    
[TV SERIES] CHINESE DVD Guan dong qing   Guan dong qing 关东情 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Mo fang   Mo fang 魔方 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Wo de yi wan   Wo de yi wan mian bao 我的亿万面包 [videorecording] = Love or bread.
[TV SERIES] CHINESE DVD Zi ye   Zi ye 子夜 [videorecording] = Midmight
CHINESE 155.937 Pausch Pausch, Randy. Zui hou de yan jiang 最後的演講
CHINESE 158.1 Kaneko Kaneko, Yukiko Bu lang fei de she hua.不浪費的奢華
CHINESE BIOG 305.896073 Obama Obama, Barack. Oubama de meng xiang zhi lu : yi fu zhi ming 歐巴馬的夢想之路
CHINESE 395.22 Jia : , , , Jia, Yongjie. Zhao dao xing fu : Jia Yongjie de xin ling, mei rong, shou shen, hun sha賈永婕的心靈, 美容, 瘦身, 婚紗
CHINESE 428.2 Huaizhong Huaizhong. Meiguo shi yong Ying yu wen fa = Practical English grammar for Chinese speakers 美國實用英語文法
CHINESE 615.88 Zhonglibaren : Zhonglibaren. Yang sheng jiu ming da bao dian : qiu yi bu ru qiu ji (wan quan bao cun ban) 養生救命大寶典 : 求醫不如求己.
CHINESE 616.362 Guo Guo, Zhongzhen. Gan bing zi liao shi dian 肝病自療事典 = Health guide of liver disease.
CHINESE BIOG 616.8527 Li , : Li, Ziyu. You yu zheng, jiu shi zhe yang : yi ge you yu zheng zhe de zi bai 憂鬱症, 就是這樣 : 一個憂鬱症者的自白
CHINESE 641.555 Liang Liang, Qiongbai. Liang Qiongbai jiao ni yi guo gao ding tang fan cai.梁瓊白教你一鍋搞定湯飯菜
CHINESE 641.5951 Jiang Jiang, Lizhu. Chao shi pei cai pie bu 超市配菜撇步
CHINESE 641.5952 Yi 100   100 dao jia ting bi bei jian yi liao li 100道家庭必備簡易料理
CHINESE 641.813 Yang Yang tao wen hua shi Tang tou hao he mi fang da po jie 湯頭好喝秘方大破解
CHINESE 641.822 Cai Cai, Quancheng. Yi ding yao xue hui de 100 wan mian : dian jia zhao pai mian zai jia zi ji zuo 一定要學會的100碗麵
CHINESE 641.86 Du Du, Lijuan. Chao jian dan shou gong ma shu 超簡單手工麻糬
CHINESE 641.86 Yi 100   100 wan ren yan xuan zan bu jue kou de xing fu tian dian 100萬人嚴選讚不絶口的幸福甜點
CHINESE BIOG 786.2092 Lang Lang Lang, Lang Wo yong gang qin gai bian shi jie 我用鋼琴改變世界 (郎郎)= Journey of a thousand miles : my story
CHINESE 792.0951 Mei-Li Li, Lingling. Mei Lanfang de yi shu he qing gan 梅蘭芳的藝術和情感
CHINESE 895.14 Long/Mu Long, Yingtai. Mu song 目送 ( 龍應台)
CHINESE 895.14 Long/Qin :36 Long, Yingtai. Qin ai de Andelie : liang dai gong du de 36 feng jia shu 親愛的安德烈 :兩代共讀的36封家書 ( 龍應台)
CHINESE DVD 782 Chun 2009   2009 chun jie xi qu wan hui 2009 春节戏曲晚会[videorecording].
CHINESE DVD 782.1 Mu Guiying   Mu Guiying gua shuai 穆桂英挂帥 (京剧) [videorecording].
CHINESE DVD 792 Chun 2009   2009 chun jie ge wu wan hui 2009 春节歌舞晚会[videorecording].
CHINESE DVD 792 ER-2009   2009 chun jie lian huan wan hui 春节联欢晚会[videorecording]
CHINESE DVD Ai de fa sheng   Ai de fa sheng lian xi 爱的发声练习 [videorecording] = My so-called love.
CHINESE DVD Ai de qi   Ai de qi 爱得起 [videorecording] = Give love.
CHINESE DVD Ajin de gu shi   Ajin de gu shi 阿金的故事 [videorecording].
CHINESE DVD Chi bi   Chi bi 赤壁 (下) [videorecording] = Red cliff.
CHINESE DVD Chi bi   Chi bi 赤壁 (下) [videorecording] = Red cliff.
CHINESE DVD Fei cheng wu rao   Fei cheng wu rao 非诚勿扰 [videorecording] = If you are the one
CHINESE DVD Feng kuang de sai che   Feng kuang de sai che 疯狂的赛车 [videorecording].
CHINESE DVD Gao xing   Gao xing 高兴 [videorecording].
CHINESE DVD Jia you xi shi 2009   Jia you xi shi 家有喜事 2009 [videorecording] = All's well end's well.
CHINESE DVD Xi huan ni   Xi huan ni xi huan wo 喜欢你喜欢我 [videorecording] = I love how you love me.
CHINESE DVD You long xi feng   You long xi feng 游龙戏凤 [videorecording] = Look for a star.
CHINESE DVD You long xi   You long xi feng 游龙戏凤 [videorecording] = Look for a star.
CHINESE FICTION Courtenay Courtenay, Bryce Yi de li liang.一的力量
CHINESE FICTION Shenxue Shenxue. Shan shan zuan zhi tang 閃閃鑽石糖 = Diamond candy
CHINESE FICTION Yamaoka Yamaoka, Sohachi Dechuan Jiakang. Di shi san bu, Chang he luo ri 德川家康
CHINESE FICTION Zhang/Wo () Zhang, Xiaoxian. Wo zhong jiu shi ai ni de 我終究是愛你的 (張小嫻)
     
     
February 2009 (2 月)    
[TV SERIES] CHINESE DVD Ai zai zuo   Ai zai zuo qing zai you 爱在左情在右[videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Bai nian rong   Bai nian rong bao zhai 百年荣宝斋 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Ju guang deng   Ju guang deng 聚光灯 (韩剧) videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Ming men jie   Ming men jie 名门劫 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Sheng si xiong di   Sheng si xiong di 生死兄弟 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Wu di shan bao mei 1 & 2   Wu di shan bao mei 1 & 2 无敌珊宝妹 1 & 2 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Xing qing yi wu jia   Xing qing yi wu jia 新情义无价[videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD ye man nai nai   Ye man nai nai 野蠻奶奶[videorecording] = Wars of in-laws.
[TV SERIES] CHINESE DVD Yi ge nu ren de   Yi ge nu ren de shi shi 一个女人的史诗[videorecording].
CHINESE 133.3 Ling : Ling, Ji. Ru lai de xiao bai he : yi ge xian dai tong ling zhe de zi shu.如來的小百合 : 一個現代通靈者的自述
CHINESE 133.9 Lingji Lingji. Yu jin xiang tong ling wu. 鬱金香通靈屋
CHINESE 248.4 Wang Wang, Yangming. Qiong de zhi sheng xia qian.窮得只剩下錢
CHINESE 291.22 Lingji Lingji. Mo li hua de nu er.茉莉花的女兒
CHINESE 294.3 Xingyun Xingyun, da shi. Mi wu zhi jian 迷悟之間 = Between ignorance and enlightenment.
CHINESE 641.5 Ye : Yilan 18 Ye, Yilan. Ji zhi zhi wei 極致之味 : Yilan 的18堂食課: : Yilan 18.
CHINESE 641.5951 Yamanouchi : , Yamanouchi, Shinichi Huo li shi zai you miao fang : wai mian chi bu dao, zai jia jian dan zuo 活力食在有妙方 : 外面吃不到, 在家簡單做 = Just do eat.
CHINESE 895.14 Liu , Liu, Yong Ai , yin wei zhua bu zhu 愛, 因為抓不住
CHINESE 895.18 Zheng Zheng, Huajuan. Mei li de lu xing he bao.美麗的旅行荷包
CHINESE DVD Da sou cha   Da sou cha 大搜查 [videorecording] = Lady cop & papa crook.
CHINESE DVD Fei cheng wu rao   Fei cheng wu rao 非诚勿扰 [videorecording] = if you are the one.
CHINESE DVD Fei cheng wu rao   Fei cheng wu rao非诚勿扰 [videorecording] = if you are the one.
CHINESE DVD Feng kuang de shi tou   Feng kuang de shi tou 瘋狂的石頭 [videorecording] = Crazy stone.
CHINESE DVD Hei yu feng yun   Hei yu feng yun 黑狱风云 [videorecording].
CHINESE DVD Lang ya   Lang ya 狼牙 [videorecording] = Legendary assassin.
CHINESE DVD Mi an   Mi an 秘岸 [videorecording] = Lost, indulgence.
CHINESE DVD She yue   She yue 射月 [videorecording] = The evil dead.
CHINESE DVD Ye wen   Ye Wen 叶问 [videorecording].
CHINESE FICTION Guo 1.0 : Guo, Jingming. Xiao shi dai 1.0 : zhe zhi shi dai 1.0 : 小时代1.0 : 折纸时代 = Tiny times : tiny times season.01 chapter.01.
     
January 2009 (1 月)    
[TV SERIES] CHINESE DVD Bei shang shi   Bei shang shi chang shou ge 悲傷時唱首歌 [videorecording] = Singing when you are sad.
[TV Series] CHINESE DVD Chi zi zhi xin (   Chi zi zhi xin 赤子之心 (韩剧)( [videorecording]
[TV SERIES] CHINESE DVD Lian ai bing fa   Lian ai bing fa 恋爱兵法 [videorecording] = Love strategy.
[TV Series] CHINESE DVD Mou shi zhuang yuan   Mou shi zhuang yuan 牟氏庄园 [videorecording].
[TV Series] CHINESE DVD Piao liang de shi   Piao liang de shi 漂亮的事[videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Qi wang   Qi wang 祈望 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Tong ren tang   Tong ren tang 同仁堂 [videorecording].
[TV SERIES] CHINESE DVD Zhi zui jin mi   Zhi zui jin mi 纸醉金迷 [videorecording].
CHINESE 337.73 Hudson : Hudson, Michael Jin rong di guo : Meiguo jin rong ba quan de lai yuan he ji chu.金融帝国 : 美国金融霸权的来源和基础
CHINESE 338.09251 Hu Zeng, Shiqiang. Hu Xueyan de qi shi.胡雪岩的启示
CHINESE 610.951 Nan Xai yan. Xiao yan Huang di nei jing yu sheng ming ke xue 小言黄帝内经与生命科学
CHINESE 613.2 Chen PH7.2 Chen, Junxu. PH7.2 jie kai ni de ti zhi mi ma : Chen Junxu bo shi jiao ni yang cheng bu sheng bing de jian xing ti zhi li PH7.2 解開你的體質密碼
CHINESE 613.712 Hanguo 1001 Cui, Dongmei. Hanguo ming xing jiao ni de 1001 yao tiao su shen fa.韩国明星教你的1001窈窕塑身法
CHINESE 616.462 Tang   Tang niao bing you de jian kang dian xin 糖尿病友的健康點心= Snacks for diabetes
CHINESE 641.563 Xin   Xin su xin su 新素心素 = Vegetarianism
CHINESE 641.5951 Ke 80 Ke, Jiunian. Ming shi de kuai shou si fang cai 80 zhao 名師的快手私房菜80招
CHINESE 641.5951 Yang Yang, Xiaozhu. Ke ren zui ai de qing ke cai 客人最愛的請客菜
CHINESE 641.65655 Yu Yu, Shenfang. Da jia dou ai chi dou fu 大家都愛吃豆腐
CHINESE 641.66 Jiang Jiang, Lizhu. Jiao rou liao li rang ni zuo cai bu fan nao 絞肉料理讓你作菜不煩腦
CHINESE 641.675 Li Li, Dequan. Xue hui dan de suo you liao li.学会蛋的所有料理
CHINESE 641.822 Li Li, Deqiang. Tiao dui jiang zhi liang mian jiu hao chi 調對醬汁涼麵就好吃
CHINESE 641.865 Zhu Zhu, Qiuhua. Mian fen de mo fa 麵粉的魔法 = Flour magic
CHINESE 641.875 Qiu : 126, Qiu, Weihuang. Bing sha guan : 126 dao zui shou huan ying, dian yong lu zui gao de bing 冰沙館: 126道最受歡迎,點用率最高的冰沙
CHINESE 895.115 Fang : Fang, Wenshan . Zhongguo feng : ge ci li de wen zi you xi.中國風 : 歌詞裏的文字遊戲
CHINESE DVD 610.951 Fan Fan, Zhenglun. He xie yang sheng 和谐养生 (健康大讲堂)[videorecording].
CHINESE DVD 613.7148 San ()   San shi er shi tai ji quan(李德印)三十二式太极拳[videorecording] = 32-form Taijiquan.
CHINESE DVD 613.7148 Yang 24   Yang shi tai ji ji chu 24 shi 24 [videorecording] = Yang's taiji boxingfundaments 24. 杨氏太极基础24式
CHINESE DVD 616.546 Ban   Ban tu ya tong [videorecording] = Alopecia areata and toothache. 斑禿牙痛 简易中医按摩与自我保健
CHINESE DVD 745.6199 Zhongguo   Zhongguo shu fa ru men [videorecording] = Introduction to Chinese calligraphy. 中国书法入门
CHINESE DVD 781.63 Zhang ( Zhang Dongliang = Pr Wang zi qing gong yan chang hui [videorecording] = Prince Nicholas. 王子 (张栋樑)庆功演唱会
CHINESE DVD 791.34 Zhongguo   Zhongguo za ji jin shi jiang di liu jie za ji bi sai [videorecording]= Chinese acrobatics : the 6th National Golden Lion Prize Acrobatics Competition. 中国杂技 金狮奖第六届杂技比赛
CHINESE DVD 793.3 Disco   Disco La wu jian shen di si ke 辣舞健身迪斯科 [videorecording] = Body jam.
CHINESE DVD Ai qing 2 2   Ai qing hu jiao zhuan yi 2 爱情呼叫转移 2[videorecording].
CHINESE DVD Mei Lanfang   Mei Lanfang 梅兰芳 [videorecording] = Forever enthralled.
CHINESE DVD Mei Lanfang   Mei Lanfang 梅兰芳 [videorecording] = Forever enthralled.
CHINESE DVD Nu ren bu huai   Nu ren bu huai 女人不坏 [videorecording] = All about women.
CHINESE DVD Tao hua yun   Tao hua yun 桃花运[videorecording].
CHINESE DVD Tao hua yun   Tao hua yun 桃花运 [videorecording].
CHINESE DVD Ye wen :   Ye Wen 叶问 [videorecording].
CHINESE DVD Ying han   Ying han 硬汉[videorecording] = The underdog kinght.
CHINESE DVD Ying han   Ying han 硬汉 [videorecording] = The underdog kinght.